wz

 

 

.

AHOJ!
Ad HOnorem Jezus!"
"Na slávu Ježišovu!"

Zamyslenia - úvahy a iné...

Z mozaiky života...

K čemu jsou krásné věci, nemůžeme-li je vidět milovanýma očima? Co dělat s krásou, ba i s radostí, neokoušíme-li je v srdci druhého? Nikdy není láska silnější, než když cítí, že se pouští do něčeho, co jí přinese utrpení.

(Romain Rolland)

Láska se rodí z maličkostí, z nichž žije a pro něž také umírá.

(G. G. Byron)

Nikoho nemilovat je větší neštěstí než nebýt nikým milován.

(F. de la Rochefoucald)

Co na tom záleží, zda k nám Bůh mluví z trní nebo z vonných květů! (sv. František Saleský)
Nemysleme příliš na to, co je pryč, ani na to, co přijde. Kdo z nás je pánem minulosti nebo budoucnosti? Nám patří jen přítomnost. Když Bůh sesílá slávu, každý se staví jeho přítelem. Když však sesílá utrpení, pak se mu stavějí často na odpor dokonce i jeho přátelé.

(kardinál S. Wyszynski)

Je chudoba, která tlačí člověka k zemi; ale je i taková, která ho pozvedá.
Je chudoba, od které se člověk musí osvobodit; ale je chudoba, která nás osvobozuje.
Je chudoba, proti které musíme bojovat; ale je i chudoba, za kterou musíme bojovat.
Je chudoba, kterou máme přemáhat; ale je i chudoba, kterou máme hledat.
Je chudoba, která činí člověka ubohým; ale je i chudoba, která ho obohacuje.

O ženách

Sklíčenou mysl, mrzutou tvář, ránu do srdce působí zlá žena. /Sír 25,23/
Zlatý kroužek na rypáku vepře je žena krásná, ale svéhlavá a rozmarná. /Př 11,22/
Raději budu bydlet se lvem a drakem než bydlet se zlou ženou. /Sír 25,16/
Žena statečná je korunou svého manžela, kdežto ostudná mu je jako kostižer v kostech. /Př 12,4/
Neraď se s ženou o její sokyni, ani se zbabělcem o bitvě. /Sír 37,11/
Nepoddávej se ženě celou svou duší, aby ona nakonec neovládla tebe. /Sír 9,2/
Nenechávej vodu volně vytékat a zlou ženu volně jednat. /Sír 25,25/
Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto pošetilá jej vlastníma rukama boří./Př 14,1/
Kde není plot, tam bude majetek rozkraden, kde není žena, tam bude muž naříkat a bloudit. /Sír 36,25/

Ženu statečnou kdo nalezne?
Je daleko cennější než perly.
Ještě za noci vstává
dát potravu svému domu
a příkazy služkám.
Dlaň má otevřenou pro utištěného
a ruce vztahuje k ubožáku.
Její ústa promlouvají moudře,
na jazyku mívá vlídné naučení.
Síla a důstojnost je jejím šatem,
s úsměvem hledí vstříc příštím dnům.
Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása;
žena jež se bojí Hospodina, dojde chvály.

(volně vybráno z 31. kapitoly knihy Přísloví)

Pro chvíle zamyšlení

Manželství se uzavírá v nebi, proto manželský stav vyžaduje většinou nadpozemskou trpělivost.
Děti nepotřebují tolik církevní školy a učitele náboženství jako věřící rodiče a křesťanskou rodinu.
Velcí lidé mají cíl, malí lidé přání.
Nejlepší rada - ukaž jak na to!
Svého si hleď a cizí nech.
Zrádcem nebudu. - Přemáhejte pokušení. - Kdo hoří zapaluje.
Laskavost
Pravda řečená bez lásky není o mnoho lepší než lež.

Odpuštění

Kdo odpouští všem svým viníkům,
tomu Bůh odpouští všechny jeho viny.
Jsme všichni jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli./Buddha/
Bohatství ducha spočívá v tom, že po ničem netoužíš. /Seneca/
Ne chudoba sama, ale chudoba, která se stává cestou, činí srdce citlivé a je velikým půvabem svobodných lidí.
Tato chudoba není ani tak odříkáním, jako spíš starostí, čím obohatit druhé.
Když nebudeš chtít nic pro sebe, budeš mít všechno pro druhé. Taková je logika pro Boží království. (AD 11/2003)
Když si zlámeš vaz, když nemáš co jíst, když ti hoří dům - tak to je problém.
Všechno ostatní je nepohodlí.
Život je nepohodlný. Život je hrbolatý.
Nauč se rozlišovat mezi nepohodlím a skutečnými problémy. Dožiješ se vyššího věku. A taky nebudeš tak otravovat lidi. (Č. Krumlov 1998)

Ranní zamyšlení

Dávám Ti, Pane, tento začínající den. Dej, ať pomáháme těm, kteří k nám přijdou, neboť to jsi Ty, kdo přichází.Dej, ať jsme jedno se všemi bratry a sestrami, kteří vycházejí, aby žili Tvé "ALELUJA".
Dej, ať jsme citliví, plní lásky, otevření a hotovi přijmout Tvou vůli v jakékoli formě. Dej, ať jdeme životem s úsměvem, neboť Ty jsi život. Dej, ať vnášíme důvěru na zemi i na nebe.
Dej, ať odložíme vše, co nejsi Ty a Tvé lidské děti. Dej, ať je naše láska jasná skrze milost Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen.
Velké a hodné chvály je podepírat ne to, co stojí, ale to, co padá.svatý Klement
Nikdo nemá Boha tak, že by na něj nemusel čekat. A přece nemůže na Boha čekat nikdo, kdo by nevěděl, že Bůh už na něj dávno čekal.

(D. Bonhoeffer)

Úsměv
Když se na tebe usměje dítě,
i kdyby zima měla zpachtovaný rok,
naráz je dokola jarní trávník
a z tebe to veselé kozlátko,
které si na něm poskakuje.

Když se na tebe usměje kterýkoliv člověk,
i kdyby jsi bloudil v houštině temnot,
tu jako bys přišel do jarního lesa.
Třeba je leden, strom se rozjiskří listím,
kámen je plný nejlíbeznější hudby.

Když se na tebe usměje žena,
i kdyby svět kolem se podobal poušti,
najednou je zde ta prastará zahrada
a z tebe je zase ten pravý Adam
žasnoucí nad Evinou krásou.

Když se na svět usměješ ty,
i kdyby ti zbylo srdce jen pro pláč,
každá slza se promění v růži.
Věř nebo nevěř, stal se zázrak,
Právě jsi podpálil nicotě paty. /Fr. Lazecký/

Lásku si nevydupeš
lásku si nevynutíš
ni nejmenší kapičku usmolenou
Lásku si musíš jenom zasloužit
a přijímat ji na kolenou
Láska je dar zázračné milosti
a může řetězy být přikována
staneš se nehodným
a jako v poušti mana
zkazí se ti a rozpustí
Lásku si nevydupeš
lásku si nevynutíš
ni tu nejmenší kapičku usmolenou
Lásku si musíš jenom zasloužit
a přijímat ji na kolenou. (Marcela Večerková)

Kdosi mě oslovil, nepřehlédl mě
Kdosi mi naslouchal a nedíval se na hodinky.
Kdosi se ke mně obrátil a jeho pohled nebyl netrpělivý.
Kdosi mě vzal s sebou a vypadal, jako by měl sám radost.
Kdosi si nechal pomoci a neodmítl mě povýšeně.
Kdosi se se mnou zastavil a nebál se rizika.
Kdosi se zachoval jako Kristus. (V. Š.)Vzkříšení? Nesmysl! Nesmysl?

Když přišli učedníci ke hrobu, Ježíšovo tělo tam nebylo. Ležela tam jen lněná plátna, do kterých bylo zavinuto. Teprve nyní učedníci pochopili, o čem již dříve psalo Písmo a mluvil sám Ježíš: že totiž
VSTAL Z MRTVÝCH !
Někdo namítne:
KDO VÍ, JESTLI NEBYL JEN ZDÁNLIVĚ MRTVÝ !
Když někdo dostane do srdce ránu, ze které vyteče krev a voda a do které může nevěřící Tomáš vložit prsty... Takového člověka bychom rádi viděli živého!
Jiný řekne:
APOŠTOLOVÉ HO UKRADLI A PAK ŘEKLI: VSTAL Z MRTVÝCH !
Že by bezbranní a polekaní učedníci, kteří se předtím ze strachu rozprchli, přemohli římskou stráž? Nebo že by strážcové spali? Za to by je stihl trest smrti. A pokud spali, jak by mohli tvrdit, že ho ukradli apoštolové?
Třetí řekne:
ALE TENKRÁT BYLO ZEMĚTŘESENÍ, ŽE?
Co když se hrobový kámen odvalil otřesy, v zemi se udělaly pukliny a do těch se Kristus propadl?
Docela šikovné vysvětlení, až na prostěradla a roušku, do kterých byl Kristus zabalen a které zůstali při zemětřesení v hrobě.
Konečně kdosi říká:
Ono to bude asi tak, že SI VŠECHNO NAVYMÝŠLELI DODATEČNĚ APOŠTOLOVÉ A PAK TO SEPSALI.
Co myslíte? Nechal by si někdo uříznout kousek ucha na důkaz, že věří všemu, co se vypráví například o Jánošíkovi? Apoštolové pro své tvrzení položili životy! I nevěřící Tomáš! I Pavel, který nejdříve pronásledoval ty, kteří tomu věřili.
Ano mnoho nesmyslů musí přijmout ten, kdo chce popřít jednu nepopiratelnou skutečnost, že KRISTUS VSTAL!


Živá slova

"Co pro vás mohu udělat?", ptala se sestra těžce nemocného.
Odpověděl: "Jen se na mě přívětivě dívejte."
Každý člověk nutně potřebuje společenství s druhým člověkem a jistotu, že je od něho přijímán. Kdo nepřijímá druhého, nese povážlivou spoluvinu, upadne-li druhý do izolace.?


Nepříjemné otázky
Tys tedy nikomu nic neudělal?
Ani nic dobrého?
Nic zadarmo a nic bez důvodu,
jen tak z lásky?

Zpěv o stvoření

Lidé jsou povolání ke kráse
duch k přemýšlení o kráse
oči k vnímání krásy
uši k naslouchání kráse
jazyk k hlásání krásy
ruce k vytváření krásy
srdce k vnášení krásy do světa

Tys tedy nikoho nepřipravil o život?
Ani o dobrou pověst, o spánek,
o víru jsi nikoho nepřipravil?

Tys tedy nikoho nepodvedl?
Ani o naději,
že se snad v tobě setká
s opravdovým křesťanem
a zakusí Boží přítomnost? (píseň indiánů kmene Taos)

Otázka charakteru
Člověk může mít čtyři charakterové vlastnosti.
Ten, kdo říká: Co je mé, to je mé; co je tvé, to je tvé - má průměrné vlastnosti.
Kdo říká: Co je mé, to je tvé; co je tvé, to je mé - i to je obyčejný člověk.
Kdo říká: Co je mé, to je tvé; co je tvé, to je tvé - je světec.
Kdo však říká: Co je tvé, to je mé; a co je mé, to je mé - je darebák! (J. H.)

JEŽÍŠ
HISTORICKY NEJPŘESNĚJŠÍ FILM O ŽIVOTĚ KRISTA

Kdo je vlastně Ježíš? Na tuto otázku se snaží dát odpověď uznávaný producent John Heyman. Devět let strávil vytvářením prostředí Palestiny prvního století, aby mohl natočit film o jedinečném životě Krista, který zásadně ovlivnil celou lidskou historii. Výsledkem je autentický a nadčasový snímek JEŽÍŠ.
Toto dílo, natočené podle skutečných událostí zaznamenaných v Lukášově evangeliu, je nejen realistické a historicky věrné, ale jak ukazují ohlasy diváků po celém světě, tento vyjímečný příběh je stále živý a má co říci i člověku v dnešní době. Filmovalo se přímo v Izraeli, na místech popsaných v Bibli. Celkem 45 herců a více než 5000 komparzistů bylo vybráno přímo z oblasti Středního Východu. Týmy specialistů velmi důkladně studovaly dobové oblečení, architekturu, zvyky a jídla, díky čemuž se film JEŽÍŠ mohl stát nejvěrnějším filmovým zpracováním Kristova života.
NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ FILM
JEŽÍŠ je zároveň nejpřekládanějším a nejnavštěvovanějším filmem v historii. Film byl doposud nadabován do více než 500 jazyků a zhlédly jej přes 2 miliardy lidí po celém světě (zdroj: čvrtletník Update, září 1999).
Produkce: John Heyman V hlavní roli: Brian Deacon
Režie: John Kirsh, Peter Sykes V českém znění: Jan Šťastný
DÉLKA 86 MINUT / BAREVNĚ / ČESKÝ DABING
©MCMLXXIX Inspirational Films Inc.
NOVÝ ŽIVOT, o.p.s., P.O. Box 10, 110 06
NOVÝ ŽIVOT 2000 Osvětový projekt křesťanů v ČR

Odkazy
http://cezmin.wz.sk 
Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org
Svadba:
http://svadbask.unas.cz
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org
Seniorka:
http://seniorka.szm.com
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.ic.cz
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design: Cezmín Slovakia Web.: http://cezmin.czweb.org

[Späť | Obnoviť | Dopredu]