wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

AHOJ!

"Ad HOnorem Jezus!"

V preklade: "Na slávu Ježišovu!"

.

 

 

 

 

 

.

DNa stránce se dočtěte

Desatero Božích přikázání
Proč Bůh nechává trpět dobré?
Síla utrpení - Příběh z Afriky
Skippy

Desatero Božích přikázání

Desatero.
V dnešní době se lidé tomu slovu spíše smějí, než aby hledali, co se za ním skutečně skrývá. V původním textu je slovo TORA - t.j. UKAZATEL. Jestliže chci ve svém životě jít cestou s Bohem a dojít do Jeho království, pak mi k tomu slouží Boží ukazatelé. Jsou to moudré rady pro člověka. Kdo chce získat věčný život, ale nechce respektovat Boží ukazatele, jde opačným směrem.
A co moje svoboda?
Ale ta ti přece zůstává. Každý cestovatel se může svobodně rozhodnout, zda půjde podle ukazatele nebo jestli si zvolí svou vlastní cestu. Bůh nikoho nenutí, dává ti dvě možnosti. Protože udělal vše pro tvoji záchranu, radí ti volit cestu k životu.
Nejsem těmi ukazateli omezován?
Maminka své dítě v kočárku uváže řemínky. Omezuje ho? Bůh tě má rád, proto ti dává rady, aby tě chránil před ztrátou věčného života. On pro to udělal vše - nechal za tebe zemřít svého Syna Ježíše Krista.
Je těžké přikázání dodržovat? Když miluješ svou ženu, je pro tebe těžké něco pro ni udělat? Tak i pro člověka milujícího Boha není těžké dodržet Boží ukazatel.
Kdo se nechá Bohem vést, nesmí počítat s tím, že by jeho cesta byla pohodlná. Není významné, co děláme a kolik toho uděláme, ale spíše, kolik lásky vložíme do úkolu, který nám byl svěřen. (Matka Tereza)
Každá slza, kterou setřeš z oka bližního;
každá urážka, kterou nemstíš, ale odpustíš z lásky ke Kristu;
každý úsměv, který vykouzlíš na starostmi zbrázděném čele bližního;
každé mírné slovo, které vyslovíš a utlumíš v sobě vzmáhající hněv;
když vlídně jednáš s lidmi nesympatickými;
když dobře poradíš...
To vše Tě přivádí více k bližnímu a skrze něho blíže k Bohu.
Každý jsme chybující, na někom jsou chyby vidět více, na někom méně. Neznáme ani všechny nitky, které vedou k tomu, že člověk klesne. Proto nemáme druhého člověka soudit a odsuzovat.

Proč Bůh nechává trpět dobré ?

Jak máme uvést v soulad s nekonečnou Boží láskou přírodní katastrofy, na nichž lidstvo nenese vinu a jež mu způsobují tolik utrpení?
Jak máme pochopit, že často dobří křesťané na konci svého těžkého života poznamenaného mnoha nemocemi a neštěstími musejí ještě podstoupit těžký smrtelný zápas, kdežto sobci a darebáci si nezřídka žijí celý život nejen bez starostí a utrpení, nýbrž k tomu všemu mají i lehkou smrt?
Jak je pak možno věřit v Boží dobrotu a spravedlnost a nezahořknout?
Přestože nás Kristus napomíná, abychom zlé opláceli dobrým, je v člověku přirozená touha po spravedlnosti, podle níž bychom chtěli činit dobře pouze těm, kteří prokázali dobro nám, a která chce na zlé odpovídat zlým. K takové spravedlnosti bychom nejraději chtěli zavázat i Boha; dobří ať jsou odměněni a zlí potrestáni; odměna a trest ať jsou pak jasně rozpoznatelné.
Když stojíme tváří v tvář utrpení, které postihlo nevinného člověka, nebo když máme před očima takřka hmatatelné štěstí bezcitného sobce, ozve se v nás protest a my upadáme v pokušení přít se s Bohem. Je nám zatěžko smířit se s tím, že Boží myšlenky a cesty jsou jiné než naše.
Utrpení samo o sobě není jistě dobro; Bůh je nechce, nýbrž jen dopouští kvůli vyšším hodnotám. Nejvyšší dobro, které často získáváme právě v bolesti a odříkání, je láska. Utrpení probouzí v člověku také soucit a milosrdenství. Kdo to zakusil ví, že skrze utrpení můžeme vnitřně růst a rozvíjet schopnosti, o jejichž existenci jsme často neměli ani tušení.
Kdo soužení, nemoc a smrt přijímá s vnitřním souhlasem, spolupracuje na spáse našeho světa a přibližuje se Kristu, neboť každé utrpení, které na sebe bereme v duchu následování Krista, má také vykupující sílu ve smyslu zástupné oběti. Proto základem každého pravého manželství, každé rodiny a každého přátelství je vzájemná ochota jeden druhému pomáhat, jeden za druhého nést jeho starosti, jeden za druhého se obětovat.
Nenechme se mýlit tím, že trpící člověk se svému utrpení brání: bolest a soužení jsou nepřátelé člověka, proti nimž se přirozeně staví na odpor. Rozhodující je pouze to, zda navzdory všem protivenstvím zůstává vnitřně oddán Bohu. A víme vůbec, jestli si člověk, jemuž je ukládáno utrpení, nevyžádal tuto zkoušku tím, že v hloubi své bytosti touží po zvláštní Boží lásce a blízkosti?
Na otázky "Proč musím právě já snášet toto utrpení?"; "Proč právě mně není dopřáno, co mají jiní?"; "Proč jen já musím být takový, jaký jsem?" nedovede odpovědět žádná moudrost. Odpověď na tyto velmi osobní otázky přijde až tehdy, když se naše nitro oprostí od vzpoury a zahořklosti vůči Bohu a naše touha po životě se dostane do souladu s Boží vůlí. To však předpokládá bezvýhradnou důvěru v Boží lásku, v Boží moudrost a v Boží spravedlnost.
Je dobré mít nějaké trápení, člověka to učí milosrdenství. (Sv.Terezie z Lisieux)
Teprve až budeš srozuměn s tím, že lidským způsobem nic nepochopíš a nedokážeš, staneš se opravdovým věřícím. (M.Quist)

Síla utrpení - Příběh z Afriky

Oázou procházel Ben Sadok, muž tak zlý a žlučovitý, že nemohl vidět nic zdravého a krásného, aniž by to nezničil.
Na okraji oázy stála mladá palma v nejlepším rozkvětu. Ta mu padla do očí. Vzal těžký kámen a položil ho palmě do koruny. Zle se zasmál a odešel pryč.
Mladá palma se otřásla, sklonila korunu, pokoušela se zátěž setřást. Avšak kámen seděl v koruně pevně. Tu se zaryla palma hlouběji do země a vzepřela se kamenné tíži. Zapustila své kořeny tak hluboko, že dosáhly skrytých podzemních pramenů oázy, a pozvedla kámen tak vysoko, že její koruna převýšila stíny všech ostatních stromů. Voda z hlubiny a sluneční paprsky z výšiny utvořily z mladé palmy královský strom.
Po letech přišel zlý Ben Sadok znovu, aby se pokochal zmrzačeným stromem. Hledal marně. Tu sehnula korunu ta nejkrásnější palma, ukázala mu kámen a řekla: "Děkuji ti příteli. Tvá tíže mi dodala sílu."
Pane, dej, ať vždy trpím tak, jako by to byla poslední bolest, kterou Ti mohu nabídnout.
Dej, ať se vždy modlím tak, jako by to byla na zemi poslední možnost s Tebou mluvit.
Dej, ať vždy mluvím tak, jako by to bylo poslední slovo, které mohu pronést.
Dej, ať vždy jednám tak, jako by to byl poslední čin, co mohu vykonat
Bez lásky se nedá žít, bez utrpení se nedá milovat. Musíme se naučit milovat, abychom lépe žili, a trpět, abychom více milovali. Kdo miluje, i když není milován, kdo zdraví, i když mu není na pozdrav odpovídáno, jen ten tvoří něco nového, jen ten otvírá slepou uličku. Láska je promítnutím Kristovy tváře na tvář druhého, trpícího, pronásledovaného, opuštěného.
Dej mi, Pane, sílu, abych poznal,
- že je blaženější poskytnout útěchu, než se nechat těšit
- snažit se druhým porozumět, než hledat porozumění
- milovat, než o lásku usilovat
- dávat, než přijímat
- odpouštět, než nenávidět
neboť jen tehdy dosáhnu Tvé lásky ve věčném životě. (sv. František z Asissi)

Skippy

Když si zlámeš vaz, když nemáš co jíst, když ti hoří dům - tak to je problém.
Všechno ostatní je nepohodlí.
Život je nepohodlný. Život je hrbolatý.
auč se rozlišovat mezi nepohodlím a skutečnými problémy. Dožiješ se vyššího věku.
A taky nebudeš tak otravovat lidi.
Dobrou noc Skippy

Být křesťanem znamená: neustále přijímat Boží lásku - a dávat ji dál!

Odkazy na stránky naší přítelkyně Cezmín

Webové stránky naší přítelkyně Cezmín
Cezmín:
http://cezmin.wz.cz 
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org  
Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org   
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.ic.cz 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz 
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz  
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz 
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]  
 

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Designwebmaster:  Anežka Vražbová Horné Chlebany Slovensko Kontakt: cezmin@azet.sk  ;  Web: http://www.cezmin.land.ru