wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

AHOJ!

"Ad HOnorem Jezus!"

V preklade: "Na slávu Ježišovu!"

 

 

.

Na stránce se dočtete

Desatero Božích přikázání
Co znamená slovo "milovat"?
Žít pro lásku
Potřeba lásky
Křesťanská pomoc
Láska k bližnímu - naplnění Božího zákona
 

Desatero Božích přikázání

Desatero
V dnešní době se lidé tomu slovu spíše smějí, než aby hledali, co se za ním skutečně skrývá. V původním textu je slovo TORA - t.j. UKAZATEL. Jestliže chci ve svém životě jít cestou s Bohem a dojít do Jeho království, pak mi k tomu slouží Boží ukazatelé. Jsou to moudré rady pro člověka. Kdo chce získat věčný život, ale nechce respektovat Boží ukazatele, jde opačným směrem.
A co moje svoboda?
Ale ta ti přece zůstává. Každý cestovatel se může svobodně rozhodnout, zda půjde podle ukazatele nebo jestli si zvolí svou vlastní cestu. Bůh nikoho nenutí, dává ti dvě možnosti. Protože udělal vše pro tvoji záchranu, radí ti volit cestu k životu.
Nejsem těmi ukazateli omezován?
Maminka své dítě v kočárku uváže řemínky. Omezuje ho? Bůh tě má rád, proto ti dává rady, aby tě chránil před ztrátou věčného života. On pro to udělal vše - nechal za tebe zemřít svého Syna Ježíše Krista.
Je těžké přikázání dodržovat? Když miluješ svou ženu, je pro tebe těžké něco pro ni udělat? Tak i pro člověka milujícího Boha není těžké dodržet Boží ukazatel.
Kdo se nechá Bohem vést, nesmí počítat s tím, že by jeho cesta byla pohodlná. Není významné, co děláme a kolik toho uděláme, ale spíše, kolik lásky vložíme do úkolu, který nám byl svěřen. (Matka Tereza)
Každá slza, kterou setřeš z oka bližního;
každá urážka, kterou nemstíš, ale odpustíš z lásky ke Kristu;
každý úsměv, který vykouzlíš na starostmi zbrázděném čele bližního;
každé mírné slovo, které vyslovíš a utlumíš v sobě vzmáhající hněv;
když vlídně jednáš s lidmi nesympatickými;
když dobře poradíš...
To vše Tě přivádí více k bližnímu a skrze něho blíže k Bohu.
Každý jsme chybující, na někom jsou chyby vidět více, na někom méně. Neznáme ani všechny nitky, které vedou k tomu, že člověk klesne. Proto nemáme druhého člověka soudit a odsuzovat.

Co znamená slovo "milovat"?

Pane,
když hladovím, přiveď mi někoho, koho mohu nasytit
když žízním, přiveď mi někoho, kdo potřebuje napojit
když je mi zima, pošli mi někoho, koho mohu zahřát
když jsem smutný, pošli mi někoho, koho mohu potěšit
když se mi zdá můj kříž těžký, dopřej mi podělit se také o kříž toho druhého
když jsem chudý, zaveď mě k tomu, kdo je potřebný
když nemám čas, pošli mi někoho, komu mohu trochu pomoci
když jsem sklíčený, dej mi někoho, koho mohu povzbudit
když potřebuji pochopení lidí, dej mi někoho, kdo potřebuje mé
 když potřebuji péči, pošli mi někoho, o koho bych se mohl starat já
když myslím na sebe, odveď mé myšlenky k jinému člověku

Žít pro lásku

Člověk si v těžké situaci (např. bolest, nemoc...) může určit další průběh života sám: buď bude všemu podléhat, stěžovat si, dožadovat se zvláštní pozornosti a tím pádem bude svému okolí protivný, anebo se s tím vyrovná a vezme život takový, jaký je, a
z toho mála, co mu zbylo, získá maximum radosti.

Milovat znamená dát sebe,
zapomenout na sebe a hledat to,
co činí druhého šťastným.
Jak veliký je to dar, mohu-li
dávat radost a sám sebe.
To je láska. Miluješ-li druhého
jako sám sebe a obětuješ-li se pro
druhé, pak poznáš, že neexistuje
egoismus, který bys nepřekonal.
Jak krásné je žít pro lásku.

Dej mi své srdce, Maria,
ať každý, koho miluji,
uvěří v lásku Boží.

Dej mi své oči, Maria,
panenské, čisté, krásné,
ať všude, kam se zadívám,
Bůh svitne a svět zhasne.

Dej mi své ruce, Maria,
své bílé, čisté dlaně,
ať všichni, pro něž pracuji,
k nebesům zvednou skráně.

Potřeba lásky

Zamyslíme-li se nad kouzelně krásným slůvkem "láska", zjistíme, že toto slovo v sobě chová něco, po čem každý z nás touží a na co rád vzpomíná. Objektem lásky se může stát cokoliv: žena nebo přítel, domov, vlast, příroda, kultura.
Nikdo si nedovedeme představit, jak by to vypadalo, kdyby na světě neexistovala láska. Láska je tedy pro každého potřebná, ať už více či méně. Každý člověk, s kterým se potkáme, totiž potřebuje naši lásku, i kdyby to byla jen dobrá rada, slovo nebo naše pomoc.
Známý francouzský spisovatel Guy de Maupassant napsal: "Když milujeme, není nic lepšího dávat, než pořád dávat: život, myšlenky, tělo, všechno, co člověk má; a cítit, že dávám, a všechno vsadit na to, abych mohl dávat stále víc." A tady si musíme uvědomit, že láska není obchodník, který chce dostat zpátky své investice. Láska je vlastně darování vlastního "já" tomu druhému. Na této lásce se tedy zakládá celý náš život.
Existují tisíce podob lásky, jen jedna je však ta pravá. Musíme si totiž uvědomit, že není všechno láskou, čemu se tak říkává. Láska předpokládá věrnost, jinak je to jen erotika, která však dlouho nevydrží. Skutečná láska vyvěrá především z potřeby vlastní duše. A tato láska je mnohdy tak velká, že dovede překonat jakýkoliv předsudek, i nenávist či objektivní vzhled. Tuto větu můžeme interpretovat na tomto příkladě: jistě se někomu už aspoň jednou v životě přihodilo, že se po čase zamiloval do druhé osoby, která mu byla na první pohled nesympatická. Zde vidíme, že srdce vytuší i neviditelné znamení lásky. Nezáleží totiž na kráse člověka, ale na jeho dobrých vlastnostech.
Láska jde s námi po celý život, aniž si to mnohdy uvědomujeme, a každý, i ten nejposlednější člověk, ji potřebuje. Někdo ji přijme; někdo se k ní obrátí zády, a to ke své vlastní škodě. A na tom, kdo ji přijme, záleží, na jak dlouho a v jaké hodnotě si ji udrží.
Neboť Láska je mocnější než čas a zapomenutí.

Křesťanská pomoc

Nedomnívejte se, že chudí nás potřebují, vždyť dobrý Bůh jim všechno strádání vynahradí na věčnosti. Ne chudobní potřebují nás, ale my potřebujeme chudé. Abychom se naučili rozdělit se s nimi, abychom se naučili Krista milovat právě v těch nejchudobnějších z chudobných. Ukládejte si tedy peníze k chudým, je to lepší než konat zázraky. Když konáte zázraky, jste Božími dlužníky. Když dáváte almužny, je vaším dlužníkem Bůh. (Matka Tereza)
Ukřižovaný Kristus připomíná trpícímu a zklamanému člověku hlubší smysl všeho pozemského cítění a jednání. Učí, že ve všech životních událostech spočívá vyšší duchovní smysl. Nutí křesťana, aby přes všechno osobní štěstí a svá hořká zklamání hleděl dále a pochopil, že osud druhého člověka se ho má dotýkat stejně, jako vlastní osud.
Kdo může bez těžké újmy pomoci bližnímu, který umírá hladem a nepomůže mu, těžce hřeší proti pátému přikázání. (Bernard Haring)
Opravdová láska a pomoc bližnímu začíná tam, kde se člověk obrací od svého sobeckého já k druhé bytosti s touhou spíše dávat než přijímat. Jedinou odměnou je pocit, že způsobil radost.
"Láska je shovívavá, dobrosrdečná, nezávidí, nevychloubá se, ... láska nemyslí jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, ... láska nikdy nepřestává." Žít v lásce k bližnímu žádá potlačit všechno, co vyhovuje mně, ale je méně příjemné pro okolí: - mrzoutství, hádavost, zlomyslnost, pomlouvačnost, škodolibost, závist, prchlivost.
Láska v tomto smyslu neznamená padat lidem kolem krku, říkat jim na potkání, jak je máme rádi. Stačí jediné: vmyslit se do situace druhého člověka, zeptat se v duchu, jak mu asi je a uvědomit si, že každý z nás se v takové situaci může ocitnout a je třeba mu pomoci. Jedna moudrá rada říká: Jednej tak, jak by sis přál, aby lidé jednali s tebou.
Hledání lásky a štěstí patří k odvěkým tužbám lidí. A protože štěstí začíná v srdci každého člověka, nedojdeme k tomu stavu, nezačneme-li každý sám u sebe.

Láska k bližnímu - naplnění Božího zákona

Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska. (Ř 13,10)
Abychom mohli druhého milovat, musíme vyjít ze sebe - k bližnímu. Prolomit krunýř sobectví a neochoty, který vězní člověka v něm samém. Je nutno udělat místo v srdci pro bližní a jejich bolesti, starosti a zájmy. Jen k tomu, kdo se vzdá sebe samého, přijde láska. V křesťanství se láska stala ústředním pojmem i skutečností a je také rozhodující podmínkou veškerého poznávacího procesu. Křesťanství je tedy náboženstvím lásky.
Kdo nemiluje, ten zůstal otrokem svého já. Sobci jsou lidé ledoví. V jejich blízkosti je všechno smutné, nic neroste, nekvete. Láska k sobě a láska k druhému se navzájem podmiňují: nenávist k sobě jde vždycky ruku v ruce s neschopností vystoupit ze sebe. - "Asketa je vždycky nejnebezpečnější typ despoty. Kdo se sám radostně nepodílí na tom, co je lidské, bude se k lidem chovat vždy nelidsky," napsal Stefan Zweig.
Takový je tedy smysl lásky k bližnímu. Milovat, to znamená být s druhým zajedno v jeho rozdílnosti a skrze ni. Nechápat sebe sama jako střed, ale jako cíl vztahu. Láska je, jak píše sv. Augustin, "jako oheň, který zasahuje nejdříve to, co je v blízkosti, a pak teprve se šíří do dálky. Proto je potřeba velmi jemného úsudku k tomu, abychom dovedli být co nejštědřejší ke všem a současně nezanedbávali povinnosti k blízkým. Pravá láska netouží brát, ale dávat. Dává tedy i těm, kteří naše dobrodiní neoplácejí dobrým, ale kteří jsou třeba i naši nepřátelé. Těm, kdo nám ublíží, musíme být vždycky ochotni odpustit, přát a činit jim dobře."
Láska je nejpronikavější základní síla mravního jednání mezi lidmi. Neznamená jen pouhý pocit sounáležitosti, nýbrž svobodný souhlas člověka k osobním hodnotám bližního. Křesťanská láska k bližním překračuje všechny úzké hranice a je zaměřena na všechny lidi bez rozdílu: všichni jsou bratři a sestry v Kristu! Neptá se po nacionální či náboženské příslušnosti, po řeči, oblečení a barvě pleti, neptá se po pasu a státní příslušnosti, nýbrž pouze po tom, zda je v nouzi a potřebuje pomoci.
Láska k bližnímu je také často sporným tématem. Již proto, že jsme spíše zvyklí lásku od bližního vyžadovat, sami se však velmi rychle umíme od ní dispenzovat a s lehkomyslnou výmluvou uchlácholíme své svědomí, pokud nám činí výčitky.
Naše láska k bližnímu musí vždy překlenout propast pochybností a otázek, nedorozumění a nejistoty, napětí a protikladů. Milovat druhého, to přece znamená, že pro něj něco obětuji, že mu otevřu své srdce, že mu podám pomocnou ruku - i když nevím, zda mé důvěry nezneužije. Věřím pevně, že to neučiní, vždyť v každé lásce je riziko, že bude zneužita, ale ten, kdo miluje, bere toto riziko na sebe. Při lásce k bližnímu záleží na tom, zda v člověku, který potřebuje naši pomoc, vidíme Krista a milujícího Boha.
Milovat Boha a pro Boha pak svého bližního - to je celá křesťanská morálka!

Webové stránky naší přítelkyně Cezmín
Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org  
Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org   
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.ic.cz 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz 
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz  
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz 
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
 [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]  
 
 

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org