wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

AHOJ!

"Ad HOnorem Jezus!"

V preklade: "Na slávu Ježišovu!"

MOZAIKA MYŠLENEK

 

 

.

Velikonoční myšlenky

Hlavu má skloněnou, aby tě políbil, ruce má rozepjaty, aby tě objal, srdce otevřeno, aby tě ukryl a chránil.

sv. Augustin

Budeme-li s ním trpět, budeme s ním pospolu i oslaveni. sv. Pavel
Velikonoční svátky jsou svátky všech svátků. Neboť povznášejí nás od této země a přivádějí nás do věčnosti, které můžeme již zde vírou, nadějí a láskou okoušet.

(sv. Rehoř Veliký)

Víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí. Proto neklesáme na mysli, když vnější člověk umírá. Neboť naše nynější bolesti jsou pomíjející, zjednávají nám v nesmírné míře věčnou slávu. sv. Pavel

V co věříte?

V Boha a v to, že se jednou člověku vrátí všechno, co dobrého i špatného v životě udělal. (zál) z novin
Největší zlo, jímž trpí svět, není síla zlých, nýbrž slabost dobrých.

R. Rolland - z www.unieotcu.cz

Ježíš řekl: úzká je cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
Kamkoli se srdce člověka, Bože, obrací mimo Tebe, bude proniknuto bolestí, byť se i obrátilo k nejkrásnějším věcem, které jsou mimo Tebe. Vznikají, zanikají, rostou. dospívají, dospělé stárnou a hynou. Ty posiluješ člověka, aby Tě chválil, neboť jsi nás stvořil pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.

(sv. Augustin, Vyznání)

BOŽSKÉ SRDCE JEŽÍŠOVO, prostřednictvím neposkvrněného Srdce Marie, Matky Církve, ve spojení s eucharistickou Obětí, obětuji Ti modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a k slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. A zvláště to vše obětuji na úmysly doporučené svatým Otcem Benediktem XVI.

K moudrosti patří umění žít dnešek s pohledem upřeným k obzoru.

Mozaika myšlenek
Kdo za pluhem kleje, zlé semeno seje.
Síla stromu není ve větvích, ale v kořenech.
Štědrost nepřivede na mizinu.
Neposuzujte strom podle padavek.
I na křivých linkách Bůh dovede psát rovně.
Kdo nic nezkusil, nic neví.
Zdravý neví, jak je „bohatý“.
Jedno dobré slovo hřeje srdce celou zimu.
Nezapomínej na vděčnost a věčnost.
Rodina, kde se společně modlí, drží pohromadě.
Neboj se, jen věř. Ježíš kříž nevztyčil, on jej nesl.

Smyslem lidského života není přežít něco nebo dožít se něčeho, ale narodit se znovu s Kristem.

Budoucnost
Na budoucnost se neptej smrtelníků,
nýbrž Toho, který vstal z mrtvých.

Lež je štít zbabělců.Jedna lež zplodí deset dalších.
Podvod a klam zradí se sám.
Nestyď se mlčet, když nemáš co říci.
V hněvu jede člověk na splašeném koni.
Na chytrého mrkni, hloupého trkni.
Po proudu plave i mrtvá ryba. Lidem nechybí síla, ale vůle.
Kdo věří, ten se netřese.
Bez boje není vítězství. Z cizího nezbohatneš.
Člověk se nerodí jako světec, musí se ke svatosti probojovat.

Sdílená bolest, poloviční bolest.
Sdílená radost, dvojnásobná radost.

Máme dvě uši a jedna ústa, proto víc poslouchej a méně mluv.
Kdo nic nedělá, nic nepokazí, ale ničeho nedosáhne.

Myšlenky

Budu žít a vypravovat o Hospodinových činech. (Žalm 118,17)
Nezáleží na tom, jak se kdo vyšplhal vysoko, ale jestli je na svém místě.
Vodí mne k vodám, kde si mohu odpočinout... to pro své jméno! (Žalm 23)
Svět je konečné vyjádření nekonečného Boha.

(Gisbert Greshake)

Nemůžeme růst jako luční květiny, a přece nám říkáš tiše, ale určitě, že je o nás postaráno i uprostřed našich starostí.

(Jan Merell)

Nech vejít do svého srdce jen toho, kdo bude ctít tvůj vnitřní řád.
Co je obyčejné a prosté, skrývá zvláštní krásu právě proto, že to není okoukané.
Je dobré mít v životě chvíle, kdy nespěcháme. Více si uvědomujeme život.
Každé narozené dítě k nám přichází jako poselství Boha, který se nedal lidmi odradit.

(Tagore)

Založil jsi svou říši na zemi jako zahradník, který zasadil strom, zalil jsi ho svou krví.

(Jan Merell)

Někdy stačí snášet to, co nemůžeme změnit, aby se nám to, co je obtížné, stalo pomocí.
Každé posvátno nám připomíná, že čistota duše je naší skrytou touhou.
Závidět člověku lidskou slávu může jen ten, kdo si neváží vlastního života.
Ať tě nic nezneklidňuje, ať ti nic nenahání strach. Všechno pomíjí. Bůh se nemění.

(sv. Terezie od Ježíše)

Hledat Boha znamená nacházet ho, a Boha nacházet znamená hledat ho. (sv. Augustin)
Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce. (Žalm 97,11)
Ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil... (Jan 17,21)
Jako jste přijali, že Kristus Ježíš je Pán, tak žijte dále ve spojení s ním, v něm buďte zakořeněni... (Koloským 2,6)
Nikdo ať nehledá to, co považuje za svůj vlastní prospěch, ale spíše to, co prospívá druhému.

(sv. Benedikt)

Velikých věcí nelze dosáhnout bez velkého úsilí, a velkým lidem patří velké úkoly.

(sv. Jan Leonardi)

Dobrořečte Hospodinu, všechna zvířata divoká i krotká, velebte a vyvyšujte ho navěky.

(Daniel 3,81)

Jak mě to těší, že Tě mohu neustále objevovat a Tobě se blížit, já, trpaslík, jenž naráží čelem o blankyt.

(Léon Deubel)

Myšlenky P. Ljuba Kurtoviče ze semináře modlitby, půstu a mlčení, který se konal v březnu 2006 v Medžugorji


P. Ljubo Kurtović, který seminář řídil, nám úvodem řekl tuto moudrost: Čím blíž se dostáváme na naší životní cestě k Bohu, tím lépe vidíme srdcem ... Matka Boží pro nás stále opakuje: Modlete se, modlete se, modlete se! Modlete se srdcem!
Některé myšlenky P. Ljuba

umět přijmout kříž, Bohu za kříž děkovat, růst v lásce; něco v životě nemůžeme změnit, ale jinak máme vylepšovat vše, co zmůžeme; kříž vede ke vzkříšení; Bůh není vždy logický, nechápeme duchovní boj; radujme se z každého vítězství, plavme proti proudu; půst uzdravuje z nemocí, zahání zlé sny, zprostředkovává odpočinek pro ducha, duši i tělo ...

noční adorace osvobozuje zvlášť intenzivně od našich aktivit, televize špiní, i když baví ...

půst je účinná cesta k Bohu, k vnitřní svobodě ...

mnoho tělesných nemocí a bolestí kotví v nemocné duši, zanedbaném duchu; smiřme se s Bohem, uzdravme naše myšlenky; k tomu pomáhá modlitba opřená o půst; černé myšlenky pocházejí od ďábla, musíme se očistit...

lékař doporučuje půst jako lék pro tělo, které se s půstem vzepře nemoci

duch a duše touží po míru, lásce, po Bohu; půst zprostředkovává vnitřní mír a tím uzdravuje ducha, duši i tělo

půst nás přibližuje k eucharistickému Kristu, Ježíš nás chce přitáhnout k sobě, abychom my táhli jiné lidi ke Kristu; půst nás očišťuje od jakékoliv závislosti, i na nás samých; půst zahání strach

kombinace půstu, modlitby a mlčení nám umožní odpustit sám sobě, odhalí hlubiny srdce, očišťuje, učí vytrvalosti a trpělivosti

půst není nejíst, ale naučit se jíst, pocítit vůni chleba, pocítit vděčnost

dnes jsou tak časté psychosomatické choroby, nadbytek věcí může být horší než nedostatek, ubíjíme sami sebe, zvlášť dnes nevíme, kdo jsme

chléb a voda pročistí i tělo, otevřou se nám oči, jak málo potřebujeme k životu, půst osvobozuje

mlčení má velký význam, stále jsme obklopeni hlukem radia, televize, člověk se bojí setkat sám se sebou, sv. Augustin říká: Bůh ke mně přichází, dej, ať jsem doma!

půst musí vycházet z lásky, tělesný půst musí být taky duchovní půst, půst spojený s pokáním a s modlitbou, staň se Tvá vůle, v tom je náš mír!

jíme chleba, sbíráme drobky, kolik lidí nemá ani drobky? Chleba ,vyroste' ze semínek, jak dlouho to trvá? Kolik práce stojí za těmi drobky? Kolik smutných potkáváme, uděláme jim vždy radost? Nějaké dobro? Půst chce proměnit naše srdce, vůli; půstem se obmýváme uvnitř, očišťujeme si duši

modlitba není setkání zájmů, ale osob; podávám ruku v rukavici? Ne, sundáme si rukavici; žijeme s maskou? Sundejme masku! K Bohu musíme přistupovat s naprostou upřímností

v mlčení, v tichosti ,slyšíme' Boha i sami sebe; hluk a lomoz nás vždy přehlušují ... pomocí je modlitba, každá modlitba je vlastně i svým duchovním cvičením, mlčením se učíme modlit, pak se můžeme modlit i v hluku, který je vlastně stále kolem nás

jíst je jednodušší než se postit, koukat se na televizi je jednodušší než se modlit, ticho je těžké; nemohu snést sám sebe?

půst, modlitba a mlčení, tato kombinace je silným duchovním cvičením, aspoň jednou v roce!

 žít v duchu - to je dlouhodobě vyzkoušená křesťanská tradice, duchovní otcové tak žili celý život v poušti ... S Pannou Marií jsme si vždycky jisti!

mše svatá je ta nejdůležitější a nejintenzivnější modlitba, je to pro nás život sám, centrum našeho života, mystérium, tajemství Boží lásky ... Eucharistie je děkování, její existence chrání svět, Eucharistie je to nejvyšší a nejcennější na světě, Eucharistie je Ježíš Kristus, Boží Syn, který se nám cele dává, my přijímáme samého Boha, do našeho těla, do naší duše, naším duchem ...

smysl půst a modlitby podle sv. Pavla: Starý člověk umírá, aby nový člověk vstal do života

 smíření je svátost, která snímá z člověka břemeno hříchu, viny, pocitu viny ... tuto svátost nemůže nahradit žádná psychoterapie; ve Starém zákoně obětí za hříchy byl beránek, v Novém zákoně je to Ježíš Kristus, Boží Syn!

Ježíš osvobozuje skrze kněze, i hříšného kněze; sundejme masky, které tak často nosíme, taky v nás žije farizej, musíme ho udusit, Bůh vidí do našeho srdce, nikdy ho nemůžeme oklamat; ve sv. zpovědi se nás Ježíš ptá: Věříš mě? Důvěřuješ mě? Miluješ mě? Ve sv. zpovědi musíme vše dát Ježíši, odevzdat, důvěřovat!

svědomí člověka je svatyně, svatostánek, tam přebývá Bůh; tělo potřebuje hygienu, sprchu, vodu, umýt; ještě víc potřebuje hygienu naše duše a náš duch! Panna Maria jednou dovolila lidem se jí dotknout a najednou byla celá černá, vizionáři se ptali, co se jí stalo? Odpověděla, že všechno to černo jsou naše hříchy ...

v dokonalé lásce neexistuje strach, strachem nás ovlivňuje a obviňuje ďábel, neustále se snaží nás znejistit, vše dobré zpochybnit; ďábel je obviňovatelem našeho svědomí; P. Pio řekl, že když nás naše svědomí dohání k zoufalství, zmatkům, hrůzám, tak je to ďáblovo dílo, jediná odpomoc je svatá zpověď! Ta je vysvobození od špíny duše ...

Zmrtvýchvstalý Ježíš se zjevil apoštolům, kteří v noci neulovili ani jednu rybu. Ježíš řekl: „Spusťte síť“. Petr poslechl a nalovil plnou síť, pak zaplakal, poznal Pána života a smrti; „Petře, teď budeš lovit lidi“; tak Bůh vychovává i nás! Bůh nás nechá klesnout, aby nás, hříšníky, vychovával a aby z nás udělal světce ...

(převzato ze Zpráv z Medžugorje 5/07)

Obracejme se s důvěrou k Bohu
a modleme se, abychom se stali svobodnými…


 

Webové stránky naší přítelkyně Cezmín
Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org  
Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org   
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.czweb.org 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz 
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz  
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz 
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
 [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]  
 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org