wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

  Moje farnost

Kostel sv. Jana Křtitele v obci Dolní Dobroč na návrší - barokní z r.1770, postaven na místě původního dřevěného, připomínaného r.1677, věž dostavěna po r.1799.
Jednolodní s presbytářem půlkruhově a vně polygonálně uzavřeným se sakristií na severní a s věží představenou v západním průčelí. V hlavním průčelí niky s kamennými barokními sochami sv. Petra a Pavla. Presbytář zaklenut polem křížové klenby a výsečovým závěrem, půlkruhový triumfální oblouk, v lodi tři pole křížové klenby na pásech nesených pilastry, kruchta podklenutá kříž., obdélníková okna se segmentovými záklenky.
Zařízení většinou z 19. stol.; rokoková kazatelna s figurálními reliéfy; obraz Immaculaty z konce 18. stol.

Terasa se skupinou soch při silnici do Dolní Dobrouče - z doby kolem r.1730, postavená knížecím rentmistrem Matějem Jos. Heissigem z Lanškrouna. Uprostřed jehlanec se sochou Madony s dítětem, za ním na kamenenné zídce sochy sedící sv. Barbory a Kateřiny, sv. Josefa a sv. biskupa, vpředu na balustrádě světec s kopím a světec s prutem, u vstupní branky poprsí starce a ženy.


Historie kostela sv.Mikuláše v Dolní Dobrouči

Původní starý kostel sv.Mikuláše stával na kopci, na hřbitově. Jeho pozůstatek - presbytář - (kněžiště), slouží dodnes jako hřbitovní kaple (foto 1, 2, 3). Chrámová loď starého kostela se nacházela v prostoru od zmíněné kaple směrem k okraji hřbitova u brány nad novým schodištěm. Starobylý kostel neměl věž, ale jen dřevěnou zvonici po straně chrámové lodi. Zvonice byla osazena několika zvony, nejstarší z nich, sv.Mikuláš, byl ulit roku 1538. Po staletí odolával starý kostel času a nepřízni počasí. Jeho stav se neustále zhoršoval, jeho zdivo bylo na mnoha místech silně narušeno natolik, že již po roce 1700 bylo uvažováno o stavbě kostela nového. Pro ten účel bylo šetřeno stavební dříví ve farním lese a soustřeďovány další potřeby pro tento účel. Nejprve ale byla krátce před rokem 1765 vystavěna nová fara a duchovní správa přenesena přímo do Dolní Dobrouče (do té doby byla zajišťována farou v Čermné).

Po roce 1800 přikázal tehdejší majitel lanškrounského panství pan Jan Lichtenštejn svým stavebním odborníkům vypracovat plány na výstavbu nového kostela a zároveň zajistil finanční krytí velké části této investice. Osadníci Dobrouče začali v průběhu 20tých let po roce 1800 lámat kámen v dolní části obce při hranicích Kunčic a těžit stavební dříví ve farním lese, ale i v lesích dárců. Rolníci s potahy sváželi pak stavebniny do prostoru u nové fary. Jelikož bylo nad síly a možnosti osadníků dopravit tak obrovské množství stavebnin na kopec ke hřbitovu kde měl stát nový kostel, bylo posléze vybráno nové staveniště na farním pozemku při silnici u fary, ve středu obce. Bažinatý pozemek byl nejprve zpevněn piloty a stavba slavnostně zahájena 12. května 1828 přenesením původního zasvěcení sv.Mikuláši ze starého kostela na základní kámen nového kostela. Obětavou prací místních farníků stavba rychle mohutněla a po třech letech byla dokončena.

Kostel ve slohu empírovém má věž vysokou 36 metrů, osazenou několika zvony, z nichž nejstarší je zmíněný zvon sv.Mikuláš z r. 1538. Kostel byl slavnostně vysvěcen 16.října 1831.

Hlavní oltář je z r.1837 a obraz sv.Mikuláše nad ním byl namalován bratry Vorličkovými z Jablonného nad Orlicí. Místní řezbář Dominik Skalický přestavěl hlavní oltář v r.1864 a zhotovil jeskyni u oltáře Panny Marie jejíž socha byla dovezena z Paříže.

Křišťálový lustr pochází z císařské korunovace v Budíně. Obrazy křížové cesty namaloval Jan Umlauf z Kyšperka.

Obraz Panny Marie z Čenstochové přinesený poutníky dobroučskými před více než 200 lety z Polska, spolu s dalšími obrazy věnovanými majiteli panství a místními farníky jsou z bezpečnostních důvodů uskladněny v depozitáři. Kostel byl postupně opravován a vybaven teplovzdušným topením, novými varhanami a dalšími náležitostmi.

Hlavní vchod byl oddělen od lodi kostela ozdobnou mříží, což umožňuje návštěvy kostela sv.Mikuláše v kteroukoliv denní dobu.


 

  Historie Horákovy kaple v Dolní Dobrouči

sloup se soškou Panny Marie u pramene
 

Zakladatel Horákovy kaple, zemědělec Bernard Dušek z Dolní Dobrouče (*9.2.1813 na čp.33), v polovině minulého století vážně onemocněl. Bylo mu tehdy kolem 40 let. Léčení nepomáhalo, ačkoliv se obrátil na přední lékaře, včetně pražských klinik. V jeho lese vyvěral pramen a na stromě u něho byl obrázek Panny Marie. Hospodář častěji chodil na toto místo, pil zdejší vodu a učinil slib Panně Marii, jestliže se uzdraví, postaví k její cti kapličku. Bernard Dušek se skutečně uzdravil. Kapli však nepostavil, ale pouze sloup se soškou Panny Marie u pramene.
Za nějaký čas onemocněl znovu. Opět navštěvoval různé lékaře, ale žádný z nich si s jeho nemocí nevěděl rady. Jedné noci měl sen, ve kterém uslyšel hlas: "Tys nesplnil to, co jsi slíbil." Proto ihned obnovil svůj slib, opět se uzdravil a začal se stavbou kaple. Roku 1866 její stavbu dokončil a kaple byla zasvěcena Panně Marii.
Bernard Dušek se potom v plné svěžesti dožil 88 let. Zemřel 7.prosince 1901.
Bernard Dušek měl syna Jana (14.12.1845-22.4.1919), který studoval učitelství, ale studia nedokončil. Pro nedostatek učitelů byl r. 1872 přijat jako výpomocný učitel a na škole zůstal až do r. 1896. Protože učil po okolních Orlických horách, začalo se mu přezdívat "Horák". Pojmenování se přeneslo i na ostatní členy rodiny Bernarda Duška a tedy i na kapli, které se od té doby říká Horákova kaple.
Jan Dušek-Horák zakoupil hlavní oltářní obraz pro kapli a i jinak se významně zapsal jako dobrodinec obce. V D.Dobrouči postavil chudobinec, jehož budova po rekonstrukci stojí dodnes a který spravoval až do své smrti v r.1919. Z dědictví nechal ve vsi za kostelem zřídit "Špitál", útulek pro nemocné. Finančně se však natolik vyčerpal, že zemřel úplně chudý. Byl svobodný a za svého života se modlil za to, aby nebyl ve stáří odkázán na cizí pomoc. Jeho prosba došla vyslyšení. Jednou když odcházel od místního pekaře, svalil se ve dveřích a byl na místě mrtev. Zemřel na mozkovou mrtvici.
Horákova kaple se stala pro obyvatele Dolní Dobrouče a okolí malým poutním místem.
 

Horákova kaple - kaple Panny Marie, Matky ustavičné pomoci
Zdroj:
http://www.sweb.cz/farnostdobrouc/

Svědectví sestry Marie Markéty (Ludmily Kubíčkové) 2001
Své povolání k zasvěcenému životu mi Pán dal poznat v roce 1988, který byl rokem blahoslavené Anežky České. V létě tohoto roku jsem prosila o přijetí do Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie 3. řádu sv. Františka v Králíkách. Od té doby jsem tam jezdila jako kandidátka.
1.ledna 1989 jsem opustila rodný dům a sestry na Hoře Matky Boží mě přijaly do svého společenství. 18. března 1989 jsem byla oblečena do řeholního oděvu a přijala nové jméno Marie Markéta.
Stále ve mně rostla hluboká touha po ještě plnějším sebedarování Bohu. Toto další Pánovo volání jsem přijala s radostí a velkou vděčností. 29. ledna 1991 jsem vstoupila do Řádu klarisek - kapucínek ve Šternberku. V našem řádu zachováváme odloučení od světa papežskou klauzurou. Obláčku jsem měla 16. dubna 1991. První sliby jsem dala Pánu 14. září 1992. Doživotními sliby jsem se směla Pánu zasvětit 14. září 1997.
Od roku 1996 žijeme v nově postaveném klášteře sv. Anežky České, první české klarisky.
Zdroj:
http://www.sweb.cz/farnostdobrouc/

Moje webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz  
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Mikinka:http://mikinka.czweb.org 
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
Svadba:
http://svadbask.unas.cz 
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to 
Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Čas Vianoc: http://vianocesk.wz.cz 
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org 
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.czweb.org
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Milujem pani P... : http://milujempanip.wz.cz
Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz 
Horné Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz 
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Obec Horné Chlebany: http://www.sweb.cz/hornechlebany 
[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Designwebmaster:  Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org