wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

Modlitby od Jendy z Moravy

Kdo je Jenda?

Napíšu příště, když dostanu informaci... (Admin)

2000 let křesťanství

Nic ať tě nezmate,
nic ať tě neděsí,
vše v světě pomine,
jen Bůh se nemění.
Bůh sám ti dostačí!

Základní    m o d l i t b y    p r o d ě t i    a    d o s p ě l é

Obsah:
Znamení kříže
Modlitba Páně
Andělské pozdravení
Chvála nejsvětější Trojice
Vzývání Ducha Svatého
Apoštolské vyznání víry
Desatero Božích přikázání
Anděle Boží
Pod ochranu Tvou
Zdrávas, Královno
Anděl Páně
Ranní modlitba
Večerní modlitba
Modlitba před a po jídle
Modlitba svatého růžence
Raduj se, Královno nebeská
Základní pravdy víry
Krátké modlitby po celý den
Ostatní modlitby

Křesťanské pozdravy
Pochválen buď Ježíš Kristus! - Navěky
Chvála Kristu! - Navěky.
Dej Pán Bůh dobrý den (večer, dobrou noc)!
Dej to Pán Bůh! (nebo: Pán Bůh dej!)
Dej Pán Bůh šťastnou cestu! - Dej to Pán Bůh!
Opatruj Tě(Vás) Pán Bůh! - Dej to Pán Bůh!
(před cestou, před operací)
Potěš Tě(Vás) Pán Bůh! - Dej to Pán Bůh!
(při úmrtí)
Odpočívej v pokoji! V nebi nashledanou!
(nad hrobem mrtvého)
Pozdrav Pán Bůh! - Dej to Pán Bůh!
Pomáhej Pán Bůh! - Dej to Pán Bůh!
Zaplať Pán Bůh! - Požehnej Pán Bůh!
Pokoj s Tebou! - I sTebou!
Pán Vám žehnej! - I Vám!
Pokoj tomuto domu! - A všem, kteří v něm přebývají!
S Pánem Bohem! - S Bohem!

O modlitbě
Modlitba je setkání, rozhovor člověka-dítěte Božího s nebeským Otcem za vedení Ducha Svatého. Je to snaha o navázání přátelství v lásce. Modlitbou se vytváří důvěra, oddanost a láska k Bohu.
V modlitbě se naše ztrápené srdce ztišuje. Takovou zkušenost prožíváme vždy znovu a znovu. Modlitba je dýchání srdce. Zvedá náš pohled výš přes bolestivou skutečnost k Ježíši, jenž říká: "Netrapte se stále svými starostmi. Váš Otec v nebesích přece ví, co potřebujete! Pojďte ke mně. Vylijte u mne starosti svého srdce. Dám vám pokoj potřebný k životu."
V modlitbě Boha chválíme, klaníme se mu, prosíme ho a děkujeme mu.

Člověk je stvořen k životu s Bohem. Proto je opravdu šťastný a žije v pokoji, jistotě a radosti, jedině když je ve spojení s Ním. Žít s vědomím Jeho přítomnosti a radosti je tak prosté a přirozené jako dýchání.
Uvědomuji si, že je se mnou Ten, který mě zahrnuje svou láskou: trpělivě mi naslouchá, chrání mě, starostlivě radí i nařizuje, napravuje moje omyly i selhání, mírní bolesti, zbavuje smutku a dává radost, těší ve zklamání...
Proto se stále na Něj obracím: Mám radost? - Poděkuji. Mám bolest? - Poprosím. Mám starosti? - Svěřím je jemu. Obdivuji se něčemu? - Klaním se mu. Nemusím přitom být mnohomluvný: stačí dvě tři slova vycházející z upřímného srdce.
Tak se mi stálé vědomí přítomnosti milujícího a všemohoucího Boha, kterému všechno s oddanou důvěrou předkládám, stane návykem, samozřejmým životním postojem.

Kdo mě potěší?
- když nastanou těžké situace v mém životě
- když mě trápí zhoubná nemoc
- když mě přepadne strach a malomyslnost
- když mě postihnou rány osudu a život se pro mne stane bezvýchodným?
Pomůže mi snad, když se vrhnu do práce, potom se zabavím televizí a v posteli se začtu do dobré knihy? Pomůže mi to z mých nesnází? Někdy se zdá, že ano. Ve skutečnosti mě to jen odvádí od mých starostí. Zdánlivě se mi daří lépe. Později však, až všechno utichne a já jsem jen sám se sebou - pak se vrátí všechno znovu. To, co jsem zastíral a tlačil do pozadí, se znovu objeví. Odvádění pozornosti nás jen utěšuje, ale trvalou útěchu nám nikdy nepřinese.
 Ježíš mě potěší!
- a rozumí mi, protože se mnou cítí
- mi pomůže, protože dává sílu k nesení břemen
- mě vyvádí z nouze, neboť je vítězem nad zlem
- mě nenechá samotného, protože je mi nablízku
- jde přede mnou - On zná nejlépe cestu životem
 Mějte odvahu a řekněte mu všechno, co tíží vaše srdce !

Ranní modlitba
Dobrý úmysl dává každému prožitému dnu, každé naší modlitbě a tím i celému životu pravou hodnotu. Vzbuzujme jej aspoň na začátku dne:
Chválím Tě, Bože, na prahu nového dne, který mi dáváš. Chci jej prožít s Tebou. Všechno chci dělat z lásky k Tobě. Ať máš dnes ze mě radost. Ochraňuj mě a mé drahé.
-nebo:
Pane, dej, ať každé naše dílo, práce i každá snaha u Tebe začíná a s Tebou končí. Ať vše, co konáme, je v souladu s Tvou vůlí a napomáhá ke Tvé cti a slávě a k rozvoji našeho pozemského života.
Dej Pane, ať Tě hlásáme ne slovy, ale příkladem svého jednání, v němž budeš přítomen Ty sám tajemným vlivem své tiché lásky.
-nebo:
Dobrý Bože, z lože vstávám, díky Ti vzdávám za stráž noční.
Vše, co dnes budu myslet, mluvit, konat, trpět, pracovat,
všechno chci, ó Bože, konat z lásky k Tobě:
za pokání, za šťastnou hodinu smrti, za odpuštění hříchů,
za Tvoji milost, za Tvoje milosrdenství.
Spojuji to s úmysly a zásluhami Pána Ježíše, Panny Marie a všech svatých.
Také si snažně žádám dosáhnouti všech odpustků,
které dnes mohu získati (a chci je obětovat za duše v očistci).
Žehnej, Bože, mě i mým drahým, chraň nás ode všeho hříchu
a všeho neštěstí. Amen.
-nebo:
Božské Srdce Ježíšovo,
prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie - Matky Církve, ve spojení s eucharistickou obětí, obětuji Ti modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne,abych tak s milostí Ducha Svatého a k slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí.
A zvláště to vše obětuji na tento úmysl: ...

Večerní modlitba
Večer je lepší modlit se po práci před večerním klidem nebo společně s celou rodinou u stolu, ne až těsně před spaním. K večerní modlitbě patří přehled dne se zpytováním svědomí (viz Desatero), vzbuzení lítosti a obnovení předsevzetí a díky za dar tohoto dne. Dále je vhodné svěřit aktuální radosti a starosti Bohu.
Bože, Otče všemohoucí, odevzdávám Ti tento den svého života a svěřuji Ti všechno, co v něm bylo...
Děkuji Ti
- za všechno to každodenní a zdánlivě samozřejmé, čím stále naplňuješ a chráníš náš život...
- za to, čím se tento den lišil od druhých, za události šťastné i bolestné, jimiž jsi ke mně dnes chtěl zvlášť mluvit, poučit mě, ukázat mi svou tvář a svou vůli...
- za to, co jsem směl s pomocí Tvých darů dnes vykonat...
Odpusť mi
- všechno, čím jsem dnes sešel z přímých cest lásky a pravdy...
- všechno špatné smýšlení, zlá nebo prázdná slova, mrtvé skutky...
- všechno, co jsem zanedbal nebo vykonal polovičatě...
- všechno, čím jsem zklamal Tvou důvěru a Tvé očekávání...
Prosím Tě
- požehnej těm, kterým jsem dnes ublížil, a odpusť těm, kteří se provinili proti mně...
- veď mě svým Svatým Duchem, abych porozuměl tomu, co ode mě chceš, abych měl odvahu a sílu to vykonat. Stvoř vě mně srdce čisté, pokorné, věrné a moudré. Posiluj mou víru. Buď v mém životě stále přítomný svou milostí a láskou.
Dřív nežli k spánku ulehnu,svou mysl k Bohu pozvednu.
Jenž chválen buď a veleben,za vše, co dal mi tento den.
A jestli jsem v čem pochybil.prosím, by mě to odpustil.
Pak spokojeně mohu spát,můj anděl bude u mne stát.
Maria, Boží Rodičko,ó chraň mne, chraň mne Matičko!
A Ty, můj Kriste Ježíši,můj Bože, Dobro nejvyšší,
v Tvé rány sebe ukrývám,pak šťastně, klidně usínám.Amen.

Máme dost času?
Nemám čas

Tato odpověď patří k nejčastějším výrokům dnešní doby. "Nezlob se, ale opravdu nemám čas se s tebou zastavit: spěchám nakoupit, sháním stavební materiál a řemeslníky, připravuji se na zkoušku, začínám podnikat, mám důležité jednání..." Nejen svoje bližní takto často odbýváme, ale také sami sebe. Jak mám teď v tom spěchu přemýšlet o smyslu života a věčnosti? Cožpak si mohu dovolit vystoupit z běhu každodenních událostí, abych se zastavil a ztišil? Možná později, až se vše udělá a vyřeší, až se upraví poměry, až budu mít v důchodu víc času...
Rychlý běh času
Zatímco to všechno odkládáme, čas neúprosně utíká. A s přibývajícím věkem jakoby ubíhal stále rychleji. Dá se to přirovnat k řece, která rovnoměrně teče kolem nás. Když jsme mladí a zvídaví, běžíme rychle kupředu. Tu se nám zdá, že řeka vedle nás plyne pomalu. Jak dlouhé byly v našem dětství třeba prázdniny! Když však ubývají síly a naše tempo se zpomaluje, zdá se nám, že řeka letí velkou rychlostí. Než se nadějeme, otočí se týden, měsíc a rok. I ti nejstarší nakonec vyznávají: "Jak ten život rychle utekl."
Nemáme opravdu čas?
Den má však stejně 24 hodin jako měl vždy. Nemáme tedy méně času než ti před námi. Neumíme však s časem dobře hospodařit. Buď jím probíháme s ustaranou tváří, abychom všechno stihli, nebo jej utloukáme v zahálce. Zapomínáme, že čas je dar Boží, se kterým máme moudře nakládat. Bůh je Pánem našeho času. Do běhu lidského života vstoupil ve svém Synu Ježíši Kristu. Proto nám tak dobře rozumí a chce být vždy s námi. Jen u něho najdeme v darovaném čase pomoc, odpočinutí a pravou harmonii života.
Jak nakládat s časem
Zkusme si najít každý den chvilku pro ztišení. Čekáš u holiče, nesáhni hned po časopisu, ale zamysli se nad sebou i nad svým vztahem k lidem. Když odpočíváš doma, nemusí pořád běžet televize a hrát rádio. Využij takové chvíle, abys pohovořil s manželkou (a naopak) nebo s dětmi, zajímal se o jejich radosti i trápení.
Udělej si čas pro jiné. Naslouchej jejich problémům, radostem i bolestem. Neodkládej pomoc tam, kde je nebezpečí z prodlení.
Najdi si také čas pro ztišení před Bohem. Modlitba není ztrátou času. Celý tvůj den bude vypadat jinak, když jej začneš modlitbou.
Nezapomínej na den pokoje a odpočinku od práce a spěchu, na čas modlitby a slyšení Božího slova ve společenství věřících.
Vlož svůj čas s důvěrou do Božích rukou. On zná tvoje možnosti. Nechce ti nakládat nad tvoje síly. Naplňuj svěřený čas láskou k Bohu a k bližním!
 

Znamení kříže
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Modlitba Páně
Otče náš, jenž jsi na nebesích.
Posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. (Mt 6,9-13)

Při ekumenických bohoslužbách možno přidat:
Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe.
1
Ve stáří
Ruce chtějí uchopit, zadržet - ale vše se rozplývá, stárne, všechno pomíjí. To, co chci udržet mezi sevřenými prsty, se rozpadá tím rychleji.
Pane, dej abych úzkostlivě nepe-čoval, ale velkoryse dával. Zůstává jen jediné - darující láska.

Stíny kolem nás se dlouží a množí. Mou velkou modlitbou (zahrnuji do ní všechny, které miluji) je, abych došel dobrého konce: abych svou smrtí jak-koliv zpečetil to, pro co jsem vždy žil. (Pierre Teilhard de Chardin)

Pane, jsem starý, nemocný. Už skoro nic nemohu dělat. Cítím se zbytečný.
Dej mi, ať přijmu stáří. Ať přijmu, že už nemohu být užitečný prací, snad jen radou. Ať v radosti prožívám, jak jsem pro své nejbližší i pro tvé království užitečný a potřebný svou modlitbou a obětí.

30
Vzývání Ducha Svatého
Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých
věrných a zapal v nich oheň své lásky.
K.Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno
L.a obnovíš tvář země.
K.Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána.
L.Amen.

Přijď, Tvůrce - Duchu Svatý, k nám, nač zdatnost lidská nestačí, rač doplnit svou milostí, dej nám dojít věčné radosti.
Přijď, ó Duchu přesvatý, světla svého bohatý, paprsek rač na nás vlít. Uč nás Boha milovat, nade vše se hříchů bát, pro Krista žít nadšeně. Amen.

3
Za vlast
Bože milosrdný, prosíme tě za naši vlast, za mír, rozkvět a požehnání pro zemi, v níž žijeme, z níž jsme vzešli a kterou milujeme.
Dej moudrost všem, kteří vládnou, posiluj svědomitost občanů, aby se v celé naší vlasti upevnila spravedlnost a pokoj k blahu nás všech a k radosti tvé.

Za mír
Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje. Prosím tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo.
Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje.

Dělej, co dokážeš, a modli se o to, co nedokážeš, a Bůh ti dá, abys to dokázal.
(sv.Augustin)

28
Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry
Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista

5
Za dobrou volbu manžela (manželky)
Bože, nebeský Otče, ty víš, že se snažím najít své místo v životě. Jestliže mě voláš do manželství, prosím tě: Osvěť mě, abych rozvážně usuzoval a správně rozhodoval.
Ať nehledím na krásu, na bohatství nebo jiné hmotné výhody. Ať raději přihlížím k zdraví duše i těla, ale především ať hledám oddanost Bohu a ušlechtilost srdce. Nedopusť, aby v mém budoucím manželství byla ohrožena moje víra a spása mých dětí.
Bože, žehnej nám dvěma, i když se snad ještě neznáme. Přeješ-li si, abychom jednou byli svoji, veď nás už nyní po svých cestách.

Nemilujeme člověka, ale jeho dobré vlastnosti.

26
Anděle Boží
Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj;
mne vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.

Amen.

Andělíčku, můj strážníčku,
opatruj mi mou dušičku.
Opatruj ji ve dne, v noci,
od škody a od zlé moci.
Duši, tělo opatruj,
andělíčku, strážce můj.

7
Ostatní modlitby

Za lásku k bližním
Pomoz mi, Pane, abych byl laskavý a dobrý za všech okolností, i když zažiji zklamání, když jsou druzí ke mně bezohlední, když se dočkám neupřímno-sti u těch, kterým jsem důvěřoval, když mě opouštějí ti, na které jsem spoléhal.
Nauč mě, abych nemyslel jen na sebe, ale abych usiloval také o štěstí druhých. Dej, abych uměl skrývat bolest a těžkosti svého srdce.
Nauč mě užívat utrpení k vlastnímu zdokonalení. Ať nezatrpknu a nestane se ze mě sobec, ať nikoho nepohorším.
Doprovázej mě svou milostí, abych vytrval v dobrém.

Teprve když nejen přátelsky smýšlíme a mluvíme, ale jdeme, obětujeme čas, peníze a námahu, teprve tehdy přestá-váme mít na mysli sami sebe.

24
Zdrávas Královno
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství,živote, sladkosti a naděje naše,buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše,obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše,požehnaný plod života svého,nám po tomto putování ukaž,ó milostivá, ó přívětivá,ó přesladká Panno Maria!
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Za zemřelé
Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen.

9
Základní pravdy víry
Bůh je jeden.
Bůh je nejvýš spravedlivý.
Jsou tři Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svatý.
Bůh se stal člověkem, aby nás svou smrtí vykoupil a na věky spasil.
Duše lidská je nesmrtelná.
Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba.


Čtyři příkazy církve
1.V neděli a zasvěcené svátky slavíme mši svatou.
2.V pátek vykonáme kající skutek.
3.Na Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst.
4.Alespoň jednou ročně - nejlépe v době postní nebo velikonoční - se vyzpovídáme a přijmeme Tělo Kristovo.

22
Ranní modlitba
Dobrý úmysl dává každému prožitému dnu, každé naší modlitbě a tím i celému životu pravou hodnotu. Vzbuzujme jej aspoň na začátku dne:
 Dík, Pane, za nový den, ať jsi se mnou spokojen. Amen.
 Chválím Tě, Bože, na prahu nového dne, který mi dáváš. Chci jej prožít s Tebou. Všechno chci dělat z lásky k Tobě. Ať máš dnes ze mě radost. Ochraňuj mě a mé drahé.
 Pane, dej, ať každé naše dílo, práce i každá snaha u Tebe začíná a s Tebou končí. Ať vše, co konáme, je v souladu s Tvou vůlí a napomáhá ke Tvé cti a slávě a k rozvoji našeho pozemského života. Dej Pane, ať Tě hlásáme ne slovy, ale příkladem svého jednání, v němž budeš přítomen Ty sám tajemným vlivem své tiché lásky.

11
3. Slavný růženec
1.který z mrtvých vstal
2.který na nebe vstoupil
3.který Ducha Svatého seslal
4.který tě, Panno, do nebe vzal
5.který tě v nebi korunoval

Modlitba po růženci
K.Oroduj za nás,Královno posvátného růžence,
L.aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních
K.Modleme se: Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu.
Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.
L.Amen.

20
Ráno
Nebeský Otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar.
To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával tvůj jednorozený Syn: všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro.
Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra. Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá.
Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme. Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně než na sebe.
Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mě není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí. Od Ducha Svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala.

13
Modlitba před jídlem
Pane, cos nám k jídlu dal,
prosíme, abys požehnal. Amen.

Požehnej, Bože, tyto dary,
které máme z tvé štědrosti,
a dej těm, kteří je nemají.
Skrze Krista, Pána našeho. Amen.


K. Chvalme Hospodina, neboť je dobrý,
L. jeho milosrdenství trvá na věky.
K. Buď naším hostem, Pane, a požehnej, co jsi nám daroval.
L. Amen.

Modlitba po jídle
Děkujeme ti, Bože, za tyto dary
a za všechna tvá dobrodiní.
Neboť ty žiješ a kraluješ
na věky věků. - Amen.

18
Večerní modlitba
K večerní modlitbě patří přehled dne se zpytováním svědomí (viz Desatero), vzbuzení lítosti a obnovení předsevzetí a díky za dar tohoto dne. Dále je vhodné svěřit aktuální radosti a starosti Bohu:
Bože, Otče všemohoucí, odevzdávám
Ti tento den svého života a svěřuji Ti všechno, co v něm bylo...
Děkuji Ti
- za všechno to každodenní a zdánlivě samozřejmé, čím stále naplňuješ a chráníš náš život...
- za to, čím se tento den lišil od druhých, za události šťastné i bolestné, jimiž jsi ke mně dnes chtěl zvlášť mluvit, poučit mě, ukázat mi svou tvář a svou vůli...
- za to, co jsem směl s pomocí Tvých darů dnes vykonat...
Odpusť mi
- všechno, čím jsem dnes sešel z přímých cest lásky a pravdy...

Modlitby 2

Dobrý Bože, z lože vstávám, díky Ti vzdávám za stráž noční.
Vše, co dnes budu myslet, mluvit, konat, trpět, pracovat, všechno chci, Bože, konat z lásky k Tobě: za pokání, za šťastnou hodinu smrti, za odpuštění hříchů, za Tvoji milost, za Tvoje milosrdenství. Spojuji to s úmysly a zásluhami Pána Ježíše, Panny Marie a všech svatých.
Také si snažně žádám dosáhnouti všech odpustků, které dnes mohu získati a chci je obětovat za duše v očistci. Žehnej, Bože, mě i mým drahým, chraň nás ode všeho hříchu a všeho neštěstí. Amen.

Pane Ježíši, děkuji Ti za každý den, který mi dáváš. Dej, prosím, aby mě můj poslední den na této zemi nepřekvapil a já byl připraven na setkání s Tebou. Amen.

12
Raduj se, Královno nebeská
(modlíme se v době velikonoční místo Anděl Páně)
Raduj se, Královno nebeská, aleluja,protože splnil Pán slova svá, aleluja;
z mrtvých vstal, Matko,Ježíš tvůj, aleluja;u něho za nás oroduj, aleluja.
K.Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja
L.neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.
K.Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radosti života věčného. Skrze Krista, našeho Pána.
L.Amen.


21
Anděl Páně
K.Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
L.a ona počala z Ducha Svatého.
Zdrávas Maria...
K.Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
L.ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas Maria...
K.A Slovo se stalo tělem
L.a přebývalo mezi námi.
Zdrávas Maria...
K.Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L.aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K.Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.
L.Amen.

10
Krátké modlitby po celý den
Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř srdce naše podle srdce svého.

Ježíši, tobě žiji; Ježíši, tobě umírám; Ježíši, tvůj jsem v životě i ve smrti. Amen.

Jdeme-li kolem kostela:
Ježíši v nejsvětější svátosti, smiluj se nad námi.
Velebena budiž bez ustání nejsvětější svátost oltářní.

Vzbuzení lítosti (- je dobré litovat svých hříchů a prosit o Boží milosrdenství nejen každý den večer, ale i během dne; dále v nebezpečích života - např. při těžkém úrazu nebo před operací; a před smrtí, jestliže jsme nestihli přijmout svátost smíření):
Můj Ježíši, milosrdenství a odpuštění pro zásluhy Tvých svatých ran.
Pane Ježíši, nebuď mi soudcem, nýbrž Spasitelem.
Bože, buď milostiv mně hříšnému.

23
- všechno špatné smýšlení, zlá nebo prázdná slova, mrtvé skutky...
- všechno, co jsem zanedbal nebo vykonal polovičatě...
- všechno, čím jsem zklamal Tvou důvěru a Tvé očekávání...

Prosím Tě
- požehnej těm, kterým jsem dnes ublížil, a odpusť těm, kteří se provinili proti mně...
- veď mě svým Svatým Duchem, abych porozuměl tomu, co ode mě chceš, abych měl odvahu a sílu to vykonat. Stvoř vě mně srdce čisté, pokorné, věrné a moudré. Posiluj mou víru. Buď v mém životě stále přítomný svou milostí a láskou.

Dobrý Bože, už jdu spát.
Díky za vše, mám tě rád.

Amen.

16
Dřív nežli k spánku ulehnu, svou mysl k Bohu pozvednu.
Jenž chválen buď a veleben, za vše, co dal mi tento den.
A jestli jsem v čem pochybil prosím, by mě to odpustil.
Pak spokojeně mohu spát, můj anděl bude u mne stát.
Maria, Boží Rodičko, ó chraň mne, chraň mne Matičko!
A Ty, můj Kriste Ježíši, můj Bože, Dobro nejvyšší,
v Tvé rány sebe ukrývám, pak šťastně, klidně usínám.Amen.

Chystám se odpočívat, Pane, budu spát, ty sám bdi nade mnou. A až přijde má poslední noc, dej, abych se probudil v nebi. (Jan XXIII.)

17
A ještě jedno: Dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k tvému Synu. Můj Bože, vše pro tebe, s tebou a v tobě. (Jan XXIII.).

 Božské Srdce Ježíšovo, prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie - Matky Církve, ve spojení s eucharistickou obětí, obětuji Ti modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a k slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. A zvláště to vše obětuji na tento úmysl: ...

Kdo se nemodlí v určitou dobu, nemodlí se ani v neurčitou dobu.

14
Modlitba svatého růžence
Svatý růženec začíná Vyznáním víry: Věřím v Boha...; Následuje: Otče náš...;
pak 3x Zdrávas Maria...; po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:
1.v kterého věříme
2.v kterého doufáme
3.kterého milujeme; dále: Sláva Otci...
Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Páně, deseti Zdrávasů a chvalozpěvu Sláva Otci. Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství:
1.Radostný růženec
1.kterého jsi z Ducha Svatého počala
2.s kterým jsi Alžbětu navštívila
3.kterého jsi v Betlémě porodila
4.kterého jsi v chrámě obětovala
5.kterého jsi v chrámě nalezla
2. Bolestný růženec
1.který se pro nás krví potil
2.který byl pro nás bičován
3.který byl pro nás trním korunován
4.který pro nás nesl těžký kříž
5.který byl pro nás ukřižován

19
Apoštolské vyznání víry
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;jenž se počal z Ducha Svatého,narodil se z Marie Panny,trpěl pod Ponciem Pilátem,ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha,Otce všemohoucího;odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého,svatou církev obecnou,společenství svatých,odpuštění hříchů,vzkříšení těla a život věčný.
Amen.

4
Za trpící
Bože Otče, tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek. Prosíme tě za všechny trpící bratry a sestry kdekoli na světě.
Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu a pomoc. Ať ti v odevzdanosti do tvé vůle pomáhají obětí zachraňovat svět. Ať poznají, žes je vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá blahoslavenými.

V nemoci
Nebeský Otče, není snadné přijmout tuto nemoc. Netrpělivě čekám, až budu zase zdravý. Pomoz mi, abych došel klidu, abych poznal, že je to pro mě čas spásy. Mohu na tebe v klidu myslet a tázat se, co se mnou zamýšlíš.
Ukaž mi, co mám v životě změnit, co mám trpělivě a s láskou nést. Pomáhej mi překonat vše, co mně zneklidňuje. Daruj mi svůj pokoj. Dej, ať mám opět naději a skrze ni rozdávám odvahu druhým.

29
Andělské pozdravení
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

Chvála nejsvětější Trojice
Sláva
Otci i Synu i Duchu Svatému,jakož byla na počátku,i nyní, i vždycky a na věky věků.
Amen.

2
Modlitba za dobrou smrt
Pane Ježíši, přijímám z tvých rukou každý způsob smrti se vším, co je sní spojeno. Ale o jedno tě prosím, milosrd-ný Spasiteli: Nedopusť, abych odešel na věčnost nepřipravený. Dej mi milost, abych umíral posilněný a očistěný svátostmi. Ježíši, tobě ode-vzdávám svou duši. Ježíši, stůj při mně v hodině mé smrti a dej mé duši mír.

Každý umírá svou vlastní, jedinečnou smrtí. Hleď, pomalu dohořívá jako svíce, která pozvolna zhasíná. Všechno vnější se rozplývá... Před nitro člověka vstupuje to, co zůstává. Všechno kolem přestalo být důležité, pomalu se zatemňuje a slábne. Zbývá už jen jedno: čekání. Čekání na "sestru Smrt", čekání na světlo, které se brzy rozsvítí, čekání na Pána, na Očekávaného.
Člověk leží a hledí do svého nitra, osamělý před tajemstvím, které přichází. Zrak už nic nevidí, umírající zvolna "usíná". Vedle lůžka někdo neviditelně stojí. Ne smrt, ale ten, kdo přemohl smrt, kdo říká: Půjdu a probudím ho.
31
Pod ochranu Tvou
Pod ochranu Tvou se utíkáme,svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosbyv našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše - prostřednice naše,
orodovnice naše,u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

Maria nešla k Alžbětě, aby zazpívala Magnificat, ale aby jí pomohla. Tak i my nemáme přicházet k bližnímu, abychom odhalovali bohatství křesťanství, ale abychom s ním nesli bolest a utrpení a sdíleli s ním radost a odpovědnost.
(Chaira Lubich)

8
Dobré skutky, které nic nestojí
Úsměv.
Dobré slovo.
Poděkovat.
Dát dobrou radu.
Potěšit.
Pochválit jídlo.
Humor a radostná nálada.
Uznat slovy dobro bližního.
Nevlídné slovo nebrat jako urážku.
Nepřipomínat odpuštěnou vinu.
Návštěva nemocného.
Čestně přiznat křivdu, které jsme se dopustili.


Hledal jsem víru a nenacházel.
Hledal jsem Boha a nenacházel.
Hledal jsem bližního a našel jsem všechny tři.

Nikdy nezapomeň, že život není nic jiného než růst v lásce a příprava na věčnost.

25
Desatero Božích přikázání
1. V jednoho Boha věřiti budeš.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou,abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Aniž požádáš statku jeho. (Podle Ex 20,1-17)

Bože, v tobě se hýbáme, žijeme a jsme.
Ty jsi světlo, ozař můj život a sviť lidem skrze mne.

6
Modlitba manželů
Bože, ustanovil jsi manželství, abychom jím udržovali život lidského pokolení, vzájemně si pomáhali a radovali se ze své lásky.
Prosíme tě, ať spolu opravdu žijeme v lásce, v trpělivosti a pokoji a zachováme si věrnost.
Posiluj nás, abychom své děti vychovali ve víře a v kázni a aby jim byl náš manželský vztah dobrým příkladem pro život. Pane, ochraňuj je v nebezpe-čích života a v pokušeních. Uchovej jim pravou víru. Dej jim upřímné přátele a osvěť je při volbě povolání, aby tě mohli oslavit spoluprací na tvém stvořitelském díle.
Nám pak pomáhej snášet trpělivě nesnáze života. Žehnej našim úmyslům a pracím.
omáhej nám, ať ve všem dobrém i zlém stojíme při sobě a spolu kráčíme cestou k nebi.

Na čem záleží
Nezáleží na tom, kolik toho vlastníme, ale na tom, zda z toho, co máme, umíme dávat.
Nezáleží na tom, zda se umíme prosadit, ale na tom, zda umíme přemáhat sami sebe.
Nezáleží na tom, kolik máme škol a jaké máme znalosti, ale na tom, jak moudře dovedeme s tím, co máme, hospodařit.
Nezáleží na tom, co děláme, ale na tom, jak to děláme a proč to děláme.
Nezáleží na tom, zda se sami umíme veselit, ale na tom, zda dovedeme přinášet radost jiným.
Nezáleží na tom, zda jsme bojácní a máme strach, ale na tom, zda se chováme tak, jako bychom strach neměli.
Nezáleží na tom, zda se nám utrpení vyhne, ale na tom, zda ho umíme, když přece jen přijde, přijmout.
Nezáleží na tom, zda jsme šťastni, ale na tom, zda jsme schopni zajišťovat štěstí jiným.
Nezáleží na tom, zda jsme milováni, ale na tom, zda milujeme jiné a jsme jim požehnáním.
Nezáleží na tom, co o nás říkají lidé, ale na tom, jací skutečně jsme, jak jsme věrni sami sobě.
Nezáleží na tom, jak dovedeme mluvit, ale na tom, aby naše slova vyjadřovala úctu k pravdě.
Nezáleží na tom, zda Bůh plní naši vůli, ale na tom, zda se my snažíme uskutečňovat jeho vůli.
Nezáleží na tom, zda jsme dlouho živi, ale na tom, jak jsme naplnili svůj život.
Nezáleží na tom, kdy zemřeme, ale na tom, zda jsme připraveni setkat se kdykoli s Bohem.

Na cestě
(On the way)


Abych se stal dobrým, musím obětovat klid a pohodlí. Neustále se musíme vzdávat dřívějších výsledků naší píle, našeho myšlení, abychom nalezli něco lepšího.
Kdo prodlévá, jen aby vlastnil a užíval, padne do nehybnosti - je mrtvý.
Svět je most, člověk na něm nezůstává stát, musí jít dál, na druhou stranu.
Pane, Ty jsi život. Dej, ať se stále znovu vydávám na cestu.

Životem se táhne dlouhá cesta bolů. Pojď můj Spasiteli, půjdem po ní spolu.
Kam Ty nohou vkročíš, já též šlépěj kladu. Tys mé světlo napřed a já stín Tvůj vzadu.
Půjdem touto cestou s hlavou nakloněnou. Těžkým krokem oba s křížem na ramenou.

…a tisíce se vydaly tou cestou a On bdí nad jejich kroky a sdílí s nimi každou radost i každou bolest.
A tisíce poznávají, že chtějí-li žít, nesmějí pochybovat o životě, chtějí-li milovat, nesmějí pochybovat o lásce a chtějí-li prožívat věčné štěstí, nesmějí pochybovat o věčném životě.
Přijď Pane, naplň naše srdce láskou a vejdi do našich činů, vždyť Ty jsi naše naděje, Ty jsi cesta k věčnému životu.

Pod ochranu Tvou
Pod ochranu Tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Nezamítej v potřebách
proseb našich,
ale ode všeho nebezpečenství
vysvoboď nás vždycky.
Slavná a požehnaná!
Panno, Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
se Synem svým rač nás smířiti,
k Synu svému rač nás poroučeti,
k Synu svému rač nás přivésti.
Oroduj za nás svatá Boží Rodičko,
abychom hodni byli zaslíbení Kristových.

Raduj se po celý život
"Raduj se po celý život;
nelopoť se víc, než je třeba.
A nezkracuj čas určený zábavám."
(Rady Ptahotepovy, starověký Egypt, 2.tis.př.Kr.)

"Tímto světem projdu jen jednou.
Proto každé dobro a laskavost,
kterou mohu prokázat kterékoli
lidské nebo němé tváři,
nechť neodkládám. Neboť
nepůjdu již nikdy touto cestou."

"Proto se raduj a žij,
žij z každého krásného dne.
Člověku není dáno vzít si své věci s sebou.
Kdo jednou odešel, ten se už nevrátí."
(úryvek z Harfeníkovy písně, starověký Egypt, 2.tis.př.Kr.)

Vděčnost

Chci ti vzdát díky, můj Bože, nechci zapomenout na všechno dobré, co jsem od tebe přijal.
Odpouštíš mi moje viny a uzdravuješ, co se v mém nitru zlomilo.
Daroval jsi mi život, když se zdál být ztraceným.
Jsi milosrdný a přívětivý, trpělivý a bohatý v dobrotě.
Nezacházíš s námi, jak bychom si zasloužili.
Jak je nebe vysoko nad zemí, tak jasně září tvá milost.
Jak se otec v lásce smilovává nad svými dětmi, tak se smilováváš nad lidmi, kteří k tobě volají.
Vidíš naši slabost, víš, že jsme jen prach.
Naše síla k životu se podobá trávě, rozkvétáme jako polní květiny.
Když nad nimi vítr zavane, obracíme se v nic.
Avšak tvá milost zůstává věčně.
Kdo chce Bohu opravdově děkovat, smí se modlit - hovořit s ním prostě, s vděčností a důvěrou.

Když uvážíme, co všechno nám Bůh dává, vede nás to k vděčnosti. Naše děkování začíná tehdy, když si uvědomíme, jak je Bůh dobrý, jaké dary jsme již přijali z jeho rukou.
Už jste dnes Bohu za něco poděkovali ?
Když si promítnu, co všechno dobrého Bůh v mém životě učinil, jak mě vedl po dobrých cestách, chránil, posiloval a utěšoval - musím mu jen děkovat.

"Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!"

Jak zhodnocujeme čas, který nám je vymezen?

Čas odměřuje každému naprosto stejně. To nás může na jedné straně utěšovat, protože v tom je život ke každému spravedlivý. Na druhé straně ale utíká neúprosně. A s přibývajícím věkem jakoby ubíhal stále rychleji.
Dá se to přirovnat k řece, která rovnoměrně teče kolem nás. Když jsme mladí a zvídaví, běžíme rychle kupředu. Tu se nám zdá, že řeka vedle nás plyne pomalu. Jak dlouhé byly v našem dětství třeba prázdniny!
Když však ubývají síly a naše tempo se zpomaluje, zdá se nám, že řeka letí velkou rychlostí. Než se nadějeme, otočí se týden, měsíc a rok. I ti nejstarší nakonec vyznávají: "Jak ten život rychle utekl."
S postupujícím věkem se učíme znát relativitu času. Když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme, že ti padesátníci, které jsme za svého mládí vnímali jako staré lidi, jsou dnes v nejlepších letech, v rozpuku svých fyzických a psychických sil se chystají plnými doušky užívat darů života.
Už je to tak, s přibývajícími léty člověk pomaloučku a zcela nenápadně oddaluje hranici stáří, odsunuje tu pomyslnou čáru, která dělí čas malin nezralých a mladické nerozvážnosti, léta plná síly a touhy přetvářet svět k obrazu svému od těch méně radostných a bujarých, od těch, kdy se pomalu připozdívá, scéna našeho života pozvolna pohasíná a režisér dává pokyn ke spuštění opony.
Všichni chceme být stále mladí, krásní a výkonní - a většina z nás touží po dokonalém zdraví, které se jaksi automaticky předpokládá u mladých lidí. Obáváme se stáří, protože máme strach z nemocí a nemohoucnosti, nechceme být na obtíž příbuzným ani používat léky či pobývat v nemocnicích, dokonce uvažujeme o tom, že nebudeme mít dostatek peněz. A možná se také bojíme smrti.
Dokážeme svůj vzácný čas někomu nabídnout nebo věnovat? Dokážeme se odpoutat od věcí nepodstatných a věnovat svůj čas věcem podstatným ?
 Pane Ježíši, nauč nás odpovědně zacházet s časem, který je nám vymezen a dej, abychom ho využívali pro dobro svých bližních.

Řeka plyne a plyne, nikdy nepřestává. Vítr vane a vane, nikdy neustává. Život ubíhá - nikdy se nevrací.

Život plný nálezů a ztrát
Novorozeně vpadne na svět a jeho oči jsou čisté a vědoucí. Svoji moudrost, získanou kdesi v neznámu, ztrácí nalezením prvních slov. Získává maminku a tátu a zisk dá zapomenout na dálku, odkud přichází.
Místo na hodinu klavíru jde na fotbal. Jedno získá, druhé ztrácí. Chce být hasičem a stane se lékařem. Miluje Evičku, ztratí ji a získá Jitku. Touží po Americe, a žije v Chrudimi. Chce být věčně mladý, a stárne. Věří v dobro, a žije uprostřed zloby. Touží po klidu, a nečinnost ho zabíjí. Život se mu krátí, ale jeho sladkost sílí.
Už není krásný a pevný, ale jeho zvědavost a touha neslábne. Už už ztrácí všechno, přichází jedna nemoc za druhou a náhle získává... poznání, že dosud nic nepoznal, že jsou krajiny, které nenavštívil, že obdivuje ty, které přehlížel, že jsou hodnoty, o kterých na fotbalovém hřišti v mládí neměl ani potuchy. Že touží vzít všechno od začátku znova. Že teď už ví, co  je plný zkušeností a rad, že i ty jsou vzácné a nenahraditelně poctivé.
Ztratil mnoho a náhle ví, že získal víc. Že mu chutná jiné jídlo, že těch několik přátel, co zbylo, jsou ti nejlepší, že ti, kteří odešli, jsou nejvzácnější, že je pořád v duchu s nimi. Poznává, že se podobá své matce, že má tátovy ruce, že jeho děti jsou milované bytosti, že vnoučata přicházejí na svět stejně vědoucí a oslněná, jako byl kdysi on. Vidí v tom zázrak.
Obdivuje život, chce mu děkovat za všechny nálezy a ztráty. Je mu blaze a touží udržet a zachytit dobro, chce pobýt a zvěstovat, že přemohl sílu peněz a falešné pýchy a ctižádosti. Že se naučil žít s nemocí a nedostatkem, že to všechno s radostí vypoví a předá ... a potom všechno ztratí.
Ale i v té ztrátě je zakleto pokračování, které už přesahuje jeho vědomí a možná pokračuje kdesi v tajemném modru, odkud přicházíme.
(autor: herec a režisér Jan Kačer, "Fragmenty" ; opsáno z: Osobní lékař č.:4/2005, str.4; ve st 20.4.2005)
 

Pokoj a bratská láska nech je medzi nami

ODKAZY na stránky naší přítelkyně Cezmín

Moje webové stránky
Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Mikinka: http://mikinka.czweb.org  
Bylinky: http://bylinky.czweb.org  
Cezmín: http://cezmin.czweb.org  
Svadba: http://svadbask.unas.cz  
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to  
Bábiky: http://svetbabik.czweb.org 
Čas Vianoc: http://vianocesk.wz.cz  
Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz 
Jánska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz 
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org 
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org  
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz 
Milujem pani P... : http://milujempanip.wz.cz 
Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz  
Horné Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz  
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Svätojánska noc a iné: http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
Obec Horné Chlebany: http://www.sweb.cz/hornechlebany 
[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]


Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org