wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

.
 

 


.


Modlitby a myšlenky

pro každý den

sepsal Bohumil Černík


Modlitba je dýcháním duše.


Modlitbou se čas neztrácí, ale získává. (Erich Puzik)

Můj Otče,
přenechávám Ti sebe, dělej se mnou, co se Ti líbí. Ať uděláš se mnou cokoliv, děkuji Ti za to.
Jsem na všechno připraven, všechno přijímám. Jen ať se na mně splní Tvá vůle a také na všech Tvých tvorech, pak už si nic jiného nežádám, můj Bože.
Do Tvých rukou vkládám svou duši. Dávám Ti ji, můj Bože, s celou láskou svého srdce, protože Tě miluji a protože tato láska mě pudí. abych se Ti odevzdal, vložil se do Tvých rukou, a to bez míry a s bezmeznou důvěrou, protože Ty jsi můj Bůh. (Charles de Foucauld)


LITANIE K DUCHU SVATÉMU

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Za každou prosbou se opakuje: BUĎ VELEBEN.

Duchu Svatý, sestup z trůnu své velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka.
Duchu Svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít, ve stálé přítomnosti Boží.
Duchu Svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé oddanosti vůli Nejvyššího.
Duchu Svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč mě poznávat Tě a upřímně Tě milovat.
Duchu Svatý, který se staráš o slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti a plné důvěře v Boha.
Duchu Svatý, znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci oheň své lásky.
Duchu Svatý, tajemná holubice, nauč mě chápat Svaté Písmo.
Duchu Svatý, který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se modlit.
Duchu Svatý, který mluvíš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a ve vyrovnanosti ducha.
Duchu Svatý, hořící ohnisko lásky, nauč mě žít moudře a trpělivě.
Duchu Svatý, dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skromnosti.
Duchu Svatý, přetékající pokladnice milosti, nauč mě chápat cenu utrpení.
Duchu Svatý, bezedná pokladnice milosti, nauč mě správně využívat drahocenný čas.
Duchu Svatý, z jehož pokladnice neubývá, chraň, mě od každé nelásky a pýchy.
Duchu Svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám.
Duchu Svatý, Dárce všech darů, nauč mě vyhýbat se, neužitečné činnosti a planým řečem.
Duchu Svatý, z jehož milosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet a umět promluvit v pravý čas.
Duchu Svatý, Lásko věčná, nauč mě dávat dobrý příklad jiným.
Duchu Svatý, Dobroto nekonečná, dej mi vytrvalost v dobrém.
Duchu Svatý, sladký Učiteli, nauč mě správně jednat s lidmi.
Duchu Svatý, milý příteli duší, nauč mě nikoho neposuzovat a na křivdy nikdy nevzpomínat.
Duchu Svatý, obšťastňující Světlo duše, nauč mě vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky.
Duchu Svatý, který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti.
Duchu Svatý, před nímž nic není utajené,nauč mě unikat osidlům ďáblovým.
Duchu Svatý, který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit se z područí těla i ďábla.
Duchu Svatý, který znáš i moji budoucnost, svěřuji do Tvé ochrany i svoji rodinu, přátele, dobrodince i všechny lidi.
Duchu Svatý, s Tvou Božskou pomocí nauč mě žít ke cti a slávě Boží, ke spáse duší a k radosti Matce Boží, abych mohl umírat jako užitečný sluha.
Amen.

Přislíbení Boha Otce těm, kteří se alespoň 3x týdně budou modlit tyto litanie:
1/ Vytrhnu tě z rukou protivníka viditelným způsobem
2/ Odstraním překážky, které ti brání na cestě k dokonalosti
3/ Přidám ti anděla, aby tě vnuknutím ochránil od nástrah hříchu
4/ Vytrváš na cestě ctnosti
5/ Dobře poznáš svoje nedostatky
6/ Dostaneš sílu vymanit se z hříchů a zlých návyků
7/ Upevním v tobě víru, naději a lásku
8/ Vytrhnu tě z hmotné bídy
9/ Tvoje rodina bude žít ve svornosti a lásce
10/ Kdo chce pomoci svým bližním, musí se modlit tyto modlitby litanie denně alespoň půl roku

Přislíbení DUCHA SVATÉHO
Tyto litanie se budou šířit jako lavina. Kdo tyto litanie dá jiným, má účast na jeho modlitbách.
Ať poví Duchu Svatému, na jaké úmysly chce obětovat zásluhy, pokud si je nechce nechat pro sebe.

Ranní modlitba

Věčný Otče, obětuji Ti dnes všechno utrpení lidstva, každou lidskou práci, modlitby a vše, co naplní můj den a ve spojení s utrpením Tvého milovaného Syna, Pána Ježíše Krista, z moci lásky, skrze ruce Panny Marie, ke Tvé cti a slávě, aby Tě všichni lidé hledali, nacházeli a milovali a za spásu duší se vytrvale a upřímně modlili. A M E N.

Vydal: římsko-katolický úřad v Prešove pro soukromou pobožnost věřících


Modlitba ve čtvrtek
Pro velký zármutek, který jsi pro nás vytrpěl na Olivové hoře, smiluj se nad námi Ježíši.
Pro krvavý pot, který Ti vyrazil na čele,
smiluj se nad námi Ježíši.
Pro trojí modlitbu, kterou jsi na Olivové hoře přednesl Otci,
smiluj se nad námi, Ježíši.

Modlitba z Litmanové

Maria, Matko naše, skryj nás pod svůj plášť.
Zásvětná modlitba Srdci Ježíšovu
Ó, Ježíši, víme, že Ty jsi byl milosrdný a že jsi za nás dal své Srdce. To je korunováno korunou z trní a našimi hříchy. Ó, víme, že i dnešního dne nás prosíš, abychom nezbloudili. Ježíši, vzpomeň na nás, když zhřešíme. Dej nám podle svého Srdce, abychom se všichni milovali. Ať ustane nenávist mezi lidmi. Projev svoji lásku. My Tě všichni milujeme, a přejeme si, abys nás svým pastýřským Srdcem uchránil před hříchem. Vejdi do každého srdce, Ježíši! Klepej, klepej na naše srdce. Buď trpělivý a neúnavný. My jsme ještě uzavření, protože jsme ještě nepochopili Tvoji lásku. Klepej vytrvale a dej, ó dobrý Ježíši, ať Ti otevřeme srdce alespoň když si připomeneme Tvoje muka, která jsi snášel za nás. Amen.

Zásvětná modlitba Srdci Mariinu, kterou nám Maria dala prostřednictvím Jeleny Vasilj. Otec Vlašić doporučuje, abychom se ji modlili několikrát denně.

Ó přečisté Srdce Mariino, přeplněné dobrotou, ukaž svoji lásku k nám. Plamen Tvého Srdce, Maria, kéž sestoupí na všechny lidi. My Tě bezmezně milujeme.
Vtiskni do našeho srdce pravou lásku, ať po Tobě toužíme. Ó Maria, dobrotivá a pokorná Srdcem, vzpomeň na nás, když zhřešíme. Ty víš, že všichni lidé hřeší. Ó dej, ať se skrze Tvé přečisté a mateřské Srdce uzdravíme z každé duchovní nemoci. Dej, ať vždy můžeme vidět dobrotu Tvého mateřského Srdce a ať se skrze plamen Tvého Srdce obrátíme. Amen.

Modlitba o dobrou smrt

Ježíši, Maria, Josefe, vám věnuji své srdce i svou duši.
Ježíši, Maria, Josefe, stůjte při mně v posledním boji.
Ježíši, Maria, Josefe, kéž duše má v pokoji s vámi odejde.

Modlitba za zemřelé kněze

Věčný Veleknězi, Ježíši Kriste, Ty jsi svěřil svým kněžím spolu s velkou důstojností i těžkou odpovědnost: se zvláštní láskou Tě prosíme za všechny zemřelé kněze, odměň je bohatě za všechno, co udělali z lásky k Tobě pro nás. AMEN.

Projev Božské lásky
Modlitba za svou církev.
Ježíš může zachránit svět!

Ve spojení s Neposkvrněným Srdcem Panny Marie zdravím a uctívám svatou ránu Tvé pravé ruky, Ježíši, a do této rány Ti kladu všechny kněze Tvé svaté církve. Uděl jim, kdykoliv slaví Tvou svatou Oběť, oheň své Božské lásky, aby ji mohli postupovat dál sobě svěřeným duším.
Sláva Otci …

Zdravím a uctívám svatou ránu Tvé levé ruky a do této rány Ti kladu všechny zbloudilé a nevěřící, ty nejubožejší, kteří Tě neznají.Pro tuto ránu pošli, Ježíši, hodně dobrých dělníků na svou vinici, aby všichni nalezli cestu k Tvému Nejsvětějšímu Srdci.
Sláva Otci …

Zdravím a uctívám svaté rány Tvých nohou a do těchto kladu zatvrzelé hříšníky, kteří milují svět více než Tebe a zejména ty, kteří se dnes musí rozloučit se svým životem. Nedej Ježíši, aby drahocenná Krev byla na nich ztracena.
Sláva Otci …

Zdravím a uctívám svaté rány Tvé hlavy a do těchto ran Ti kladu nepřátele svaté církve; všechny, kteří Tě ještě dnes do krve bijí a pronásledují v Tvém mystickém Těle. Prosím Tě Ježíši, obrať je, povolej je jako jsi povolal Šavla a změnil ho na Pavla, aby brzy mohl být jeden ovčinec a jeden Pastýř.
Sláva Otci …

Zdravím a uctívám ránu Tvého Svatého Srdce a do této rány Ti Ježíši kladu svou duši a všechny, za něž chceš, abych se modlil, zvláště za všechny trpící a utiskované, všechny pronásledované a opuštěné.
Sláva Otci …

Nebeský Otče, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie Ti obětuji Tvého milovaného Syna a sebe s Ním a v Něm a skrze Něho zcela podle Jeho mínění, jménem veškerého tvorstva. Amen.
Velmi účinná modlitba při velkých těžkostech
Svatý farář Vianney z Arsu často říkal po svých zkušenostech, že velmi účinně působí následující modlitba. Při veřejných i osobních těžkostech, když tato modlitba je vykonána s plnou důvěrou, dělá zázraky.

Ó Matko Ježíše, pro Tvé neměřitelné bolesti při mučení a umírání Tvého Božského Syna, pro Tvé trpké slzy, které jsi prolila, prosím Tě, obětuj svaté a ranami pokryté Tělo našeho Božského Vykupitele, ve spojení s Tvými bolestmi a slzami nebeskému Otci na záchranu duší a dosažení milosti, o kterou Tě snažně prosím … Amen.
Ježíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše a Bohu zasvěcené! 3x

„Moje děti,“ – tak se vyslovil jednou hluboce dojat při kázání z kazatelny – „to si dobře pamatujte! Kdykoliv jsem obdržel nějakou milost, dostal jsem ji tímto způsobem, touto modlitbou. Tato modlitba nikdy nezklame!“

Modlitba, kterou naučil anděl fatimské děti při jednom zjevení v roce 1916. Bylo to asi rok předtím, než se jim zjevila přesvatá Panna.

Můj BOŽE, věřím v TEBE, klaním se TI, doufám v TEBE a miluji TĚ. Prosím TĚ o odpuštění pro ty, kdo v TEBE nevěří, neklanějí se TI, nedoufají v TEBE a nemilují TĚ.
Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý!
Hluboce se Ti klaním a obětuji Ti předrahé Tělo a Krev, Duši a Božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. Pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků.

Modlitba pro ty, co nosí Zázračnou medailku

Ó Maria, beze hříchu dědičného počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kteří se k Tobě neutíkají, a zvláště za nepřátele církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni. Amen.

Modlitba vztahující se k zelenému škapulíři

Neposkvrněné Srdce Panny Marie, pros za nás nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Maria v Nowře 1984

Obracím se na vás se zvláštní žádostí, abyste mě 13. dne každého měsíce uctívali, abyste z tohoto dne pro mne učinili svatý den: abyste se v tento den lásky modlili, činili pokání a oběti, abyste mě uctívali pod titulem:
Naše Paní archy, naše Matko Maria, ochránkyně křesťanů – oroduj za nás!
Žádám vás všechny, komu je to možné, abyste se tohoto dne v poledne pomodlili svatý růženec a budete-li mne pod tímto titulem vzývat, slibuji vám, mé děti, že požádáte-li mne a nebeského Otce v tuto hodinu a při vzývání uvedeného titulu o jakoukoli milost, obdržíte ji.
Tento titul, mé děti, má na nebi velikou moc.

Ježíš při svém zjevení vizionářce Magdaléně v Dozulé řekl:
„Denně se modlete tuto pokornou modlitbu a po ní desátek růžence:

Bože, smiluj se nade všemi, kdo se Ti rouhají
a odpusť jim, neboť nevědí, co činí.
Bože, smiluj se nad pohoršením světa
a vysvoboď lidi z ducha Satanova!
Bože, smiluj se nade všemi, kdo před Tebou prchají
a probuď v nich touhu po svaté Eucharistii.
Bože, smiluj se, aby přišlo Tvoje Království,
ale spas lidi, dokud je k tomu čas …

Neboť nablízku je čas – a hle, Já už přicházím. AMEN!

Přijď, Pane Ježíši!

Pane, rozlej na celý svět poklady svého
nekonečného milosrdenství!!!“

Střelné modlitby

Maria, Matko naše, skryj nás pod svůj plášť!
Neposkvrněná čistoto, pomoz nám zachovat čistotu našich srdcí!

Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko slyš náš hlas,
v nebezpečí a strádání, přímluva Tvá nás ochrání.
Lidská, kde síla bezmocná, Tvá kyne ruka pomocná,
neoslyš proseb dítek svých, k Tobě tak vroucně lkajících.
Matkou se ukaž laskavou, sešli nám v nouzi pomoc svou.
Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš náš hlas.

Mám v nebi drahou Matičku, Maria její jméno,
šeptám jí denně v srdci svém, že lásky k ní je plno.
Šeptám jí denně v srdci svém o tom svém milování,
a denně dávám duši svou své sladké nebes Paní.

Když ráno slunce budí mne, jí prvně pozdrav dávám,
s Ní každou práci začínám a s Ní ji dodělávám.
Když večer skláním hlavu mdlou, má duše k nebi vzlétá,
a na dobrou noc Matičce, modlitba vínek plétá.

Jde radost s písní jásavou, rozsévá štěstí v žití,
dávám ji v oběť Matičce, ať lásce Její svítí.
Jde smutná bolest cestou mou, a pláči steskem v tváři,
kladu ji v oběť Matičce, ať hoří na oltáři.

Jí dávám též všechny své sny, svých ideálů plání,
svá křídla s touhy rozletem, ať pláštěm svým je chrání.
Tak Její jméno milostné a Její láska svatá,
mne vede celým životem a k nebi se mnou chvátá.

A dobře vím, až k západu můj den se k hrobu schýlí,
že s drahým jménem MARIA, má duše dojde k cíli!

Denně se máme modlit tuto modlitbu

Královno turzovská, rozprostři svůj ochranný plášť nad námi. (9x)
Ukřižovaný Spasiteli, poklekajíce u Tvých nohou obětuji Ti slzy Tvé sv. Matky, která Tě provázela vroucí a soucitnou láskou na Tvé bolestné cestě křížové.
Dej, ó dobrý Mistře, abych rozuměl poučení, které mně dávají slzy Tvé svaté Matky, abych byl hoden v nebi Tě po celou věčnost chválit a velebit. Amen.

Ó Ježíši, pohleď na slzy Té, která Tě nejvíce milovala na zemi a nejvroucněji miluje v nebi.
Ó Ježíši, vyslyš moje prosby pro slzy své nejsvětější Matičky.

Ó Maria, Matko lásky, bolesti a milosrdenství, prosím tě, připoj se k mým úpěnlivým prosbám, aby Tvůj Syn, na Něhož se pro Tvé slzy důvěrně obracím, ráčil vyslyšeti moji modlitbu a mě kromě milostí, kterých si vyprošuji, udělil též věčnou korunu. AMEN.

MARIA, vládnoucí Královno nebes, nejvyšší Panovnice andělů, která jsi od počátku obdržela od Boha moc a poslání potříti hlavu Satanovu, pokorně Tě prosíme:
Pošli své svaté pluky andělů, aby Tvým rozkazem a Tvou mocí pekelné duchy pronásledovaly, všude přemohly, zahanbily jejich nástrahy a svrhly je do propasti pekelné.

Mí-chá-él – Kdo jako Bůh?

Svatí andělé a archandělé, braňte nás a opatrujte nás!
Ó dobrá a něžná Matko, Ty budeš vždy naší nadějí a láskou.
Amen.

Ježíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše!
Matko Boží, Matko milosrdenství a ustavičné pomoci, učiň, ať žiji v Bohu, s Bohem a pro Boha. Chraň mne v nebezpečích života a stůj při mně v hodině smrti.
MARIA, Královno světa, prostřednice mezi Bohem a lidmi, útočiště všech našich nadějí, slituj se nad námi!
Neposkvrněné Srdce Mariino, budiž naší spásou!
Drahá Matko, Panno Maria, dej, abych spasil svou duši!
S Božským Synem Máti, rač nám požehnání dáti!

Dobrý úmysl dává naší modlitbě a celému životu pravou hodnotu. Vzbuzujme jej aspoň na začátku dne:

Božské Srdce Ježíšovo,

prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie – Matky Církve, ve spojení s eucharistickou Obětí, obětuji Ti modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a k slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. A zvláště to vše obětuji na tento úmysl: …

Pane, dnes bychom Ti chtěli poděkovat, že jsme mohli v kráse přírody více poznat Tvou lásku, Tvou krásu, Tvou všemohoucnost – že jsme z ní mohli načerpat novou sílu k žití našeho života.

Prosme, ať Maria otvírá naše srdce Ježíši, Jeho lásce, pokoře, …
Prosme o milost a sílu, aby obraz Boha v našich srdcích stával se čistší a krásnější.

Chci Tě oslavovat, Hospodine, celým svým srdcem. Proto přicházím, abych se Ti klaněl a vzdal čest, jíž jsi hoden, uznávaje Tebe za svého svrchovaného Pána a největšího Dobrodince a svou naprostou závislost na Tobě, jediném Cíli a Konci; abych Ti děkoval za nesčetná přijatá dobrodiní; abych usmiřoval a podal důstojné zadostiučinění Tvé spravedlnosti, rozhněvané tolika hříchy, a konečně abych vyprošoval milost a milosrdenství sobě, mým drahým – živým i zemřelým – nebo došel vyslyšení zvláštní prosby.Svatý Michaeli archanděli,

ochraňuj nás v boji!
Proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
Ať ho Bůh ztrestá, pokorně prosíme,
a ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné. Amen.
Modlitba po svatém přijímání – rozhovor s Pánem

Spasiteli, vtělený Synu Boží, který jsi se pro naši spásu ve chlévě narodil, v chudobě, starostech a bídě žil a v bolestech na kříži zemřel, Tebe prosím:
Řekni Bohu, Otci svému, v hodině mé smrti:
„Otče, odpusť mu!“
Řekni své milé Matce:
„Hle, syn Tvůj!“
Řekni mé duši:
„Dnes budeš se mnou v ráji!“
Bože můj, Bože můj, neopusť mne v oné hodině!
„Žízním!“ Ano, Bože můj, duše má žízní po Tobě, jenž jsi pramenem živých vod. Život můj prchá jako stín; ještě chvíli a bude vše dokonáno. Proto velebný Spasiteli můj, od tohoto okamžiku po celou věčnost „do rukou Tvých poroučím ducha svého“.
Pane Ježíši, přijmi duši mou! A m e n.

Modlitba ve 3 hodiny

Kristus se stal pro nás poslušný až k smrti na kříži. Proto ho Bůh povýšil.
Klaním se Ti, Spasiteli můj, Ježíši Kriste, který umíráš na kříži z lásky ke mně. Děkuji Ti, že je to smrt pro moji spásu. Věčný Otče, obětuji Ti Tvého milovaného Syna, který visí na kříži, úplně zbavený roucha, rozdrásaný trny a hřeby probodnutý, utrpením celý zmořený a v mukách umírá.
Ano, Bože můj, je to Tvůj milý Syn, kterého Ti obětuji v tomto žalostném stavu. Přijmi Jeho Božskou Oběť. Přijmi ji i ode mě. Vždyť je to výkupné za moje hříchy. Je to Krev Bohočlověka. Je to Bůh sám, kterého Ti obětuji na zaplacení a vyrovnání svých dluhů. Obětuji Ti Ho i na potěšení duší v očistci, za srdce zarmoucená, za nemocné a umírající, za obrácení hříšníků, za vytrvalost spravedlivých a také, abych si vyprosil milost dobře žít a dobře zemřít. A M E N.
Pane Ježíši, přicházím k Tobě tak, jak jsem. Lituji svých hříchů, snažím se je napravit. Prosím, odpusť mi. Ve Tvém jménu odpouštím všem, kteří učinili cokoliv proti mně. Zříkám se Satana, zlých duchů a jejich skutků. Odevzdávám se Ti, Pane Ježíši, nyní i navěky.
Přináším Ti své děti, takové jaké jsou; chci Ti je odevzdat. Zvu Tě do jejich života, Ježíši, ať Tě přijmou za svého Pána a Spasitele. Uzdrav je, proměň je, posilni jejich tělo, duši i ducha. Miluj je, naplň je svým Svatým Duchem. Přijď Pane Ježíši, posilni naše vztahy v rodině.
Miluji Tě, Pane Ježíši. Chválím Tě, Ježíši. Děkuji Ti, Ježíši. Budu Tě následovat každý den mého života.
Maria, Matko moje i mých dětí, přimlouvej se za nás. AMEN.

SEN PANNY MARIE …

Usnula Panna Maria, přišel k Ní Její Syn, Pán Ježíš, a zeptal se Jí: „Matko, Matko drahá, spíš?“
„Spala jsem, jenže jsi mě vzbudil, můj Synu; viděla jsem Tě přivázaného, zaprodaného. Tvoje svatá tvář byla korunovaná trním. Potom Tě odsoudili na smrt, přivázali ke sloupu a kamením a provazy Tě bili. Krvavé potůčky tekly dolů po Tvém těle. Potom Tě přibili na kříž. Tvé mrtvé tělo mi pak vložili do rukou.“
Pán Ježíš Matce řekl: „Matko, Matko milosrdná, kdo ten sen bude mít vždy při sobě, bude ho číst nebo poslouchat, nezůstane ve smrtelném hříchu a náhlou smrtí nezemře. Kdokoliv Mě nebo Tebe, milá Matko, o něco bude prosit, všechno dostane.
Kdo tuto modlitbu bude při sobě nosit, ani ve válce, ani na žádném jiném místě se mu nic nestane. V domě, ve kterém budou mít tuto modlitbu, budou se ji modlit, nepostihne je ani oheň, ani bouřka, ani voda, neboť je to sen Panny Marie.“
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba ke sv. Martě

Tato modlitba ke sv. Martě se modlí devět po sobě jdoucích úterků, při hořící posvěcené svíčce. Tato modlitba je tak silná, že ti bude darované to, o co prosíš, i kdyby to mělo být jakkoli těžké.

Ó svatá Marto, Ty překrásná, odevzdávám se pod Tvou ochranu a pomoc, důvěřujíc v Tebe, že mi pomůžeš v nevoli a v mých pokušeních. Jako díky Ti slibuji, že budu všude rozšiřovat tuto modlitbu.
Potěš mě v mých starostech a úzkostech. O to Tě poníženě prosím s velkou radostí, která Ti naplnila srdce, když jsi ve svém domě v Betánii dala útočiště Spasiteli světa. Prosím Tě, oroduj za mne i za mou rodinu, abychom si uchovali svého Boha v našich srdcích, abychom dostali lék proti naší bídě a především v té starosti, která mě momentálně tíží …
Prosím Tě, pomocnice v každé nevoli, zvítěz nad všemi těžkostmi, jako jsi zvítězila nad drakem, dokud Ti neležel pod nohami.
1x Otčenáš, Zdrávas Maria, Sláva Otci
3x Svatá Marto, oroduj za nás!

Modlitba za kněze

Pane Ježíši Kriste, jenž jako dobrý Pastýř
dlíš mezi námi ve svatostánku,
sešli přebohaté paprsky své milosti na naše duchovní otce.

Dej jim všechny milosti, které jsou potřebné
k jejich i k našemu posvěcení.
Posiluj je, aby věrně bděli nad svým stádem,
nad nímž je Duch Svatý ustanovil.

Žehnej jim, když v modlitbě pozvedají své ruce k Tobě.
Žehnej jim, když ve svém kněžském úřadě
pracují pro spásu nesmrtelných duší.

Učiň je podle svého Srdce pastýři, kteří žijí jen pro svůj svatý úřad
abychom, až přijdeš soudit pastýře i stáda,
byli jejich korunou a radostí;
oni pak aby dosáhli nevadnoucí koruny věčného života. Amen.
Můj Bože, z celého srdce lituji, že jsem konal zlo a nečinil dobro, Pro utrpení našeho vykoupení, Ježíši Kriste, prosíme, smiluj se nad námi, ó Pane.

Dej mi, prosím Tě, věčný Bože a milostivý Otče, na přímluvu nejblahoslavenější Panny Marie,
ducha, který Tě pozná; srdce, které Tě miluje;
duši, která na Tebe myslí; práci, která Tě oslaví;
uši, které Tě slyší; oči, které Tě vidí;
jazyk, který Tě velebí; způsob života, který se Ti líbí;
dokonalé životní poslání; Tvoje duchovní smýšlení
a jako odměnu věčný život. Skrze Krista našeho Pána.
Amen.

Velká Matko naší vlasti, buď zdráva!
Velká Matko naší vlasti, děkujeme Ti!
Velká Matko naší vlasti, prosíme Tě!
Matko milosti, Matko lásky, Královno všech lidí, veď nás vždy cestou k Bohu!

Modlitba před spaním

Dříve než k spánku ulehnu, k Bohu svou duši pozvednu,
buď věčně chválen, veleben, za vše, co dals mi tento den
a jestli v čem jsem pochybil, prosím Tě, bys mně odpustil.
Pak budu spokojeně spát, můj anděl bude při mně stát.
Maria, Boží Rodičko, ó chraň mě, chraň mě Matičko.
A Ty, můj Kriste Ježíši, můj Bože dobro nejvyšší,
v Tvé rány sebe ukrývám, pak šťastně, klidně usínám.
Amen.

Svatý Kříži, buď světlem mým,

vždyť nesmí být Drak vůdcem mým!
Jdi mi z cesty, Satane, už mě nikdy nesváděj,
tvé sliby jsou jen klam, svůj jed si vypij sám!
Ranní modlitba papeže Jana XXIII.
Nebeský Otče, děkuji Ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to Tvůj dar. To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával Tvůj jednorozený Syn: všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro. Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra. Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá. Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme. Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně než na sebe. Prosím Tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mne není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí. Od Ducha Svatého si vyprošuji Tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala. A ještě mi dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k Tvému Synu. Můj Bože, vše pro Tebe, s Tebou a v Tobě. Amen.

Společná modlitba křesťanů za jednotu

Pane Ježíši, v předvečer své smrti jsi nás prosil, aby všichni Tvoji učedníci byli jedno, jako Ty ve svém Otci a Tvůj Otec v Tobě.
Učiň, abychom bolestně pociťovali svou nesjednocenost jako nevěru. Veď nás k tomu, abychom poctivě uznali a statečně odvrhli svou lhostejnost, nedůvěru a vzájemné nepřátelství.
Dopřej nám, abychom se všichni bez vyjímky sešli v Tobě; aby nejen z našich úst, ale také z našich srdcí neustále vycházela Tvá modlitba za jednotu křesťanů; za takovou jednotu, jak Ty ji chceš a prostředky, které Ty chceš.
Pomoz nám, abychom v Tobě, který jsi dokonalá láska, našli cestu, jež vede k jednotě v Tvé lásce a v Tvé pravdě. A m e n.

Modlitbu z kancionálu českých a moravských diecézí – za jednotu křesťanů se modlíme v oktávu liturgické památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – od 18. do 25. ledna. Zařaďme si ji však častěji do našich modliteb ve společenství a v rodinách i během roku.

JEDNOTA JE ZNAK KŘESŤANSKÉ LÁSKY A PRAVDY


MODLITBA MATKY EUGENIE K OTCI

„Skrze Něho, s Ním a v Něm“
Bůh je můj Otec
Otče na nebesích, jak sladké je vědět, že Ty jsi můj Otec a já jsem Tvé dítě! Zvlášť když se nebe mé duše zatáhne a můj kříž je těžší, cítím, že musím stále opakovat: Otče, věřím v Tvou lásku ke mně!
Ano věřím, že jsi můj Otec v každém okamžiku mého života a já jsem Tvé dítě!
Věřím, že mě miluješ nekonečnou láskou!
Věřím, že na mě dohlížíš ve dne v noci a že ani vlásek z mé hlavy nespadne bez Tvého svolení!
Věřím, že ve své nekonečné moudrosti víš lépe než já, co je pro mě dobré.
Věřím, že ve své nekonečné síle mě ochráníš od zla.
Věřím, že ve své nekonečné dobrotě uděláš všechno pro ty, kteří Tě milují, dokonce i v područí těch, kterým slouží. Líbám Tvou ruku, která uzdravuje!
Věřím, ale upevňuj mou víru, naději a lásku!
Nauč mě vidět vždy Tvou lásku jako mého průvodce v každé chvíli mého života.
Otče, Ty víš všechno, vidíš všechno a znáš mě lépe než já sama sebe. Můžeš udělat všechno a miluješ mě!
Otče, protože Ty si přeješ, abychom se vždy obraceli k Tobě, přicházím s důvěrou prosit Tebe, společně s Ježíšem a Pannou Marií…(zde vyslovte své přání).
Ve spojení s jejich Nejsvětějšími Srdci Ti nabízím všechny své modlitby, oběti a odříkání, všechny své činy a větší svědomitost při mých povinnostech.(1)
Dej mi světlo, milost a sílu Ducha Svatého!
Posilni mě v tomto Duchu, abych Ho nikdy neztratil, nezarmoutil Ho a nedovolil Mu ve mně oslábnout.
Můj Otče, žádám Tě o to ve jménu Ježíše, Tvého Syna! A Ty, Ježíši, otevři své Srdce a přijmi do Něho srdce moje a spolu se Srdcem Mariiným Ho nabídni našemu božskému Otci! Získej pro mě milost, kterou potřebuji!
Božský Otče, zavolej všechny lidi, ať celý svět chválí Tvou otcovskou dobrotu a Tvou božskou milost!
Buď mým něžným Otcem a chraň mě, ať jsem kdekoli, jako své zřítelnice. Ať jsem vždy hoden být Tvým synem; smiluj se nade mnou!
Božský Otče, sladká naděje našich duší, kéž Tě všichni znají, milují a ctí!
Božský Otče, nekonečné dobro, rozlévající se na všechny lidi, kéž Tě všichni znají, milují a ctí!
Božský Otče, blahodárná roso lidstva, kéž Tě všichni lidé znají, milují a ctí!

(1) Je-li tato modlitba pronášena jako novéna, přidejte:
"Slibuji, že budu zvláště v těchto devíti dnech šlechetnější k té a té osobě…“Ježíšova slova německé mystičce

Justině Klotzové (1888 – 1984):

„Kdo miluje, zachraňuje, kdo zachraňuje, miluje!“
Když těžký kříž mě Matičko tíží,
když zoufalost se k duši blíží,
já s důvěrou klekám k nohám Tvým,
budeš-li se mnou – zvítězím.

Ty útěchou jsi zarmoucených byla,
sílu jsi vždycky vyprosila.
Já věřím, že mi sílu dáš,
vždyť Syna tak mocného máš.

On ničeho Ti neodepře
a Tvá ruka i moje slzy setře.
Kdo v Tebe doufá a důvěru skládá,
toho vždy vyslyšíš hlas.
Pomohlas Matičko – pomůžeš zas.

Ty větší bolest jsi zakusila,
abys nám vzorem v trápení byla.
I já chci trpěti, nésti svůj kříž,
když Ty mně Matičko, sílu vyprosíš.

Myšlenky

NEBE je Boží spravedlnost v lásce.
PEKLO je Boží spravedlnost v pravdě.
OČISTEC je Boží spravedlnost v milosti.

Musíme se modlit i když to neumíme. (Reinhold Schneider)

Touha se stále modlí, i když jazyk mlčí. Ale kdy modlitba usíná? Když vychládá touha. (sv. Augustin)

Slova, která přicházejí od Boha, jsou plná mlčení a sama nás vybízejí, abychom mlčeli. (Thomas Merton)

Chceš-li se zklamat – hleď na lidi.
Chceš-li být sklíčený – hleď na sebe.
Chceš-li se vzmužit a vítězit – hleď na Krista. (Erich Sauer)

Čas k hledání Boha je pozemský život.
Čas k nalezení Boha je smrt.
Čas k milování Boha je věčnost.
(sv. František Saleský)

Modlitby na prázdniny

Každé ráno slunko vstává,
probouzí se ptáci.
Pán Bůh všemu život dává,
radost k nové práci.

Přes den síla jeho ruky
jako pevná skála
doprovází holky, kluky,
buď mu za to chvála.

P. Koudelková

Někdo mne vede za ruku,
když bojím se jít tmou.
To je ten, který o mně ví,
který je na mě laskavý,
je stále nade mnou.

Někdo mne vede za ruku,
proto se nechci bát.
To je ten, který o mně ví,
můj dobrý Pán Bůh laskavý,
který mě má tak rád.

L. Rejchrt

Mému Bohu patří zem,
též i nebe se sluncem.
Jemu patří každý z nás,
jeho věčnost čeká nás.

Bohu patřím též i já,
jeho ruka vodívá
mne i každou z jasných hvězd.
Nezabloudím z jeho cest.

Každodenně chléb mi dá,
v každé nouzi pomáhá.
Přízní jeho den co den
každý hřích je odpuštěn.

A. Pötzsch, přel. M. Heryán

Učiň mne, Pane, nástrojem svého pokoje,
kde dusí nenávist, ať lásku vnáším,
kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším,
ať mírem spojuji, kde dělí hádky,
ať pravdou přemáhám omyl a zmatky.
Ať vírou postavím hráz pochybnostem,
ať propast zoufalství překlenu mostem,
kde vládne temnota, ať světlo křesám,
se všemi smutnými ať v tobě plesám.
Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé:
víc, než být potěšen, chci těšit jiné,
víc, než být pochopen, druhé chci chápat,
víc, než být milován, chci lásku dávat.
Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme,
kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné,
kdo bližním odpouští, sám milost pozná,
ba ani smrt mu víc nebude hrozná.
Amen.

sv. František z Assisi

Radost a úsměv jsou branky, kterými může do člověka vklouznout mnoho dobrého. (Christian Morgenstern)
Nikdo z nás není na světě jedině sám pro sebe, je tu také pro všechny jiné.  (sv. Řehoř Naziánský)

N A L É H A V É - modlete se denně!

EXORCISMUS proti Satanu a zlým duchům vydaný z příkazu Jeho Svatosti Lva XIII.

Úvod
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Modlitba k svatému archandělovi Michaelovi

Slavný Kníže nebeských vojsk, svatý Michaeli, archanděle, braň nás v boji proti knížatům a mocnostem, proti světovládcům těchto temnot, proti zlým duchům v ovzduší (Ef. 6,12). Přijď na pomoc lidem, které Bůh stvořil k svému obrazu a podobě a za velikou cenu vykoupil ze Satanova otroctví. Tebe ctí svatá církev jako svého strážce a ochránce, tobě svěřil Bůh vykoupené duše, abys je přiváděl do věčné blaženosti. Pros Boha pokoje, ať pod našima nohama zdrtí Satana, aby už nemohl držet lidi v zajetí a škodit církvi. Přednes naše modlitby před tváří Nejvyššího, aby na nás brzo sestoupilo milosrdenství Páně. Uchop draka, starého hada, kterým je Ďábel a Satan, a spoutaného jej svrhni do propasti, aby už nikdy nesváděl národy (Zjev. 20).
Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, na přímluvu Neposkvrněné Panny a Matky Boží Marie, svatého Michaela archanděla, svatých apoštolů Petra Pavla a všech svatých bezpečni přistupujeme k boji proti útokům ďábelských úkladů.
Žalm 67,2-3: Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozptylují, prchají před ním, kdo ho nenávidí. Jako se rozplývá dým a taje vosk před ohněm, tak se rozptylují a hynou hříšníci.
V. Hle, kříž Páně, prchejte nepřátelské mocnosti!
R. Zvítězil Lev z kmene Judova, kořen Davidův.
V. Tvé milosrdenství buď nad námi, Pane!
R. Jako jsme doufali v Tebe.

Hlavní část

Vymítáme tě, každý nečistý duchu, každá moci satanova, každý nápore pekelného protivníka, každá legie, každé ďábelské sdružení a sekto! Ve jménu a mocí našeho Pána Ježíše Krista : budiž vykořeněn a vypuzen z Boží církve, : z duší stvořených k obrazu Božímu : a vykoupených drahocennou Krví Božího Beránka! :
Neodvažuj se už, vychytralý hade, klamat lidské pokolení, : pronásledovat Boží církev, : ani vyvolené Boží prosívat a tříbit jako pšenici (Lk. 22,31).
Rozkazuje ti to Nejvyšší Bůh, : kterému se ve své velké pýše dosud odvažuješ připodobňovat, který chce, aby všichni lidé došli spásy a dospěli k poznání pravdy (1. Tim. 2,4).
Rozkazuje ti to Bůh Otec! : Rozkazuje ti to Bůh Syn! : Rozkazuje ti to Bůh Duch Svatý! :
Rozkazuje ti to Majestát Kristův, : věčné Slovo Boží, které se vtělilo, : které se ponížilo pro spásu našeho pokolení, ztraceného tvou závistí, a stalo se poslušným až k smrti; které zbudovalo svou církev na pevné skále a prohlásilo, že pekelné brány ji nikdy nepřemohou a že s ní zůstane po všechny dny až do skonání světa (Mat. 28,20)!
Rozkazuje ti to svaté znamení Kříže : a síla všech tajemství křesťanské víry! :
Rozkazuje ti to mocná Boží Rodička Panna Maria, : která od prvního okamžiku svého Neposkvrněného Početí potřela ve své pokoře tvou pyšnou hlavu!
Rozkazuje ti to víra svatých apoštolů Petra a Pavla : a ostatních apoštolů!
Rozkazuje ti to krev mučedníků : a zbožná přímluva všech světců a světic!
Nuže, prokletý draku a celý ďábelský pluku, zaklínáme tě skrze Boha živého, : skrze Boha pravého, : skrze Boha svatého, : skrze Boha, jenž tak miloval svět, že svého Jednorozeného Syna vydal, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3,16)!
Přestaň klamat lidské tvory a podávat jim jedovatý nápoj věčného zavržení!
Přestaň škodit církvi a spoutávat její svobodu!
Odejdi Satane, původce a učiteli každého klamu, nepříteli lidské spásy!
Uvolni místo Kristu, na němž jsi nenašel nic ze svého díla!
Uvolni místo církvi, jediné, svaté, katolické a apoštolské, kterou si Kristus sám získal cenou své Krve (Ef. 1,7)!
Pokoř se pod mocnou rukou Boží! Chvěj se a uteč před naším vzýváním hrozného a svatého Jména Ježíš, před nímž se třese peklo a jemuž jsou poddány nebeské Síly, Mocnosti a Panstva, kterého chválí Cherubové a Serafové a bez ustání volají:
Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů!
V. Pane, vyslyš modlitbu mou.
R. A volání mé k Tobě přijď.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.

Závěr
Modleme se

Bože nebes, Bože země, Bože andělů a archandělů, Bože patriarchů, Bože proroků, Bože apoštolů, Bože mučedníků, Bože panen, Bože, jenž máš moc dávat život po smrti a pokoj po práci, neboť není Boha kromě Tebe, a nemůže být jiný, leč Ty, Stvořitel všech věcí viditelných i neviditelných, a jehož Království nebude mít konce, pokorně prosíme Tvou mocnou velebnost, abys nás vysvobodil od každé moci, léčky, klamu a nepravosti pekelných duchů a zachoval nás bez úhony. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Od ďáblových nástrah vysvoboď nás, Pane. 3x
Abychom v bezpečné svobodě sloužili Tvé církvi, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys ponížil nepřátele svaté církve, prosíme Tě, vyslyš nás.

Kde je znamení: děláme před sebou kříž (nežehnáme sebe).
Z církevního zákoníku z r. 1983 (CIC can 1172) vyplývá, že tento exorcismus se může modlit každý, poněvadž se nejedná o exorcismus nad posedlými. Nad posedlými může exorcismus konat jen kněz, kterého k tomu pověřil místní ordinář.

MODLITBA KE SVATÉMU MICHAELU ARCHANDĚLU (Lev XIII.)

Svatý Michaeli archanděle, braň nás v boji: buď nám ochranou proti zlobě a úkladům ďáblovým. – Ať mu Bůh přikáže, pokorně prosíme: a ty, kníže nebeského vojska, svrhni Satana a jiné zlé duchy, kteří ke zkáze duší obcházejí světem, Božskou mocí do pekelné propasti. Amen.

MOCNÝ PROSTŘEDEK K OSLEPENÍ SATANA

Ó můj Ježíši,
spoj naše kroky se svými,
abychom šli vpřed společně,
vlož naše ruce do svých,
abys nás shromáždil,
dej našim srdcím bít v harmonii s Tvým,
dej našim duším splynout s Tvou,
abychom cítili jako Ty,
sjednoť myšlenky našeho ducha se svými,
dej, aby naše uši naslouchaly v tichu s Tebou,
vlož naše oči do svých, aby s nimi splynuly,
a dej, ať naše rty, sjednocené s Tebou,
prosí o milosrdenství Věčného Otce. Amen.
Modlitba nadiktovaná Ježíšem maďarské vizionářce Plamene lásky

Modlitba k sv. Zdislavě, rodačce z Křižanova

Vzorná matko svých vlastních dětí, naše paní Zdislavo,
ujmi se i těch dětí, kterým nemá být dopřáno,
aby viděly zářící slunko a modrou oblohu.
Vypros na našem Pánu a Jeho Matce
vnitřní sílu matkám těchto dětí,
aby je s láskou přijaly a šťastně přivedly na svět.
A nám všem vlož do úst laskavá slova,
která by povzbudila ony matky v jejich mnohdy těžké situaci.
Dopřej nám toho nebeský Otec, skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Denní prosba o ochranu ke Královně andělů a k vítězkyni nad peklem

Vznešená Královno nebes, nejvyšší Panno andělů, Ty jsi dostala od počátku od Boha moc a poslání, rozšlápnout Satanovu hlavu. Prosíme Tě pokorně: Vyšli Tvé nebeské zástupy, aby na Tvůj příkaz a skrze Tvou moc pronásledovaly pekelné duchy, všude je potíraly, jejich opovážlivost zahanbily a svrhly je do hlubin pekelných. Vznešená Matko Boží, pošli Tvé nepřemožitelné vojsko i do boje proti vyslancům pekla mezi lidmi; zruš plány beznabohů a zahanbi všechny, kteří rozšiřují zlo. Vypros jim milost poznání a obrácení, aby Božské Trojici a Tobě vzdávali chválu. Napomáhej všude k pravdě, k právu a k vítězství.
Mocná Panno ochrany, skrze Tvé horlivé duchy opatruj dále po celém světě Tvé svatyně a poutní místa. Ochraňuj jimi všechny Boží domy, svatá místa, věci a osoby, obzvláště Nejsvětější Svátost oltářní. Zabraň, aby tyto nebyly zneuctěné, znesvěcené, vykradené a nebo poskvrněné. Zabraň tomu všemu, naše milá Paní.
Nebeská Matko, ochraň pak též i náš majetek, naše bydliště a rodiny ode všech viditelných a neviditelných úkladů nepřátel. Nech na těchto místech panovat Tvé svaté anděly, aby zde vládla naprostá odevzdanost, mír a radost Ducha Svatého.
Kdo je jako Bůh? Kdo je jako Ty, Maria, Ty, Královno andělů a vítězkyně nad peklem? Ó Ty dobrá a jemná Matko Maria, Ty nevinná Nevěsto Krále duchů jasných, v Jehož tvář se dívat, jsou tito plni žádosti -, Ty budeš stále naše láska a naděje, naše ochrana a sláva!
Svatý Michaeli, svatí andělé a archandělé, braňte nás, chraňte nás!
Amen.

Privátní exorcismus, který může každý používat ve spojení s pokřižováním a spojením se svěcenou vodou. Můžeme se ho často modlit za sebe, za druhé i za druhé vzdálené, obzvláště v době těžkého pokušení a v těžkých zkouškách, při velkém zmatení; při návalu strachu a zoufalství, před důležitými záležitostmi a rozhodnutími, také za osoby, které jsou nám nepřátelsky nakloněné a obzvláště u lůžka nemocných a umírajících.
Ve jménu Ježíše, Marie a Josefa vám pekelným duchům přikazuji! Vzdalte se od nás (nich) a z tohoto místa a neopovažujte se vrátit a nás (je) pokoušet a nám (jim) škodit. Ježíši, Maria, Josefe! (3x) Svatý Michaeli, bojuj za nás! Svatí andělé, opatrujte nás ode všech léček zlých duchů!
Žehnání: Požehnání : Otce, láska : Syna a síla : Ducha Svatého; mateřská ochrana nebeské Královny, otcovská síla svatého Josefa, opora svatých andělů a přímluva svatých buď s vámi (s tebou, s nimi) a doprovázej nás (tebe, je) všude a po všechny časy! Amen.

S církevním povolením
Pro Fide Catholica Verlag, Anton Schmid, Postfach 22, D-8968 Durach

Modlitba k Panně Marii Jeníkovské – Matce důvěry

Maria, Matko důvěry, Tys neochvějně spoléhala na Boží lásku i v nejtěžších zkouškách svého života, když jsi pociťovala nebezpečí, bezmocnost a osamocenost a tím jsi dala Pánu příležitost, aby na Tobě vykonal veliké věci.
Od Tebe se chceme učit opravdově důvěřovat našemu Bohu a tak jako Ty Ho vytrvale milovat za všech okolností a odevzdaně s radostí přijímat Jeho vůli i kdyby měnila naše plány a byla pro nás těžká.
Maria, Tvé přímluvě svěřujeme spásu svou a svých bližních a všechny své pozemské úmysly a starosti, ať i skrze nás může být oslaven náš Pán. Amen.
Imprimatur: ? Mons. ThDr. Josef Koukl 22. 5. 02, č.j. 652/02

Ranní modlitba

Ó Bože, celou tuto noc zas chránila mě Tvoje moc.
Buď za to ctěn a veleben a prosím Tě; i tento den,
Ty dobrý, svatý Otče můj, mě od hříchu, smrti ochraňuj!

Myšlenky, slova, skutky své chci obětovat ke cti Tvé.

Maria, Máti přemilá, přimluv se za mě u Syna,
jehož nechť chválí každý hlas, jak nyní, tak po všechen čas.
Amen.

Zásvětná modlitba k Panně Marii Karmelské

Maria, Královno a Matko Karmelu! Přicházím dnes, abych se Ti zasvětil, protože celý můj život je jen nepatrný projev vděčnosti za mnohé milosti a požehnání, kterých se mi dostalo od Boha Tvýma rukama. S láskou se díváš na ty, kdo jsou oděni Tvým Škapulířem, a proto Tě prosím:
podporuj svou silou mou slabost, osvěcuj svou moudrostí temnoty mé mysli a rozmnožuj ve mně víru, naději a lásku, ať Ti mohu každý den pokorně a věrně sloužit.
Ať ke mně Škapulíř stále obrací Tvé milosrdné oči, ať je mi zárukou Tvé zvláštní ochrany v denním boji, abych byl věrný Tvému Synu i Tobě.
Ať mě odvrací od všeho hříšného v životě a připomíná mi ustavičně povinnost pohlížet na Tebe a odívat se Tvými ctnostmi.
Od nynějška se budu snažit žít důvěrně spojen s Tvým duchem, obětovat všechno Ježíši skrze Tebe a učinit ze svého života obraz Tvé pokory, lásky, trpělivosti, mírnosti a ducha modlitby.
Nejmilejší Matko, podpírej mne svou neustávající láskou, ať se mi, nehodnému hříšníku, dostane jednou zaměnit svůj Škapulíř za nebeské svatební roucho a přebývat s Tebou a s karmelskými svatými v Království Tvého Syna. Amen.

Panno Maria Karmelská, oroduj za nás.
Matko a ozdobo Karmelu, oroduj za nás.
Královno posvátného Škapulíře, oroduj za nás.

Požehnej všechny moje drahé i mne. Dej mi vytrvalost, dej mi stálost, abych nepodléhal pokušením, abych se všude choval vzorně, svatě. Provázej moje kroky.
Můj lidský jazyk nedovede vyjádřit všechny moje myšlenky a city, s kterými se Ti klaním, Tobě, Bohu skrytému.
Nechť Ti stačí jako projev mé vděčnosti, že tu klečím před Tebou a že Ti s hlubokou úctou obětuji tuto chvilku mé skromné poklony.

Zelený škapulíř

Panna Maria zjevila své Srdce 8. září 1840 sestře Justině Bisqucyburu z řádu „Dcer sv. Vincenta z Pauly“ v Paříži a žádala ji o zhotovení škapulíře, který držela ve své ruce. Byl to kousek zeleného sukna. Na jedné straně byl obraz Panny Marie a na druhé straně Srdce obklíčené zářícími plameny, probodené mečem; to celé završené křížem a obklopené nápisem: „Neposkvrněné Srdce Panny Marie, oroduj za nás nyní i v hodinu smrti naší.“ Panna Maria jí přislíbila, že úcta tohoto nového škapulíře přispěje k obrácení nevěřících duší, má zajistit šťastnou smrt, ulehčit nemocným a potěšit zarmoucené. Dostala i vysvětlení: škapulíř možno dát osobě i proti její vůli do šatů, do postele atd. Není zapotřebí zvláštních modliteb, jen tu, která je na škapulíři a nebo: „Neposkvrněné Srdce Panny Marie, buď naší spásou a záchranou celého světa.“ Kdyby osoba, kterou chceme obrátit, škapulíř nepřijala, můžeme se za ni modlit. Od té doby se Zelený škapulíř stal prostředkem četných obrácení a mimořádných milostí od Boha, jako např. úspěšné studium, štěstí a pokoj v rodině apod.; ale musí se o to snažit i ten, kdo si pomoc přeje. Kdyby hrozilo nějaké nebezpečí, je možno ho uschovat do šatů (zašít, apod.). Panna Maria ještě nikoho nezklamala, noste ho s velkou důvěrou a Ona vám pomůže. Rozšiřujte velký dar naší nebeské Matky. Tento škapulíř je posvěcený.

Modlitba se může opakovat častěji přes den. Kdo si přeje pomoc, má se ji pomodlit aspoň 1x za den a má tento škapulíř nosit. Mnohé nebeské milosti se získají, když nositel chová živou víru v Pána Boha a důvěru v Pannu Marii. Papež Pius IX. schválil rozšiřování Zeleného škapulíře v r. 1870.

MARIINA PŘÍMLUVA PLATÍ PRO TENTO ČAS I PRO VĚČNOST.

Přijď Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, své milované Nevěsty! (opakujeme 3x)

Ježíši, Ty jsi naše Láska! Ježíši, Ty jsi jediným naším velkým Přítelem! Ježíši, milujeme Tě! Ježíši, jsme do Tebe zamilováni!

Modlitba chvály

(ztiš se a pomodli se ji z co největší hloubky srdce a s velkou vroucností)
Klaním se před Tebou Trojjediný, Nekonečný, Věčný Bože, Otče, Synu a Duchu Svatý. Chválím Tě z celého srdce za Tvou nekonečnou dobrotu a moudrost, která se nám zjevuje jak z úžasných zákonů pohybu planet v nekonečném vesmíru, tak stejně i ze života nejnepatrnějších tvorů kolem nás. Bože, jak jsi hoden mé nejúpřímnější chvály a úžasu za celý ten velký dar všeho stvořeného. Jak jsi velký.
Ještě více Tě chci, Bože, chválit a klanět se Ti za to, že ses stal skrze svého Syna Ježíše Krista člověkem pro naši záchranu. Žasnu nad vykoupením nás hříšných lidí. Jak úžasný prostor obnovy života jsi vytvořil ve Zmrtvýchvstání Krista. Děkuji, že dílo vykoupení je již dva tisíce let skrze Církev tajemně přítomno mezi námi. Klaním se Ti za to, že mohu dělat stále znovu a znovu první kroky do prostoru obnoveného života vytvořeného zmrtvýchvstalým Kristem, prostoru nového stvoření, které je větší než viditelný vesmír kolem nás.
Žasnu, Bože, a nesmírně Tě chválím za pramen nového života, který vyvěrá ze křtu, svátosti smíření, svatého přijímání, mše svaté, biřmování a dalších velkých darů Tvé lásky. Jak úžasný proud Tvé milosti neustále skrytě proudí z Tebe do našeho srdce.
Odpusť, Bože, že jsem Tě doposud v životě tak málo chválil a spíše jsem prosil o bezpodstatné úzce sobecké pozemské věci. Více jsem byl v modlitbě u sebe, než abych spočinul chválou v Tobě a byl Tebou uchvácen.
Bože, chválím Tě, klaním se Ti, žasnu nad Tebou a Tvou velikostí, dobrotou, milosrdenstvím, nad Tvým vykoupením. Chci žasnout znovu a znovu a prožívat radost z Tebe.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému - jako byla na počátku, i nyní, i vždycky - až na věky věků - AMEN.

Předsevzetí ze svátosti smíření

1. Každé ráno meditace 20 minut, osobní rozhovor s Kristem
2. Během celého dne krátké střelné modlitby (10 - 15x za den), např. Pane Ježíši, nabízím Ti tuto práci za..., nebo Ježíši veď mě...
3. Drobné sebezápory - např. máme chuť pít, tak odložíme pití o pět minut, nebo potkáme nesympatického člověka, tak ihned Ježíše poprosíme, abychom ho v nitru klidně snášeli. Každý pátek (pokud není církevní slavnost, např. Nanebevzetí Panny Marie) musí být sebezápor od 14 let věku (církevní zákon)
4. Každý večer při modlitbě zkontrolujeme, jak jsme splnili body 1., 2. a 3.

Tento text položit doma tak, abychom jej viděli hned ráno i za několik měsíců ode dne, kdy jsme předsevzetí začali plnit, abychom je nezapomněli.
Prosba k Duchu Svatému

Přijď ó Duchu přesvatý, světla svého bohatý,
paprsek rač na nás vlít, uč nás Boha milovat,
nade vše se hříchu bát, pro Krista žít nadšeně. Amen.

Jiná prosba k Duchu Svatému

Přijď, Tvůrce Duchu Svatý k nám, nač zdatnost lidská nestačí,
rač doplnit svou milostí, dej dojít věčné radosti. Amen.


Duchovní desatero Otce Pia

1.Představme si každé ráno Ježíše tichého a pokorného Srdcem jako vzor. V Něm buď naše víra, naděje a láska.
2.Duši i obličej stále uchovávejme v jasu, i když jsme sami.
3.Přemýšlejme každého jitra před Bohem, co bychom měli udělat, abychom dali bližnímu útěchu a pomoc.
4.Předvídejme příležitosti, při nichž se musíme přemáhat, abychom byli ochotni odpouštět urážky.
5.Buďme shovívaví k nedostatkům i vadám a uznávejme dobré vlastnosti druhých. Naučíme se tím trpělivě snášet obtíže druhých.
6.Navykněme si laskavým výrazům, pozdravu a úsměvu při setkání a jiným formám křesťanské zdvořilosti.
7.Ustupme v nezásadních věcech mínění druhých.
8.Nic nevytýkejme bez přidání laskavého slova.
9.Chovejme se tak, aby si lidé našich ctností vážili, sami se jimi nechlubme. Hlavně neponižujme ty, kteří je nemají.
10. Buďme ochotni žádat o prominutí, když jsme se provinili.

/V KN č. 17, 26. dubna 1970 uveřejnil O. biskup Tomášek; P. Pio považuje ty, kdo se rozhodnou podle těchto pokynů žít, za své duchovní syny a dcery./

Ranní modlitba Kterou diktovala Panna Maria O. Piovi

Ó Maria, nejsladší Matko naše a Rodičko Vtěleného Slova, klečíme zde před Tebou, když se rozbřeskl nový den, nový velký dar Boží.
Celou naši bytost vkládáme do Tvých rukou a do Tvého Srdce, všechno v nás ať je Tvoje: rozum a vůle, naše tělo i duše. Svou mateřskou láskou v nás utvářej nový život, život Tvého Ježíše.
Ó Královno nebes, podporuj i naše sebemenší skutky svým mateřským vnuknutím. Dej, aby při svaté a neposkvrněné Oběti se všechny staly čistými a Bohu milými.
Ó dobrotivá Matko, učiň nás svatými, jak to od nás Pán Ježíš očekává a oč ustavičně toužebně prosí Tvé Svaté Srdce!
Církevně schváleno biskupem ve Foggi 8. 12. 1946

Na cestě (On the way)

Bych se stal dobrým, musím obětovat klid a pohodlí. Neustále se musíme vzdávat dřívějších výsledků naší píle, našeho myšlení, abychom nalezli něco lepšího.
Kdo prodlévá, jen aby vlastnil a užíval, padne do nehybnosti – je mrtvý.
Svět je most, člověk na něm nezůstává stát, musí jít dál, na druhou stranu.
Pane, Ty jsi život. Dej, ať se stále vydávám na cestu.

Životem se táhne dlouhá cesta bolů.
Pojď můj Spasiteli, půjdem po ní spolu.
Kam Ty nohou vkročíš, já též šlépěj kladu.
Tys mé světlo napřed a já stín Tvůj vzadu.
Půjdem touto cestou s hlavou nakloněnou,
těžkým krokem oba s křížem na ramenou.

… A tisíce se vydaly tou cestou a On bdí nad jejich kroky a sdílí s nimi každou radost i každou bolest.
A tisíce poznávají, že chtějí-li žít, nesmějí pochybovat o životě, chtějí-li milovat, nesmějí pochybovat o lásce a chtějí-li prožívat věčné štěstí, nesmějí pochybovat o věčném životě.
Přijď, Pane, naplň naše srdce láskou a vejdi do našich činů. Vždyť Ty jsi naše naděje, Ty jsi cesta k věčnému životu.

Matičko

Matičko Ty dobrotivá, kdo by Tebe neměl rád,
kdo by s láskou nezpíval Ti, pozdravujem tisíckrát.
Ty nás hájíš, Ty nás těšíš, Ty nám skýtáš pomoci,
Ty nás vlídně opatruješ v úzkosti a nemoci.
My jsme vzdáleni tak Boha, Ty nás vedeš k Němu blíž.
A když nejsme hodni Jeho, laskavě se přimluvíš.

Modlitba k svatému Judovi Tadeáši

Svatý Judo Tadeáši,
blízký příbuzný Krista Pána, našeho Vykupitele!
Apoštole a mučedníku, slavný ve ctnostech a zázracích!
Věrný a rychlý přímluvče všech svých ctitelů!
Byl jsi od Boha obdařen zvláštní milostí přispívat těm,
kteří jsou zbaveni téměř vší naděje.
Z hloubi své duše a z hloubi svého srdce tě prosím:
pospěš mi na pomoc v mé potřebě a nesnázi,
neboť u lidí bych pomoc hledal marně.
Svatý Tadeáši, slibuji, že na tvou přímluvu nikdy nezapomenu
a budu Tě chválit před světem jako velikého ochránce. Amen.

Milosrdný a dobrý Bože, když Tě žádáme prostřednictvím Tvého apoštola Judy Tadeáše o milost v naléhavé prosbě, dej nám, abychom byli vyslyšeni. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Pane Bože, já Tě prosím,dej mi zdraví, v duši klid,
abych mohl v každé době sám sobě posloužit.
Do srdce mi pro každého,upřímnost a lásku dej.
V práci, kterou mohu konat,Pane Bože, pomáhej.

V Tebe věřím, v Tebe doufám,proto Bože, při mně stůj,
tělo mé i duši moji,Pane Bože, opatruj.
Svatý Judo Tadeáši, shlédni, prosím v bídu naši
a v Kristově znamení zbav nás zlého trápení.
Zásluha tvá přemnohá všechno zmůže u Boha.
Proto v každé beznaději moje prosby k tobě spějí.
Svojí mocnou přímluvou zažeň moji nemoc zlou.

Naše Matka, Paní přelíbezná, ke svým dětem je vždy něžná.
Vyposlechne jejich stesky, v bouři chrání je před blesky.
Radí léky na bolesti, které nemoc utiší.
K lékaři nám cestu klestí k svému Synu Ježíši.
(Marie Holková)


Osvoboď nás, Pane,

od sebeuspokojení a sebevzhlížení, když náhodou konáme dobro.
Ty víš, jak snadno se klameme v motivech své dobročinnosti.
Připomeň nám, že nejčastěji máme na mysli sebe samotné,
pocit vlastní dobroty a to, aby nám ostatní projevovali uznání.
Osvoboď nás, Pane, od farizejství našeho dobrého srdce,
které se často projevuje v tvrdosti vůči těm, kteří nám nejsou sympatičtí.
Dej, ať přijmeme jen tu odměnu, kterou nám slibuješ:
že Ti smíme být nablízku.
Neboť Ty jsi uprostřed bídy světa.
(podle Jana Merella)

Žiješ-li z Krista, stane se tvůj pohled pohledem Kristovým,
tvůj úsměv, úsměvem Kristovým,
tvůj obličej tváří Kristovou.

Modlitba k svatému Judovi Tadeáši

Svatý Judo Tadeáši, kdyby se mi zdálo, že mne všechno dobré opustilo,
buď mým přímluvcem u trůnu Božího milosrdenství
a ujmi se mne dobrotivě v mém utrpení.
Ve své veliké tísni v tvou přímluvu důvěřuji,
že mi svou mocnou přímluvou vyprosíš pomoci u Boha,
pro Něhož jsi krev i život obětoval,
u Pána Ježíše Krista, který je náš Spasitel.
Svatý Judo Tadeáši, patrone v beznadějných záležitostech, oroduj za nás!
Svatý Judo Tadeáši, pomocníku a ochránce svých ctitelů, oroduj za nás!
Modleme se: Pane Ježíši Kriste, Tvůj svatý apoštol obdržel od Tebe, Pramene veškeré milosti, potřebné síly, aby svá utrpení dobře snášel. Pomoz i mně, na jeho přímluvu, abych byl zbaven svých zlých náklonností, svých chyb a hříchů, sloužil Ti s čistým srdcem a tak se stal hodným Tvých zaslíbení. Amen.
Modlitba před těžkou operací
Mocná Panno Maria, Matko Krista Pána,
Tobě už je dávno moje nemoc známá.
Víš, že mě čeká operace. Není snad moc složitá.
Hodně lidí se s tím problémem potýká, ale jde přece jen o zásah do srdce.
K Tobě, Panno dobrotivá upírám svoje zraky
a s prosbou spínám svoje ruce taky.
Buď laskavá a veď chirurgovi jeho ruce, aby se operace zdařila
a já to všechno přežila.
To je moje troufalá prosba a vroucí přání,
co se mi v hlavě už delší dobu prohání.
Věřím v Boží záměr a spravedlivé předurčení,
moje úvaha na tom sotva co změní.
Jen v duchu si tak medituji a na papír to vypisuji; jestli mám být rodině a okolí ku prospěchu, jestli mě potřebují a Boží prozřetelnost už rozhodla, tak obavy o moje přežití jsou zbytečné.
Ale zbytečné pamatovat jistě není
na bohoslužby, na dobré skutky, na modlení.
Proto se opět k Tobě, Bolestná Matko s Ježíšem v klíně, s důvěrou obracím, že se ve zdraví domů navrátím.
Bude-li to vůle Nejvyššího Soudce, zase se upraví chod mého srdce.
Jestli je předurčeno, že moje životní pouť na tomto světě skončí,
tak se s druhými a milými lidmi dočasně rozloučím.
Budu doufat, že po odpykání mých vin (na mocnou přímluvu živých), budu moci přisednout k milované Matičce v nebesích na její milosrdný klín. AMEN. M.Z.


Modlitba Tomáše Moora

Pane, dej mi dobré trávení a také, abych měl co trávit.
Dej mi zdraví těla s nezbytným smyslem pro to, abych je co nejlépe udržoval v pořádku.
Dej mi svatou duši, Pane, která má oči pro vše dobré a čisté, aby se při pohledu na hřích nezděsila, ale aby nalezla způsob, jak uvést věci zase do pořádku.
Dej mi duši, která nezná nudu, která neví, co je reptat, vzdychat a naříkat a nedopusť, abych si dělal příliš mnoho starostí o to roztahující se něco, co se nazývá „já“.
Pane, dej mi smysl pro humor, dej mi milost pochopit žert, abych v životě poznal trochu štěstí a abych z něho dovedl rozdávat i druhým. Amen.

Pane smiluj se Pane smiluj se
Kriste smiluj se Kriste smiluj se
Pane smiluj se Pane smiluj se
Bože náš nebeský Otče,
Smiluj se nad námi
Bože Synu Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,
Duchu Svatý, jenž vycházíš z Otce i Syna,
Božský Duchu, jenž jsi roven Otci i Synu,
Přislíbení nejněžnějšího a nejštědřejšího Otce,
Dare nejvyššího Boha,
Paprsku nebeského světla,
Původce všeho dobra,
Prameni života,
Ohni všechno stravující,
Ohnivá lásko a duchovní pomazání,
Duchu lásky a pravdy,
Duchu moudrosti a rozumu,
Duchu rady a síly,
Duchu vědění a zbožnosti,
Duchu bázně Boží,
Duchu míru a mírnosti,
Duchu stydlivosti a čistoty,
Duchu Svatý, přijď a obnov tvář země.
Prosíme Tě vyslyš nás
Vlej světlo do našich duší,
Rozněť je svou láskou,
Otevři nám poklady svých milostí,
Osvěcuj nás svým nebeským vnuknutím,
Upevni nás svou účinnou milostí,
Uděl nám milost znát jediné potřebné,
Pomoz, abychom se navzájem milovali a snášeli,
Učiň nás pozornými na všechna Tvá vnuknutí,
Nauč nás správně se modlit a modli se s námi,
Pronikni nás láskou a shovívavostí k našim bratrům a sestrám,
Naplň nás odporem ke každému zlu,
Veď nás ke správnému konáni dobra,
Pomoz nám,abychom vytrvali ve spravedlnosti,
Buď Ty sám naší věčnou odplatou,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa
Smiluj se nad námi. 3x


Modleme se: Bože, Duchu Svatý, klaníme se Ti v hloubi svého srdce a děkujeme Ti, že v něm přebýváš. Prosíme Tě, rozmnož v nás víru, naději a lásku, aby se naše srdce stala Tvým pravým chrámem. Neboť Ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem i Synem po všechny věky věků. AMEN.

Svatý Josefe, vzore všech, jejichž údělem na zemi je práce a výchova dětí, vypros mi milosti, abych všechny své práce konal svědomitě s kajícnou myslí na usmíření svých četných hříchů a povinnostem dával přednost před vlastními zálibami; abych pracoval pro dobro své rodiny se srdcem vděčným a radostným a pokládal si za čest, že vlohy, které mi Bůh dal, mohu využít a zdokonalovat při své práci a výchově svých dětí; abych pracoval s klidem a poctivě, podle svých sil a trpělivě, a nelekal se únavy a obtíží. Pomoz mi také, abych se dovedl ovládat a nebyl zbytečně mrzutý na svou manželku a děti, když se mi práce nedaří. Udržuj, prosím, celou moji rodinu v lásce a svornosti, abychom se jednou všichni setkali v nebi.
Všechno pro Ježíše! Všechno pro Marii! Všechno po Tvém příkladu, svatý patriarcho Josefe, vzore dělníků a ochránče rodin! To budiž mým heslem v životě i ve smrti.

Znovuobjevme SVATÉHO JOSEFA

Neotřesitelná víra, věrnost ve službě, nezištná láska
Jako přímluvce a ochránce jsem si zvolila přeslavného sv. Josefa, kterému se naléhavě svěřuji… Až do dnešního dne si nevzpomínám na nic, v čem by mi nevyhověl, když jsem jej prosila… Pán Bůh dává svou milost svatým, aby nám pomáhali ten v té, ten v oné nouzi; ale přeslavný svatý Josef, a to vím z vlastní zkušenosti, rozšiřuje svou moc na všechny…
Již několik let si o jeho svátku vyprošuji zvláštní přízeň a pokaždé moje přání splní. Ale kdykoliv moje prosba pro moji nedokonalost uhnula z cesty Boží chvály, podivuhodným způsobem to napravil a zajistil mi o to větší milosti. sv. Terezie z Avily
Stále ho miluji, svatého v pracovní zástěře, vkládám do něho všechnu svou důvěru a nikdy nejsem zklamán. I nyní, když mě jako nejvyšší hlavu Církve tíží těžké starosti, obracím se na něho, tichého svatého od ‚hoblponku‘, který je současně ochráncem Církve, jako se postavil na ochranu Marie a božského Dítěte. bl. Jan XXIII.


MODLITBA KE SVATÉMU JOSEFOVI

Přeslavný potomku Davidův,vyvolený pěstoune Pána Ježíše, ženichu Panny Marie, hlavo Svaté rodiny.

Ty jsi nám zanechal příklad svornosti a pokoje v nazaretské rodině.
Práci jsi spojoval s modlitbou a ukázal jsi nám, jak je třeba vést děti k Bohu.
Ne bohatství a pohodlí, ale práce a obětavost naplňovaly tvůj život.
Dej, abychom hledali štěstí ve věrném plnění povinností každodenního života a v lásce k bližním.
Přijmi do své ochrany celou naši rodinu.
Udržuj mezi námi upřímnost a důvěru, vzájemnou lásku,
svornost a péči o děti, jako o dary Bohem nám svěřené.

Přimlouvej se za nás, abychom naplněni Duchem Svatým
rostli v poznání a v lásce k Bohu;
abychom uměli a dokázali překonávati těžkosti a zkoušky života;
abychom se připodobnili tvé Rodině,
aby pokoj a bratrská láska byly mezi námi. Amen.

Ve stáří

Ruce chtějí uchopit, zadržet - ale vše se rozplývá, stárne, všechno pomíjí. To, co chci udržet mezi sevřenými prsty, se rozpadá tím rychleji.
Pane, dej abych úzkostlivě nepečoval, ale velkoryse dával. Zůstává jen jediné - darující láska.
Stíny kolem nás se dlouží a množí. Mou velkou modlitbou (zahrnuji do ní všechny, které miluji) je, abych došel dobrého konce: abych svou smrtí jakkoliv zpečetil to, pro co jsem vždy žil. (Pierre Teilhard de Chardin)
Pane, jsem starý, nemocný. Už skoro nic nemohu dělat. Cítím se zbytečný.
Dej mi, ať přijmu stáří. Ať přijmu, že už nemohu být užitečný prací, snad jen radou. Ať v radosti prožívám, jak jsem pro své nejbližší i pro tvé království užitečný a potřebný svou modlitbou a obětí.

Modlitba před jídlem

Pane, cos nám k jídlu dal,prosíme, abys požehnal. Amen.

Požehnej, Bože, tyto dary, které máme z tvé štědrosti,
a dej těm, kteří je nemají. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

K. Chvalme Hospodina, neboť je dobrý,
L. jeho milosrdenství trvá na věky.
K. Buď naším hostem, Pane, a požehnej, co jsi nám daroval.
L. Amen.

Modlitba po jídle

Děkujeme ti, Bože, za tyto dary a za všechna tvá dobrodiní.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. - Amen.

Za lásku k bližním

Pomoz mi, Pane, abych byl laskavý a dobrý za všech okolností, i když zažiji zklamání, když jsou druzí ke mně bezohlední, když se dočkám neupřímnosti u těch, kterým jsem důvěřoval, když mě opouštějí ti, na které jsem spoléhal.
Nauč mě, abych nemyslel jen na sebe, ale abych usiloval také o štěstí druhých. Dej, abych uměl skrývat bolest a těžkosti svého srdce.
Nauč mě užívat utrpení k vlastnímu zdokonalení. Ať nezatrpknu a nestane se ze mě sobec, ať nikoho nepohorším.
Doprovázej mě svou milostí, abych vytrval v dobrém.

Teprve když nejen přátelsky smýšlíme a mluvíme, ale jdeme, obětujeme čas, peníze a námahu, teprve tehdy přestáváme mít na mysli sami sebe.
Dobrý Bože, z lože vstávám, díky Ti vzdávám za stráž noční. Vše, co dnes budu myslet, mluvit, konat, trpět, pracovat, všechno chci, Bože, konat z lásky k Tobě: za pokání, za šťastnou hodinu smrti, za odpuštění hříchů, za Tvoji milost, za Tvoje milosrdenství. Spojuji to s úmysly a zásluhami Pána Ježíše, Panny Marie a všech svatých.
Také si snažně žádám dosáhnout všech odpustků, které dnes mohu získat a chci je obětovat za duše v očistci. Žehnej, Bože, mě i mým drahým, chraň nás ode všeho hříchu a všeho neštěstí.
Pane Ježíši, děkuji Ti za každý den, který mi dáváš. Dej, prosím, aby mě můj poslední den na této zemi nepřekvapil a já byl připraven na setkání s Tebou. Amen.

Dobrý Bože, už jdu spát. Díky za vše, mám tě rád.
Amen.

Chystám se odpočívat, Pane, budu spát, ty sám bdi nade mnou.
A až přijde má poslední noc, dej, abych se probudil v nebi.
(Jan XXIII.)


Krátké modlitby po celý den

Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř srdce naše podle srdce svého.

Ježíši, tobě žiji; Ježíši, tobě umírám;
Ježíši, tvůj jsem v životě i ve smrti. Amen.

Jdeme-li kolem kostela:
Ježíši v nejsvětější Svátosti, smiluj se nad námi.
Velebena budiž bez ustání nejsvětější Svátost oltářní.

Vzbuzení lítosti (je dobré litovat svých hříchů a prosit o Boží milosrdenství nejen každý den večer, ale i během dne; dále v nebezpečích života - např. při těžkém úrazu nebo před operací; a před smrtí, jestliže jsme nestihli přijmout svátost smíření):
Můj Ježíši, milosrdenství a odpuštění pro zásluhy Tvých svatých ran.
Pane Ježíši, nebuď mi soudcem, nýbrž Spasitelem.
Bože, buď milostiv mně hříšnému.
- všechno špatné smýšlení, zlá nebo prázdná slova, mrtvé skutky...
- všechno, co jsem zanedbal nebo vykonal polovičatě...
- všechno, čím jsem zklamal Tvou důvěru a Tvé očekávání...


Prosím Tě

- požehnej těm, kterým jsem dnes ublížil, a odpusť těm, kteří se provinili proti mně...
- veď mě svým Svatým Duchem, abych porozuměl tomu, co ode mě chceš, abych měl odvahu a sílu to vykonat. Stvoř ve mně srdce čisté, pokorné, věrné a moudré. Posiluj mou víru. Buď v mém životě stále přítomný svou milostí a láskou.

Kdo se nemodlí v určitou dobu,
nemodlí se ani v neurčitou dobu.

Bože, v tobě se hýbáme, žijeme a jsme.
Ty jsi světlo, ozař můj život a sviť lidem skrze mne.

Nikdy nezapomeň, že život není nic jiného než růst
v lásce a příprava na věčnost.

Dělej, co dokážeš, a modli se o to, co nedokážeš, a Bůh ti dá, abys to dokázal. (sv.Augustin)

Úsměv.
Dobré slovo.
Poděkovat.
Dát dobrou radu.
Potěšit.
Pochválit jídlo.
Humor a radostná nálada.
Uznat slovy dobro bližního.
Nevlídné slovo nebrat jako urážku.
Nepřipomínat odpuštěnou vinu.
Návštěva nemocného.
Čestně přiznat křivdu, které jsme se dopustili.

Hledal jsem víru a nenacházel. Hledal jsem Boha a nenacházel.
Hledal jsem bližního a našel jsem všechny tři.

Desatero Božích přikázání

1/ V jednoho Boha věřiti budeš.
2/ Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3/ Pomni, abys den sváteční světil.
4/ Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
5/ Nezabiješ.
6/ Nesesmilníš.
7/ Nepokradeš.
8/ Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
9/ Nepožádáš manželky bližního svého.
10/Aniž požádáš statku jeho.
(Podle Ex 20,1-17)

Čtyři příkazy církve

1.V neděli a zasvěcené svátky slavíme mši svatou.
2.V pátek vykonáme kající skutek.
3.Na Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst.
4.Alespoň jednou ročně - nejlépe v době postní nebo velikonoční – se vyzpovídáme a přijmeme Tělo Kristovo.

Bůh je jeden.
Bůh je nejvýš spravedlivý.
Jsou tři Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svatý.
Bůh se stal člověkem, aby nás svou smrtí vykoupil a na věky spasil.
Duše lidská je nesmrtelná.
Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba.

Modleme se za kněze, aby více žehnali…

Sv. Jan Eudes mluví k našim kněžím v dnešní době:
Kdyby kněží věděli, jakou moc má kněžské povolání, více by žehnali. Zvedne-li se zbožně jen jediná ruka k požehnání, démoni se touto silou řítí do propasti.
Když kněz několikrát žehná, o kolik je jich méně v povětří!
Několikrát jsem zdůrazňoval kněžím, že musí více žehnat, aby bylo lidstvo od satana osvobozeno. Kdyby mi dal Bůh na tomto světě už jen jediný den života, nechal bych kněze žehnat, až by jim ruce umdlely, ochrnuly, zchromly, aby byl svět zachráněn od ďábelských rot.
Proto ať kněží žehnají, jak často mohou!
Jako nemohu vylíčit velikost Neposkvrněné, tak nemohu vylíčit velikost Božího požehnání. Kdyby nad městem dlela kněžská požehnání, buďte ujištěni, že tam nenajde zlý duch místa.
Kněží si nejsou vědomi, jakou mají moc. Ať tuto moc a sílu vykonávají! Ať se toto poselství o moci a síle kněžského požehnání dostane všude tam, kde žije kněz podle Srdce Ježíšova!
(Žehnejte své drahé na dálku. Je to účinné a zachraňující.)

Jsem trojnásobně svatý a ošklivím si sebemenší hřích. Nemohu milovat duši, která je poskvrněna hříchem, ale když lituje, má štědrost k ní je bez hranic. Mé milosrdenství ji objímá a ospravedlňuje. Stíhám svým milosrdenstvím hříšníky na všech jejich cestách a mé srdce se raduje, když se oni ke mně vracejí. Zapomínám na hořkosti, kterými sytili mé Srdce a raduji se z jejich návratu. Řekni hříšníkům, že žádný mé ruce neunikne. Prchají-li před mým milosrdným Srdcem, upadnou do mých spravedlivých rukou.
Řekni hříšníkům, že na ně stále čekám, naslouchám úderům jejich srdce, kdy bude bít pro mě. Napiš, že k nim hovořím skrze výčitky svědomí, skrze neúspěchy a utrpení, skrze bouře a blesky, promlouvám skrze hlas církve a pokud zmaří všechny mé milosti, začínám se na ně hněvat, ponechávaje je samým sobě a dávaje jim to, po čem touží. (sv. s. M. Faustyna Kowalská, DENÍČEK, Boží milosrdenství v mé duši)

Ó Matko, Těšitelko,

potěš nás všechny a dej všem pochopit, že tajemství štěstí je v tom, že budeme opravdu dobrými lidmi, přemáhajíce zlo dobrem, vždy věrni Tvému Synu, Ježíši Kristu. Jan Pavel II.
MODLITBA MATKY TEREZY
Maria, moje nejmilejší Matko, dej mi své Srdce, které je tak krásné, tak čisté, tak neposkvrněné, tak plné lásky a pokory, abych i já jako ty přijímala Ježíše a spěchala, abych ho předala druhým. Amen

VÝMĚNA SRDCÍ S MARIÍ

Maria, moje dobrá Matko, vlož na místo mého hříšného srdce své Srdce neposkvrněné, aby mohl ve mně působil Duch Svatý, a Ježíš, tvůj božský Syn, mohl ve mně růst. Prostřednice všech milostí, tak dobrá a věrná, splň mé prosby. Amen.

SEBEOBĚTOVÁNÍ SPOJENÝM SRDCÍM JEŽÍŠE A MARIE

Nebeský Otče, obětujeme Ti spojená Srdce Ježíše a Marie, Ježíšovy vítězné rány a slzy naší nebeské Matky. Staň se Tvá vůle!

Matko pravdy, Panno sluncem pravdy oděná, ještě nikdy nebyly masy lidí tak soustavně obelhávány, falešnými ideologiemi tak neprodyšně izolovány od pravdy křesťanské víry, od modlitby, od svátostí církve Kristovy, od výchovy ke křesťanské mravnosti.
Ještě nikdy nebylo tolik lidí tak promyšleně zmateno, vnitřně zotročováno. Ďábel se raduje, že konečně zmátl člověka do té míry, že lidé zničí sami sebe a temné mocnosti budou triumfovat.
Maria, dějinná hodina Tvé pomoci křesťanům i celému světu, pro kterou Tě Bůh připravil od věčnosti, je zde. Znič svou panenskou pokorou pýchu a zdánlivou moc otce lži. Vrať nám svého Syna, který se z Tebe narodil, aby vydal svědectví pravdě.
Mně pak dej odvahu, abych za žádnou cenu nikdy nelhal, ani ústy, ani jiným způsobem jednání. Amen. Jan Pavel II.

Marie, Ježíšova Matko, buď každému z nás matkou, abychom jako Ty měli čisté srdce, abychom jako Ty milovali Ježíše, abychom jako Ty sloužili těm nejubožejším, my všichni, neboť jsme vzhledem k Bohu ubozí. M. Tereza
Maria, Matko milostí, přiváděj Ježíše každého rána ke mně a zůstávej s Ním u mne až do každého večera, a potom navěky.
Matka Boží v Medžugorji žádá o rychlé rozšíření této modlitby:
Bože náš, Otče náš, věříme, že nás zachráníš před věčnou záhubou. Prosíme, zachraň zemi, na kterou jsi poslal svého jediného Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Jsi naše jediná naděje.
Bože, Otče všemohoucí, pohleď na hříšníky jako na zbloudilé syny a dcery. Jsi naše naděje, Láska Věčná. Smiluj se, prosíme vroucně, neboť nevidíme žádné jiné východisko ve zmatku našeho času z nebezpečí, které hrozí naší planetě a celému lidstvu. Pomoz laskavou všemohoucností. Otevři svou milující náruč a zažeň stín Satanův. Amen.
Bože, buď milosrdný k nevěře tohoto století. Bože, smiluj se nad vědci tohoto století, osviť svým duchem jejich myšlení.
Bože, smiluj se nad maličkými, kteří za nic nemohou a kteří přišli do světa lži a klamu. Svou pravdou jim zasviť do duše. Amen.
Žehnám všem, kteří uposlechnou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, nemeškej a vyšli svého Ducha na zemi.
Dej, aby Duch Svatý obýval v srdcích všech národů, aby byly uchráněny od zkázy, od neštěstí a od války.
Nechť Paní všech národů, blahoslavená Panna Maria, je naší ochránkyní. Amen.

Pane, jak Ty chceš, ať se mi stane,
a jak Ty chceš, tak chci jít;
pomoz mi, abych rozuměl Tvé vůli!
Pane, kdy Ty chceš, tehdy je pravý čas,
a kdy Ty chceš, já jsem připraven;
dnes i navěky.
Pane, co Ty chceš, to přijmu,
a co Ty chceš, to je pro mne ziskem;
stačí, že jsem Tvým majetkem.
Pane, protože Ty chceš, je to dobré;
a protože to chceš Ty, mám odvahu.
Mé srdce odpočívá v Tvé dlani!
(P. Rupert Mayer TJ)

Nemůžeme očekávat, že přijdeme do nebe v pérované posteli. To není cesta, po které tam přišel náš Pán. Jeho cesta vedla hrozným utrpením a mnohým žalem. Služebník nemůže očekávat, že se mu bude dařit lépe.(Tomáš Morus)

Ranní zamyšlení

Dávám Ti, Pane, tento začínající den. Dej, ať pomáháme těm, kteří k nám přijdou, neboť to jsi Ty, kdo přichází.Dej, ať jsme jedno se všemi bratry a sestrami, kteří vycházejí, aby žili Tvé "ALELUJA".
Dej, ať jsme citliví, plní lásky, otevření a hotovi přijmout Tvou vůli v jakékoli formě. Dej, ať jdeme životem s úsměvem, neboť Ty jsi život. Dej, ať vnášíme důvěru na zemi i na nebe.
Dej, ať odložíme vše, co nejsi Ty a Tvé lidské děti. Dej, ať je naše láska jasná skrze milost Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen.
Velké a hodné chvály je podepírat ne to, co stojí, ale to, co padá. svatý Klement

Nikdo nemá Boha tak, že by na něj nemusel čekat.
A přece nemůže na Boha čekat nikdo, kdo by nevěděl, že Bůh už na něj dávno čekal. D. Bonhoeffer

? Pane, dej, ať vždy trpím tak, jako by to byla poslední bolest, kterou Ti mohu nabídnout.
? Dej, ať se vždy modlím tak, jako by to byla na zemi poslední možnost s Tebou mluvit.
? Dej, ať vždy mluvím tak, jako by to bylo poslední slovo, které mohu pronést.
? Dej, ať vždy jednám tak, jako by to byl poslední čin, co mohu vykonat.

Kdosi mě oslovil, nepřehlédl mě.
Kdosi mi naslouchal a nedíval se na hodinky.
Kdosi se ke mně obrátil a jeho pohled nebyl netrpělivý.
Kdosi mě vzal s sebou a vypadal, jako by měl sám radost.
Kdosi si nechal pomoci a neodmítl mě povýšeně.
Kdosi se se mnou zastavil a nebál se rizika.
Kdosi se zachoval jako Kristus.
/V. Š./

Největší chudák je ten, kdo nemá čas

ODKAZY na stránky naší přítelkyně Cezmín

Moje webové stránky
Cezmín:
http://cezmin.wz.cz 
Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org  
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org  
Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.czweb.org 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz 
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz  
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
Obec Horné Chlebany:
http://www.sweb.cz/hornechlebany 
[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org