wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

AHOJ!

"Ad HOnorem Jezus!"

V preklade: "Na slávu Ježišovu!"

BŘEZEN

 

. 

25.3.2008 - z Medžugorje

Drahé děti!

Vyzývám vás, abyste pracovaly na osobním obrácení. Ještě jste daleko od setkání s Bohem ve svém srdci. Proto travte co nejvíce času v modlitbě a kla-nění Ježíšovi v Nejsvětější Svátosti Ol-tářní. Ať On vás mění a vloží do vašich srdcí živou víru a touhu po věčném ži-votě. Vše je pomíjivé, dítka, jenom Bůh je nepomíjivý. S vámi jsem a s láskou vás povzbuzuji.
Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

 

19. 3. - Svatý Josef - snoubenec Panny Marie

Svatý Josef je po Panně Marii Kristu Pánu nejblíže. Je to muž spravedlivý a čistý, dobrého srdce.
Utrpení má mnoho pramenů. Jedním z nich je nebezpečí ztráty milovaných bytostí. Josef miloval Marii. Byla to mocná láska – poněvadž byla čistá! A nyní když Josef vidí, že Maria je v požehnaném stavu, neví si rady. Za nutné a nejlepší považuje – tajně Marii propustit. Tak svatou, čistou, milující… !
Život Ježíšův je ohrožen. Útěk do Egypta! Co hrůz: v noci, do ciziny a v patách je Herodes. Vrací se, ale slyší že v Judsku vládne Archelaus – nová hrůza, proto jde do Galileje. – A pak ztráta dvanáctiletého Ježíše.

Zda některý světec přímo pro Boha a z lásky k Bohu prožíval takové hrůzy? Jak je tedy svatý Josef jistě mocný u Ježíše, když ho vzýváme v podobných úzkostech a bolestech! To je onen spravedlivý, který kvete jako palma.
Co plodů má ten strom pro každého! Josefe, nejmocnější, oroduj za nás!
Svatý Josefe,
dej mi aspoň jiskřičku ze své lásky k Ježíši!
Pomoz mi, aby má víra stále vzrůstala!
Svatý Josefe,
přispívej nám v našich potřebách svou
mocnou přímluvou.
Opatruj vyvolený lid Ježíše Krista.
Odvrať od nás nákazu bludů a mravní
zkaženosti.
Braň církev Boží proti všem protivenstvím.
Ochraňuj nás, abychom podle tvého
příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti…

Amen.

Pro věky věkův zůstane pravdou – jaká rodina, takový stát. Rodina spořádaná je základem státu, který odolá všem nepřátelům. Naopak rodina rozvrácená nemůže přinésti státu nic jiného, než vlastní záhubu. I na to bychom měli myslet nejen v den slavnosti sv. Josefa, ale každý den vzývat o pomoc tohoto světce jako patrona všech otců a dělníků. „Oslavovat znamená následovat!“

(+František kardinál Tomášek, arcibiskup, v homilii ke cti sv. Anežky České, služebnice chudoby a čistoty)

Koho obohatí Bůh, toho nemůže ochudit žádný člověk. sv. Cyprián
Když přítomnost Ducha Svatého se v dnešních dnech už nedosvědčuje zázraky, jak se pak děje, jak kdo pozná, že přijal Sv. Ducha? Ať se otáže svého srdce: Miluje-li bratra, Boží Duch v něm zůstává.

(sv. Augustin)

Naše modlitba jistě nenahradí naše vlastní jednání, ale ani jednání nenahradí modlitbu.

(kardinál Ratzinger)

25. 3. - Slavnost Zvěstování Páně

Den nenarozených dětí
„Slyšte tedy, Davidův dome!…znamení vám dá sám Pán:
Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno
Emanuel (to je Bůh s námi)“. Izajáš 7,13n

„Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a
porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván
Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida,
bude kralovat nad Jakubovým rodem na věky a jeho království nebude mít konce.“ Lk 1,30 nn

Bože, vyznáváme, že se Tvé Slovo stalo v lůně Panny
Marie člověkem, Tvůj Syn, náš Vykupitel, se stal
jedním z nás a má účast našem na lidském životě; dej, ať
my máme účast na Jeho Božství. Neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.

Amen.

M A R I A,
to Dítě, jemuž jsi darovala život, je věčný život sám.
Tvé Dítě je nekonečně větší než Ty, Tvé Dítě je Boží Syn.
A Ty prožíváš nejvroucnější spojení s Ním,
Ono je Tvým tělem a Tvou krví, Ty jsi Jeho Matka.
Prosíme Tě, Maria, přibliž nám své Dítě,
přibliž je co nejtěsněji k našemu srdci.
Přibliž své Dítě našim rodinám a dej jim Je zase poznat.
Maria, Ty ses učila od svého Dítěte a vše jsi uchovávala ve svém Srdci.
Toto Dítě, které bylo tak obyčejné, tak bezmocné a závislé na Tvé lásce,
učilo Tvé Srdce, jak je nutno čekat, růst, mít trpělivost.
Tys byla učenlivá, bylas ochotná porozumět řeči svého Dítěte.
Prosíme Tě, Maria, učiň Ježíše středem našich rodin,
aby svou láskou přinesl do rodin zase pokoj a štěstí.

Úmyslný potrat je nevýslovný zločin proti Bohu

a proti nevinnému lidskému životu!! Ježíši, můj Pane, skrze přímluvnou pomoc Panny Marie, která Tě zrodila s takovou láskou a svatého Josefa, muže pevné víry, který vám byl oběma statečným ochráncem, prosím Tě za život nenarozeného dítěte, které je v nebezpečí zabití v lůně matky.
Znovu volám k Tobě – milující Ježíši: dej rodičům, dej matce tohoto dítěte milost a odvahu donosit je ke zrození, odvrať od ní tak krutý úmysl odstranit bezmocného člověka, jemuž jsi určil život zde na zemi. Amen. modlitba

Společný růženec v rodině!

Společný růženec v kostele!
Růženec s sebou v denním všedním shonu!
Růženec zvláště v těžkých chvílích života!
Růženec v nemoci, v bezesných nocích!
Růženec ve chvílích posledních před vstupem před všemohoucího Soudce,
avšak po boku nejlepší nebeské Matky.
V tom je světlo, v tom je síla, v tom je jistota!

1.neděle postní – „černá“

1.neděle postní – „černá“, protože se ženy odívali do černých šatů na znamení smutku, který zachovávali v době postní.
Latinsky „Invocavit“ (Volati budete ke mně) – tímto slovem začínal mešní vstup (introitus).

2.neděle postní – „pražná“

2.neděle postní – „pražná“,
protože naši předkové jídávali pražené kukuřičné klasy nebo obilná zrna.
Latinsky „Reminiscere“ (Rozpomeň se) – podle začátku vstupu.

3.neděle postní – „kýchavá“

3.neděle postní – „kýchavá“,
protože tuto neděli konali naši předkové prosebnou pobožnost za odvrácení moru, k jehož příznakům náleželo kýchání.
Latinsky „Oculi“ (Oči).

4.Neděle postní – „družebná“

4.Neděle postní – „družebná“,
neboť bývala slavena družným veselím; oltáře se zdobí květinami a relikviáři.
Latinsky „Laetare“ (Vesel se), protože je asi uprostřed 40-ti denního postu a církev projevuje radost nad dosavadním dosažením ovoce postu.

5.neděle postní – „smrtelná“ - Dominica passionis

Touto nedělí počínaje, si celá církev ještě nežli dříve, připomíná umučení a smrt Páně. Evangelium pojednává o tom, jak chtěli Židé Krista kamenovat, On se však před nimi skryl.
Na paměť této události se sochy Spasitele na křížích zahalují rouškami fialové barvy.

6.neděle postní – „Květná“ (pašijová) Dominica palmarum – neděle palem

V ten den se slaví památka slavného vjezdu Krista Pána do Jeruzaléma, kdy Židé jednak useknuté ratolesti kladli na cestu, jednak mu jimi mávali v ústrety za provolávání:
„Hosana Synu Davidovu!
Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!“
Hosana na výsostech!
Průvodem s ratolestmi nechceme jenom vzpomínat na Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma, ale především chceme vyznat, že Kristus je náš Vykupitel a Pán. Chceme mu jít vstříc celým svým životem a radostně volat:
HOSANA HOSANA
Buď požehnán! Ty ses smiloval a přicházíš!
HOSANA NA VÝSOSTECH!

Ty jsi zde!

Jak snadné je pro mne žít s Tebou, Pane!
Jak snadné je pro mne věřit v Tebe.
Když v pochybnostech nevím jak dál a můj rozum se vzdává,
když nejchytřejší lidé nevidí dál než dneska do večera
a nevědí co dělat zítra – tehdy mi dáváš nezvratnou jistotu,
že jsi zde a že se zítra postaráš, aby všechny cesty k dobru nebyly uzavřeny.

(Alexandr Solženicyn)

Považuji za jednu z nejhorších, nejnebezpečnějších věcí v našem životě, za jeden ze základních hříchů, že trvale posuzujeme druhé. Často nám chybí zásadní úcta, abychom brali vážně skutečnost, že jen Jeden ví, co je v srdci člověka.

(biskup Klaus Hemmerle)

Je vždycky kousíček světa, který může člověk zlepšit – sebe samého!

(Gabriel Marcel)

Odkazy na stránky naší přítelkyně Cezmín

ODKAZY na stránky naší přítelkyně Cezmín

Moje webové stránky
Cezmín:
http://cezmin.wz.cz 
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org  
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org  
Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.ic.cz 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz 
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz  
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
Obec Horné Chlebany:
http://www.sweb.cz/hornechlebany 
[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Designwebmaster:  Anežka Vražbová Horné Chlebany Slovensko Kontakt: cezmin@azet.sk  ;  Web: http://www.cezmin.land.ru