wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

AHOJ!

"Ad HOnorem Jezus!"

V preklade: "Na slávu Ježišovu!"

.

 

 

KVĚTEN

.

Modlitba chvály

(ztiš se a pomodli se ji z co největší hloubky srdce a s velkou vroucností)
Klaním se před Tebou Trojjediný, Nekonečný, Věčný Bože, Otče, Synu a Duchu Svatý. Chválím Tě z celého srdce za Tvou nekonečnou dobrotu a moudrost, která se nám zjevuje jak z úžasných zákonů pohybu planet v nekonečném vesmíru, tak stejně i ze života nejnepatrnějších tvorů kolem nás. Bože, jak jsi hoden mé nejúpřímnější chvály a úžasu za celý ten velký dar všeho stvořeného. Jak jsi velký.
Ještě více Tě chci, Bože, chválit a klanět se Ti za to, že ses stal skrze svého Syna Ježíše Krista člověkem pro naši záchranu. Žasnu nad vykoupením nás hříšných lidí. Jak úžasný prostor obnovy života jsi vytvořil ve Zmrtvýchvstání Krista. Děkuji, že dílo vykoupení je již dva tisíce let skrze Církev tajemně přítomno mezi námi. Klaním se Ti za to, že mohu dělat stále znovu a znovu první kroky do prostoru obnoveného života vytvořeného zmrtvýchvstalým Kristem, prostoru nového stvoření, které je větší než viditelný vesmír kolem nás.
Žasnu, Bože, a nesmírně Tě chválím za pramen nového života, který vyvěrá ze křtu, svátosti smíření, svatého přijímání, mše svaté, biřmování a dalších velkých darů Tvé lásky. Jak úžasný proud Tvé milosti neustále skrytě proudí z Tebe do našeho srdce.
Odpusť, Bože, že jsem Tě doposud v životě tak málo chválil a spíše jsem prosil o bezpodstatné úzce sobecké pozemské věci. Více jsem byl v modlitbě u sebe, než abych spočinul chválou v Tobě a byl Tebou uchvácen.
Bože, chválím Tě, klaním se Ti, žasnu nad Tebou a Tvou velikostí, dobrotou, milosrdenstvím, nad Tvým vykoupením. Chci žasnout znovu a znovu a prožívat radost z Tebe.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému - jako byla na počátku, i nyní, i vždycky - až na věky věků - AMEN.

Předsevzetí ze svátosti smíření

1. Každé ráno meditace 20 minut, osobní rozhovor s Kristem
2. Během celého dne krátké střelné modlitby (10 - 15x za den), např. Pane Ježíši, nabízím Ti tuto práci za..., nebo Ježíši veď mě...
3. Drobné sebezápory - např. máme chuť pít, tak odložíme pití o pět minut, nebo potkáme nesympatického člověka, tak ihned Ježíše poprosíme, abychom ho v nitru klidně snášeli. Každý pátek (pokud není církevní slavnost, např. Nanebevzetí Panny Marie) musí být sebezápor od 14 let věku (církevní zákon)
4. Každý večer při modlitbě zkontrolujeme, jak jsme splnili body 1., 2. a 3.
Tento text položit doma tak, abychom jej viděli hned ráno i za několik měsíců ode dne, kdy jsme předsevzetí začali plnit, abychom je nezapomněli.
 

8. květen- Panny Marie, Prostřednice milostí

Ty almužnice Ducha Těšitele,
správkyně pokladů, jímž není dna,
žár vlévající v duše rozhořelé,
mír vdechující v srdce neklidná,
oroduj za nás
kdo razíme si cestu za člověkem
stoletím strachu, lží a katastrof,
bezpečni nadějí v tvém klínu měkkém,
ať hoří dům, ať padá na nás krov.

Ty s námi jsi zde v prostoru a v čase,
Ó být, ó znít, ó žíti v slunci záře!
Ty ze stvořených jediná jsi v ní.
Ó, shromáždi nás, Matko, u oltáře
a v náruči svém k Otci pozdvihni!
V. Renč: Loretánské světlo (úryvek)

Otče, Ty jsi Marii ukázal, že příchodem Tvého Syna budou pyšní poníženi a pokorní vyvýšeni. Prosíme Tě za ponížené, kteří volají spolu s ní a za vyslyšení všech proseb Tvých služebníků, kteří vznáší své modlitby k Tvému trůnu skrze Pannu Marii, Prostřednici milostí.

Amen

Bolestná Matko

Marně klepeš, srdce i dveře betlémská jsou uzavřena, není místa, musíš do chléva, do chudých jeslí polož Krále nebe i země
Duši Tvou pronikne meč Simeona, před dýkou Heroda prcháš do Egypta
Ztracený poklad najdeš v chrámě
Bezmocně stojíš
Nazaret ho chce svrhnout ze skály
Hluboce pocítíš nenávist lidí proti svému Synu
Oni jsou čistí, On je spojen s Belzebubem
S bolestí slyšíš, že je zrazen od Jidáše
Od nejvyšších kněží za zločince obžalován
Je políčkován, Tys líbala jeho tvář
Je zkrvavená, Tys mu dala svou nejčistší krev
Je horší než Barabáš a půjde na kříž.
Potkáš se s ním, Tvá láska obejme jeho utrpení
Probodány ruce, nohy, bok
i Tvým srdcem meč proniká
Slyšíš jeho poslední slova a Ty šeptáš své „Fiat“
Tvá hřejivá náruč už jej neprobudí
Když ukládáš jej do chladného objetí hrobu
Neodcházíš smutná jako my hříšníci od hrobů
On vstane a vrátí se zas do Tvé náruče
Splnil jen vůli Otcovu, Tys byla jeho Pomocnice!

Vyslov nyní své vlastní prosby …

Modleme se:

Bože utrpením a smrtí Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista se nám otevřela cesta k věčné spáse. Dopřej nám, aby nás na naší cestě provázely zásluhy naší Bolestné Matky, která i za námi kráčí naší cestou křížovou, skrze Krista naše-ho Pána. Amen.

Tento kalich je nová smlouva potvrzená mou krví
(1. Kor. 11,25)

Kdo v Boží pokoře se níží nejhlouběji,
ti jasem nebeským se nade všecko skvějí.
Ó, chop se Ježíše! On jako skála nese;
Kdo do ní narazí, ten o ni rozbije se.

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. (Žalm 32,1)

Když naše církev mluví o srdci, pak tím myslí bytostné jádro a základ osobnosti a to srdce tělesné symbolizuje. Má na mysli ono osobní jádro, které je pružinou všech jednání a stanovisek člověka. Úcta Mariina srdce je podřízena bytostnému jádru osobnosti té bytosti, která podle slov Pia IV. děkuje za svou existenci stejnému božskému rozhodnutí jako sám Bohočlověk Ježíš Kristus.
Obraz Pánovy Matky patří do samého srdce evropské kultury. Je srdcem naší víry. Před Matkou si všichni rozumíme, před ní se všichni poznáváme jako děti. Od ní se učíme důvěře, s ní se učíme věřit a modlit.
Společná Matka nám dává společnou řeč. Ať jsou jakkoli rozdílné písně a modlitby v jednotlivých zemích – všechny mají stejný tlukot srdce: při pohledu na Matku končí vzdor a nepřátelství. Ona nás usmiřuje, ona vede k Synovi.

(Josef Ratzinger)

Matko! – Vzývej ji silně, silně. Naslouchá ti, vidí, možná jsi v nebezpečí a s milostí svého Syna Ona, naše svatá Matka Maria, ti nabídne úkryt ve svém náručí a něžnost svého objetí: vzývej Ji a uvidíš, že tě posílí pro další zápolení.

(Josemaría Escrivá)

31.5. - Navštívení Panny Marie

Maria spěchá k horám, pojďme k ní … v srdci jí
zpívá radost řeka … celá tou písní jako loutna zní …
U Alžběty dívka ta loutna písní Magnifikat se rozezní … Magnifikat radost jak řeka … Maria spěchá k horám … Ať i nám zpívá v srdci radost řeka … Maria spěchá k horám … a my s ní. J.J. – úryvky písně
Maria nešla k Alžbětě, aby zazpívala Magnificat, ale aby jí pomohla. Tak i my nemáme přicházet k bližnímu, abychom odhalovali bohatství křesťanství, ale abychom s ním nesli bolest a utrpení a sdíleli s ním radost a odpovědnost.
Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého ! Lk 1,41n
Maria, Nejsvětější Matka Boží, prochází nepoznána tak, jako každá jiná žena její země.
–Nauč se od Ní jak žíti »přirozeně«. Josemaría Escrivá - Cesta
- Přistupujte k Bohu vždy s velikou důvěrou, neboť bez víry nemůžete obdržet milost.
- Pamatujte, že to, co skrýváte před lidmi, nemůžete skrýt před Bohem.
- Neotálejte s obrácením, vždyť Bůh vás očekává s otevřenou náručí.
- Vyčistěte nejdříve svůj dům, to je své svědomí, a žijte jako dobří křesťané, pak vám Bůh dá i to, oč prosíte.
- Pro toho, kdo miluje Boha, není nic nemožné!

Výroky

BŮH JE RADOST, proto postavil před svůj dům slunce.

(sv. František z Assisi)

Drž se pevně Boha, který je nezměnitelný.

(sv. Terezie z Avily)

Já jsem alfa i omega, první i poslední, zářivá jitřní hvězda.

(z liturgie)

Boží láska nás obklopuje ze všech stran. Jeho láska je voda, kterou pijeme, vzduch, který dýcháme a světlo, které vidíme…
Pohybujeme se v jeho lásce jako ryba ve vodě. A jsme mu tak blízko, tak prosyceni jeho láskou a jeho dary, že to ani vůbec nepozorujeme…
Zapomínáš, že je zde někdo, kdo se v tomto a v každém okamžiku stará o tvou tkáň a který řídí oběh tvé krve.
A při tom si myslíš, že nějaký malý problém všedního života můžeš vyřešit jenom ty sám…

(Ernesto Cardenal)

ODKAZY na stránky naší přítelkyně Cezmín

Moje webové stránky
Cezmín:
http://cezmin.wz.cz 
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org  
Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org  
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.ic.cz 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz 
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz  
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.sweb.cz 
[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org