wz

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

 

 

 

 

Pan Petr V Á Z L E R od hradu Pernštejna na Moravě

poskytl výběr Křížových cest k Velikonočnímu svátku křesťanů k zamyšlení, modlení, úvaham i povzbuzení a poděkování Bohu.

Kdo je Petr Vázler?

Čtěte co napsal vlastní rukou...

Jmenuji se Petr Vázler a bydlím na Českomoravské vysočině u hradu Pernštejna. S p. Černíkem jsem se seznámil asi před 8 - 9 lety skrze jeho knížku, kterou mi darovala jedna řeholnice a od té doby ho několikrát ročně navštěvuji a čerpám od něho duševní i duchovní posilu a samozřejmě si domů odvážím i jeho vyhlášené bylinné směsi.
Minulý rok jsem začal také jezdit na setkání cíbíčkářů u p. Černíka a pokud budu moci, vždy opět přijedu. Byla tam výborná atmosféra, jakou jsem už dlouho nezažil.
Jinak ve volném čase na PC vyhotovuji farní nástěnku a hraji v kostele na varhany.  (P.Vázler)

Úvod ke Křížové cestě

Pane Ježíši, tys řekl: „Kdo chce za mnou přijít, zapři se, vezmi svůj kříž a následuj mě (Mt 16,24).“

Chceme Tě tedy provázet na Tvé bolestné cestě, abychom měli účast na milostech Tvého utrpení a smrti. Litujeme svých hříchů, pro které jsi zemřel v mukách na kříži. Máme upřímnou vůli varovat se hříchů a vždy věrně Tobě sloužit.
Tuto pobožnost chceme obětovat za spásu našich duší a získané odpustky věnujeme duším v očistci.

MALÉ ZAMYŠLENÍ O KRISTOVĚ PŘÍTOMNOSTI V NAŠICH UTRPENÍCH

     Ježíši Králi, řekl jsi, že v každém potřebném sloužíme Tobě anebo Tebe odmítáme. Víme, že jsi stále s námi na všech cestách, kterými bolestně klopýtáme naším neutěšeným světem. Synu člověka – Kriste Bože: dej, ať cítíme Tvou požehnanou přítomnost v našich životech a ať jsme v případě potřeby připraveni pomáhat jiným lidem, kteří možná mají na své životní cestě více překážek a trní než si dokážeme představit.

     Tuto pobožnost chceme obětovat za spásu našich duší a získané odpustky věnujeme duším v očistci.

 1. Pán Ježíš je odsouzen na smrt

Víme, že jsou lidé vlečení před soud, týraní a posmívaní pro pravdu. Rozpomeň se na Pilátův soud a buď jejich silou.

 2. Pán Ježíš přijímá kříž

Víme, že jsou lidé, na které dolehl těžký, krutý úděl. Rozpomeň se, jak jsi přijal kříž, a dej jim sílu ho přijmout a nést.

 3. Pán Ježíš padá poprvé pod křížem

Víme, že jsou lidé, kteří klesli vyčerpáním. Vzpomeň na svou slabost a povstání a vlij jim novou odvahu.

 4. Pán Ježíš potkává svou Matku

Je mnoho odstrčených dětí, o které nikdo nedbá, ani vlastní rodiče. Vzpomeň na svou Matku, která Tě neopustila ani na cestě bolesti. Vzpomeň, jak Tě povzbudila její láska, a dej, aby se jich ujala vlídná žena, třeba cizí.

 5. Šimon pomáhá Pánu Ježíši nésti kříž

Vzpomeň, jak jsi se děsil, že nedojdeš a dej průvodce všem, kdo již nemohou a stojí bez pomoci. Pomoz těm, kdo se dostali do těžko řešitelných nesnází a náhlých neřešitelných situací.

6. Veronika utírá Pánu Ježíši tvář

Je mnoho lidí, kteří si zoufají nad lidskou zlobou a propadají zahořklé samotě. Pošli jim do cesty útěšného člověka, který jim bude svědčit o tom, že láska nevymizela. 

7. Pán Ježíš padá pod křížem podruhé

Vím, že jsou lidé, které tíží dluh, kteří upadli do dluhů a mohou klesat dál a dál, do krádeží, do alkoholu, drog. Motají se v kruhu a nejsou s to vstát. Vzpomeň na svůj druhý pád a podej jim pomocnou ruku, věcnou lidskou oporu. 

8. Pán Ježíš napomíná jeruzalémské ženy

Když jsi byl vystaven falešnému soucitu, ohradil jsi se pevně. Dej sílu těm, kdo jsou citově vydíráni, aby se dovedli bránit nenáležitým požadavkům. 

9. Pán Ježíš padá pod křížem potřetí

Vzpomeň, Pane, na trhnutí provazem a kopnutí, kterým Tě probrali z mrákot nového pádu, a zachraň i za cenu bolesti ty, kdo se propadli do přeludů drog a opilství. Dej sílu, trpělivost a rozhodnost těm, kdo s nimi mají žít. 

10. Pán Ježíš je zbaven šatů

Vzpomeň, Pane, jak z Tebe strhali šaty, a dej, aby Ti, kdo byli zneužiti nebo znásilněni, nalezli znovu klid, sebedůvěru a důvěru. Dej, ať najdou krásný lidský vztah. 

11. Pán Ježíš je přibit na kříž

Rozpomeň se, Pane, jak Tě přibili na kříž, a dej těm, kdo jsou bezmocně připoutáni k lůžku úlevu v bolestech, milou návštěvu, vnitřní svobodu. 

12. Pán Ježíš na kříži umírá

Ty, který jsi za lidi vydal vše až do niternosti srdce, otevři pěsti skrblíků a sobců a dej jim poznat radost otevřené dlaně. Je kolem nás tolik potřebných. 

13. Pán Ježíš je položen do klína své Matky

Vzpomeň na tiché slzy a žal své Matky, která Tě chovala mrtvého tak něžně jako živého a dej truchlícím víru, že láska nikdy nepřestává. 

14. Pán Ježíš je položen do hrobu

Uložili Tě, Pane, do hrobu a byl jsi připočten k těm, kdo nejsou nic. Pohlédni na ty, kdo nemají práci a jsou přebyteční. Dej ať ji najdou, vrať jim smysl a důstojnost života. 

A mně i každému z nás, pro které jsi také trpěl, zemřel a zvítězil, dej, abychom ve zmatku a spěchu nemysleli planě na bolesti celého světa, s nimiž nic nesvedeme, a přitom nezapomínali na to, co v běhu svého života udělat můžeme a máme, zde a dnes. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 

Modlitby na křížové cestě    podle Michala QUoista 

     Bůh vidí současně oběť Kristovu s naším životem. Každodenně lidé trpí a v bolestech umírají. Tak náš Pán pokračuje ve své oběti nebeskému Otci za spásu člověka. Křížová cesta je vlastně cesta životem.

Ponořme se nyní do tajemství Křížové cesty a obětujme tuto pobožnost za spásu našich duší a získané odpustky věnujme duším v očistci. 

1. Pán Ježíš je odsouzen na smrt

     Veliký a mocný v slově a činu byl Pán za svého veřejného působení. Dotkl se hluboce myšlení i jednání mocných, jedl s hříšníky, dával přednost chudým a nemocným. V této hodině se mu všichni mstí.

     Pane, já vím, že budu souzen, když se pokusím žíti trochu jako Ty. Pomoz mi bojovat, pomoz mi žíti Tvé evangelium až do konce. 

2. Pán Ježíš přijímá kříž  Pán mlčky bere kříž na své rameno

     A přece je to břímě těžké: Ježíš na celé cestě utrpením bere na sebe jeden za druhým hříchy celého světa i hříchy mé.

     Pane, pomoz mi pochopit, že ten nejlepší skutek není ničím, není-li zároveň mlčenlivým vykoupením.

     Dej mi, Ježíši, každého rána a vždy a znovu začínat na cestě kříže. 

3. Pán Ježíš padá poprvé pod křížem

     Na okamžik jakoby Pán, tolik oslabený, zaváhal a padl. Bůh klesl do prachu cesty.

     Vydali jsme se tolikrát za Tebou, Pane, ve chvíli jsme se Ti odevzdali úplně, ale pak jsme se ohlédli po tvorech a po sobě, zaváhali jsme a opustili jsme Tě. A v té chvíli nás obklopila samota.

     Ušetři nás, Pane, zbytečných chyb, které nás vzdalují od Tebe i z Tvého staveniště, kde se staví svět. 

4. Pán Ježíš potkává svou Matku

     Tvá Matka kráčí na křížové cestě za Tebou. Jde v zástupu, bezejmen-ná, ale nepouští Tě z očí.

     Ona však zná Tvé bolesti, Ona trpí Tvé bolesti, aniž se Ti přiblíží, aniž se Tě dotkne, aniž na Tebe promluví. Spolu s Tebou, Pane, ona spa-sí svět.

     Spasiteli Božský, nauč mne jít mezi lidmi se sžírajícím zájmem po-chopit jejich zlo a jejich hřích. 

5. Šimon pomáhá Pánu Ježíši nésti kříž

     Šimon potkal Pána i přinutili ho ku pomoci.

     Pane, Ty Všemohoucí, Ty si dáváš pomoci nemohoucím člověkem. Ty sám chceš mít zapotřebí člověka.

     Já potřebuji lidi, ale odmítám pomocné ruce. A přece po mém boku kráčí manžel, bratr, sousedé a spolupracující. Jenom my společně spasí-me svět.

     Spasiteli, dopřej mi poznat a přijmout všechny Šimony na mé cestě, i když budou někdy přinuceni. 

6. Veronika utírá Pánu Ježíši tvář

     Pane, tato žena se na Tebe dívala dlouho, trpěla Tvou bolestí a když to už nemohla vydržet, odstrčila vojáky a rouškou Ti utřela obličej.

     Přetrpělivý Ježíši, často tak v životě spěchám a chodím kolem Tebe bez povšimnutí. Odpusť můj zahalený zrak – nevidí Tvé velké Světlo! Ale jen přijď ke mně, moje dveře jsou otevřeny dokořán. 

7. Pán Ježíš padá pod křížem podruhé

     Pane, už nemůžeš dále. Tentokráte nejenom váha kříže Tě poráží, ale také únava Tě drtí. Opakovaná utrpení uspávají vůli.

     Naše hříchy jsou strašným uspávacím prostředkem pro naše svědomí. Rychle si zvykáme na zlo. Nejednou jsme daleko od cesty, kterou jsi nám určil.

     Ježíši zachovej síly mého ducha! Ušetři mne zvyku, který uspává a zabíjí.

 8. Pán Ježíš napomíná jeruzalémské ženy

     Ženy velice dobře vyciťují, do jakého postavení byl Pán vehnán. A ony jsou také bezmocné, proto pláčou, pláčou ze soucitu.

     Pane, my také umíme mít soucit s Tvými bolestmi a s bolestmi světa. Ale plakat nad svými hříchy, to je něco jiného. Ano, my dovedeme najít viníka jinde, jenom ne na sobě.

     Trpící Ježíši, dej nám pochopit, že jsme hříšní. 

9. Pán Ježíš padá pod křížem potřetí

     Nový pád. Vojáci Ho tlučou, aniž se hýbe. Jsi mrtev, Pane? Nikoliv, ale jsem u konce se svými silami. – Minuta strašné úzkosti. Ježíši, Tys padl, avšak až na vrcholku Kalvárie.

     My také někdy znovu padáme. A přece Ty nás čekáš na Kalvárii, neboť chceš změřit naši důvěru. – Ztratíme-li odvahu, jsme ztraceni, bojujeme-li, jsme zachráněni.

     Dobrotivý Ježíši, vlij do hloubi naší duše velikou důvěru v Tebe. 

10. Pán Ježíš je zbaven šatů

     Pán už neměl nic než své šaty, ty utkala kdysi Jeho Matka. Ale i ty jsou zbytečné, jediná věc potřebná je Tvůj kříž.

     Ježíši, i my se musíme zbavit všeho vnějšího, na čem lpíme. Pane, strhni Ty sám poslední naše roucho, vždyť my dobře víme, že se musí zemřít, aby se dosáhlo života. 

11. Pán Ježíš je přibit na kříž

     Hle, Beránek Boží, který se klade na oltář kříže! Takový jsi, Pane, přesný, celý se dáváš napnout na kříž a dokonale přibít.

     I my se máme položit na kříž přítomného okamžiku, aniž si vybíráme dřevo utrpení. – Nikde jinde Tě nenajdeme. Zde na kříži na nás čekáš, tady se společně zachráníme, tady společně spasíme naše bratry. 

12. Pán Ježíš na kříži umírá

     Ještě několik hodin, minut, okamžiků. A jsi už, Pane, na konci své cesty. A přece jsou tak dlouhé poslední hodiny umírání.

     Hle, Pane Ježíši, Ty jsi dokázal odumřít veškeré jiné činnosti, abys mohl obejmout tato zkřížená dřeva, pro něž jsi byl zrozen.

     A již Pán odevzdal všechno z veliké lásky. Poslední odevzdání: „Otče do Tvých rukou poroučím ducha svého.“

     Srdce nesmírné, Srdce přetékající, Srdce těžké jako svět – svět hříchu a bídy, kterou On nese. 

13. Pán Ježíš je položen do klína své Matky

     Pomalu je snímán z kříže, jako člověk znavený svou prací upadá do sladkého spánku. Tvá Matka Tě přijala do svého náručí.

     Tak přišel Pán, aby splnil vůli Otcovu, aby sloužil. Jsme také tak znaveni ze služby nebeskému Otci?

     Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

14. Pán Ježíš je položen do hrobu

     Už je Ježíš pohřben a kámen je přivalen. Rodina pláče, přátelé jsou opuštěni.

     Ale, Pane, ještě není konec.

     Ty umíráš až do konce světa a my to dobře víme. Lidé se střídají na křížové cestě. My také kráčíme a máme ještě svůj úkol. Rozdělujeme si mezi sebe, co Ty jsi přijal za úkol posvětit. 

     Je-li cesta jednotvárná a těžká, vede-li do hrobu, my víme, že za hrobem čekáš na nás Ty ve slávě.

     Pane, pomoz nám kráčet pevně každý na svém místě uprostřed velikého zástupu lidí, abychom Tě stále viděli a pomáhali Ti ve Tvých bratří. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 

Malé zamyšlení nad tím,

jak Krista stále vedeme cestou kříže 

1. Pán Ježíš je odsouzen na smrt

Víme, jak snadno podléháme názoru většiny, necháme ohnout své svědomí, soudíme proti pravdě a osočujeme druhé. Vzpomeň na Pilátův soud a chraň nás těchto provinění. 

2. Pán Ježíš přijímá kříž

Víme, jak často a rádi přesouváme své povinnosti na druhé, necháme si sloužit. Víme, že jsou lidé, kteří žijí z utrpení druhých. Vzal jsi na sebe tíži našich hříchů. Odpusť nám a dej nám odvahu čelit našemu údělu a nést důsledky našich činů, nevykrucovat se, nevylhávat. 

3. Pán Ježíš padá poprvé pod křížem

Víme, Pane, že náš svět propadl vášnivému soupeření. Chceme být první a před druhými. Použijeme proto cokoli. Druhému připravíme překážku, nachystáme léčku: je dobré, když do ní padne. To Tobě v druhých pod-rážíme nohy. Odpusť nám a chraň nás před takovými činy. 

4. Pán Ježíš potkává svou Matku

Když vidíme, jak od Tebe odehnali Tvou Matku, uvědomujeme si, jak dovedeme hazardovat a narušovat stabilitu rodin. Jak kruté je to pro děti! Flirtujeme v zaměstnání, svedeme a odloudíme druhým partnera. Je nám jedno, co se s ostatními stane. Tak ochabla pouta lásky! Anebo už vůbec necítíme zodpovědnost? Pane, vzpomeň si Matčinu bolest, odpusť nám a ochraň dětem zázemí domova. 

5. Šimon pomáhá Pánu Ježíši nésti kříž

Jak pilný byl Šimon z Kyreny a jak poctivě pracoval. My se propadáme do lenosti. Neděláme nic, ale řečí máme vždycky dost. Nehneme prstem, ale malichernými kritikami zničíme druhým práci. Jak snadno jde bořit. Nemyslíme na to, že se pak nedostaneme ani o krok dál, že nakonec spadne do trosek všechno. Pane, odpusť nám a pomoz nám, abychom začali pracovat. 

6. Veronika utírá Pánu Ježíši tvář

Našla by se ještě dneska Veronika? Jsme tak strašlivě lhostejní. Díváme se stranou, abychom neviděli toho, komu máme uvolnit místo. Přidáme do kroku, když jdeme kolem neštěstí. Utečeme, když vidíme, že někoho přepadli a bijí. Jí se to taky nemuselo vyplatit, že k Tobě přiběhla. Pane, odpusť nám naši netečnost a vlij nám statečnost účasti. 

7. Pán Ježíš padá pod křížem podruhé

Jak často se stává, že chladnokrevně a bezohledně žádáme to, nač nám zákony dávají právo. Jsme v právu a dostaneme své! Že to druhého ohrozí, že to omezí jeho rodinu, že ho to zlomí? To je nám jedno. Ať se hrabe, jak umí. Když nevstane, ať tam leží. To je jeho věc. Nechtěl jsem víc, než svoje. Odpusť nám, Pane, naše viny a nauč nás odpouštět druhým dluhy. Nauč nás, že milosrdenství stojí nad zákonem. 

8. Pán Ježíš napomíná jeruzalémské ženy

Kolik lidí se dnes živí tím, že zevlují a žvaní. S výrazem neskonalé důležitosti shánějí senzační zprávy, krmí duše zvědavců klepy a drby. Sijí lži, nedůvěru, rozkol. Pokrytecky naříkají nad stavem společnosti, komentují. Oni sami jsou bezpeční, oni nic neudělali, byli jen svědky. Pane, ohraď se jako tehdy. Odpusť nám a dej nám oči vidoucí pravdu. 

9. Pán Ježíš padá pod křížem potřetí

Pane, zlí lidé Tě potřetí povalili do prachu. Jsou stále tu a svádějí a zatahují nás do strašných chyb. Svádějí naše děti, svádějí naše dcery, do-vedou je až k pádu. Živí se tím. Dej všem, kdo jsou v nebezpečí, sílu odolat. Když padnou, sílu znovu povstat. A nám dej odvahu zakročit. 

10. Pán Ježíš je zbaven šatů

Lupiči přepadají a kradou tajně. Ty jsi byl o všechno připraven před zraky zástupů. Dnes a denně jsou lidé bezostyšně zcela veřejně ožebračováni. Tu nestoudnou cenou, tu vydíráním, tu mizernou mzdou. Kolik je těch, kdo nevědí, co by ještě chtěli. Dej jim aspoň tolik rozmyslu, aby pochopili, jak vratké je jejich postavení, budou-li žít uprostřed zástupů těch, které zbídačili. 

11. Pán Ježíš je přibit na kříž

Žijeme v míru, zapomněli jsme na krutosti války, zapomněli jsme na Tvé utrpení. Stále víc se objevují lidé, kteří si neváží míru, ano, libují si v trýznění druhých. Vzpomeň na ty, kdo Tě přibíjeli na kříž a zadrž ruku dospělých, kteří trýzní děti, ruku mužů, kteří trýzní a hanobí ženy, dej návrat těm, kdo zapadli do zvrácenosti sadismu. Vrať a ochraň nám skutečný mír. 

12. Pán Ježíš na kříži umírá

Ježíši Kriste, pro lidstvo umírající, co máme dělat, když mezi námi žijí lidé, kteří nectí nic a nezastaví se před ničím. Jsou to vůbec ještě lidé? Jejich sobectví nezná mezí, zabijí dítě, zabijí starce, nechají zhynout zraněného, pro zábavu a choutku ničí. Jak hrozné je vidět, že moje sobectví má tentýž kořen, i když nenese tak zrůdné ovoce. Dej nám pochopit, co je to oběť, Tvůj odkaz lásky. 

13. Pán Ježíš je položen do klína své Matky

Ježíši, jsme vystaveni stálému hluku. Mnoho lidí se bojí ticha, protože nevydrží sami se sebou. Stále něco vrtají, tůtují motory, pouští radia, řvou. I já sám přehlušuji Tvůj hlas hlukem svým myšlenek. Pane, navrať nám víru. Vím, že jsi vždy přítomen, že nikdy nejsme sami, že Tvé slovo není děsivé. Vždyť mluvíš-li o smrti Ty, pak jen proto, abys nám ukázal cestu ke vzkříšení. 

14. Pán Ježíš je položen do hrobu

Pane, je hrozné pohledět, jak se sebou lidé navzájem jednají. Jedni druhé vysají, použijí, zneužijí a pak odhodí jako rozlámanou, nepotřebnou věc. Zadrž ty, kteří takto jednají, vždyť mohou odhodit kámen úhelný, umlčet ústa prorocká. 

Vím, Pane, že přijdeš a zjednáš spravedlnost, že odplatíš každému podle jeho skutků. Probuď mé svědomí, abych spravedlivě žil, nemusel se obávat Tvého soudu, ale s důvěrou mohl očekávat den, kdy navždy ustavíš své království spravedlnosti a lásky. I já mám podíl na utrpení lidí, na Tvém utrpení. Smiluj se. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 

KŘÍŽOVÁ CESTA NENAROZENÉHO DÍTĚTE 

     „Znáte přikázání nezabiješ? Jak často jste je, lidé, od Kainovy bratrovraždy přestoupili a hřích na hřích navršili? Abych zmírnil spravedlivý hněv svého Otce a zachránil vaše duše před věčnou smrtí, stal jsem se z lásky k vám v lůně své Matky člověkem. Tak jsem váš život, jenž je skrze stvoření mým vlastnictvím, posvětil od prvního okamžiku. Vy však mi upíráte právo na život a disponujete s lidským životem podle vašeho soudu. Tato vina učinila můj kříž ještě těžším. Nenarozené děti, které vy zabíjíte, jsem přijal do své křížové cesty.“ 

I. PÁN JEŽÍŠ ODSOUZEN K SMRTI

     Božský Spasiteli, při Tvém odsouzení Židé kdysi křičeli: „My máme zákon a podle něho musí zemřít!“ Pilát si umyl ruce a prohlásil: „Nejsem vinen krví tohoto spravedlivého, to je vaše věc.“ Propustil Barabáše, Tebe pak jim vydal k ukřižování.

     Také já jsem odsouzeno k smrti, protože takový je zákon. Na základě tohoto zákona se domnívají moji rodiče a lékaři, že mne smějí zabít. Umývají si ruce, jako by se vina dala smýt vodou. Boží zákon se ale nedá zrušit. Odsuzují mne k tělesné smrti. Zachrání se však před smrtí věčnou? 

II. PÁN JEŽÍŠ NA SEBE BERE KŘÍŽ

     S křížem na Tebe, Ježíši, vložili viny celého lidstva. Nebráníš se to-mu, neboť jenom tímto způsobem mohou být lidé vykoupeni.

     Tak jsi vzal na sebe také břímě těch lidí, kteří chladnokrevně sahají na můj život. Moje vina je pouze ta, že jsem nežádoucí, jako bych se svým rodičům vnutilo. Ve skutečnosti mě oni sami povolali do života. Nechtějí na sebe vzít mé „břímě“. Jak se jim potom může stát Tvůj kříž požehnáním? 

III. PÁN JEŽÍŠ PADÁ POPRVÉ POD KŘÍŽEM

     Břemeno je pro Tebe, Ježíši, stále těžší. Padáš, ležíš na zemi, chvěješ se. Tvrdými údery Tě nutí povstat.

     Mnohem slabší než Ty, Ježíši, jsem já. Nemohu ještě ani stát na vlastních nožkách. Nemohu se bránit. Lidé se u mne nespokojují s údery, musím být zabito. Teprve potom budou spokojeni. 

IV. PÁN JEŽÍŠ POTKÁVÁ SVOU MATKU

     Toto setkání je pro Tebe, Ježíši, i pro Tvou Matku velikou hořkostí. Ale je to pro Tebe také útěcha. Matka Tě nenechává osamoceného ve Tvých nejtěžších hodinách.

     Nemám žádnou matku, která by o mne plakala. Jsem uzavřeno v lůně ženy, která mne dává zabít. Skrze proroka jsi kdysi řekl: „Může matka zapomenout na své dítě?“ Je to přece proti lidskému cítění. Skutečně mě však usmrcují, aby na mne zapomněli. Budu vymazáno také ze svědomí? 

V. ŠIMON POMÁHÁ PÁNU JEŽÍŠI NÉST KŘÍŽ

     Šimon to nechce učinit dobrovolně. Musí ho donutit. Ale když se na něho podíváš Ty, Ježíši, svým božským pohledem, chopí se odvážně kříže a kráčí za Tebou, aby ulehčil Tvé břímě.

     Jsem ještě slepé a nemohu se podívat prosebně na žádného člověka, aby mi pomohl. Ty jsi jediný, Ježíši, na koho se mohu podívat, nezavrhni mě, budu-li muset k Tobě přijít bez křtu. Daruj mi také svůj božský pohled! 

VI. VERONIKA PODÁVÁ PÁNU JEŽÍŠI ROUŠKU

     Veronika se nemůže dívat, Ježíši, na Tvůj poplivaný obličej. Snímá závoj ze své hlavy a podává Ti jej, aby sis mohl setřít všechnu špínu a krev. Kdysi jsi ji uzdravil z její nemoci a za to Ti nyní projevuje vděčnost.

     Tolik dobrých a nezištných žen. To já jsem dostalo za matku ženu bez srdce. Jak velice bych chtělo i já odplatit jí později všechny oběti, které by nyní pro mne musela přinést! Pane, vtiskni jí svou tvář do duše, aby nezahynula! 

VII. PÁN JEŽÍŠ PADÁ POD KŘÍŽEM PODRUHÉ

     Pane, podruhé Tě tisknou hříchy k zemi. Mnohé rány na Tvém těle se rozevírají a krvácejí. Strašná bolest proniká Tvé údy.

     Jak velice Tě obtížily vraždy na nevinných lidech. Také moje smrt rozmnožila Tvé utrpení. Dej, ať Tvůj pád přesto uchrání od zřícení do věčné propasti ty, kteří se na mně provinili. 

VIII. PÁN JEŽÍŠ POTKÁVÁ PLAČÍCÍ ŽENY

     Slzy pouhého soucitu jsou málo prospěšné. Ty, Ježíši, napomínáš plačící ženy: „Neplačte nade mnou, plačte nad sebou a nad svými dětmi!“

     Kvůli mně se neuroní žádná slza. Nebo přece? Ano, když matka zpozorovala můj život, tu plakala, ze vzteku, protože nechtěla, abych bylo! Moje umírání jí nezpůsobí žádné bolesti. Dají jí narkózu, aby netrpěla, až já zemřu! 

IX. PÁN JEŽÍŠ PADÁ POD KŘÍŽEM POTŘETÍ

     Břemeno kříže se stává nesnesitelným. Potřetí se hroutíš k zemi. Ne-dopřejí Ti chviličku klidu. Popohánějí Tě klacky a provazy. Třeseš se slabostí, ale musíš vstát a z posledních sil překonáváš poslední úsek ces-ty na Golgotu.

     Mne nepotřebují tlouci klackem. Jsem ale považováno za právě tak bezcenné jako Ty, Ježíši. Mají jen jednu starost, aby mne odstranili z cesty. Mohlo bych rodičům způsobit starosti a zármutek. 

X. PÁN JEŽÍŠ JE OLOUPEN O ŠATY

     Máš zemřít nahý a o všechno zbavený. Proto Ti strhávají šaty z těla. Tak pykáš za nestoudnost lidí.

     Stud nehrál žádnou roli, když jsem bylo povoláno do života. Ale nyní, když se mám narodit, se za mne stydí. Pro postavení mých rodičů je nemyslitelné, abych se objevilo jako třetí, čtvrté dítě. „Veřejné mínění“ snese jedno, nanejvýše dvě děti. Šatů mají dost, ale nechtějí mi je dát! 

XI. PÁN JEŽÍŠ JE PŘIBIT HŘEBY NA KŘÍŽ

     Strašným způsobem jsi, Ježíši, přibíjen na kříž. Má se Ti dostat nejpotupnějšího trestu, abys jednou provždy byl vymýcen z lidstva. Ale kde je nenávist nejvyšší, tam vyzařuje Tvá láska nejmocněji. Smrtí na kříži otevřeš lidem bránu do nebes.

     Pro moji smrt není zapotřebí kříže ani hřebů. Člověk bez svědomí bu-de mým katem. Budu rozřezáno na kousky a pouze se budou bát, abych nezpůsobilo infekci. 

XII. PÁN JEŽÍŠ NA KŘÍŽI UMÍRÁ

     „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!“ Tak se modlíš, Ježíši, když umíráš. A když Tě lotr vpravo visící prosí: „Pane, rozpomeň se na mne, až přijdeš do svého království,“ tu k němu pronášíš slova nádherná: „Ješ-tě dnes budeš se mnou v ráji.“

     Připadá mi zatěžko právě tak smýšlet a modlit se. Ale je to jediná možnost, jak udělat něco i z mého kratičkého života. Je to jediný čin, který mohu vykonat, a tak se modlím i já: „Pane, odpusť lékaři, který mě zabíjí, odpusť matce, která chce mou smrt. Pane Ježíši, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí!“ 

XIII. PÁN JEŽÍŠ JE POLOŽEN DO KLÍNA SVÉ MATKY

     Po své smrti smíš ležet na klíně své Matky. V Jejím náručí jsi kdysi spočíval jako dítě a nyní Ti prokazuje tuto poslední lásku. Církev jí vkládá do úst slova Písma svatého: „Vy všichni, kteří jdete kolem, pohleďte a vizte, zda je větší bolest jako bolest má.“

     Mně se této poslední lásky nedostane. Ale mohu opakovat slova: „Vy všichni, kteří jdete kolem, pohleďte a vizte, zda je větší bolest než tato moje.“ Nikdy jsem nepocítilo mateřskou péči a lásku a nikdy nepocítím. 

XIV. PÁN JEŽÍŠ JE POLOŽEN DO HROBU

     Ježíši, Tys neměl vlastní hrob, museli Tě položit do cizího. Tento hrob však neměl být posledním místem Tvého odpočinku. Povstal jsi z něho s oslaveným tělem k novému životu.

     Já dostanu za hrob v dobrém případě odpadní jámu. Bude to poslední stanice? Budu navždy zapomenuto? Ne, moje duše bude žít dál a v po-slední den se spojí s mým tělem. Pak vstanu z mrtvých a setkám se s rodiči. Budou se mi moci podívat do očí? Nebo budou volat: „Hory padněte na nás, pahorky, přikryjte nás!“ 

ZÁVĚR:

     Pane Ježíši, nenarozené děti prodělávají křížovou cestu s Tebou. Vyburcuj všechny, kteří mají za jejich život zodpovědnost, otce, matky, lékaře, ošetřovatelky, ty, kteří povolují nebo tolerují tento zákon, aby poznali před Bohem svou zodpovědnost. Aby nevyzývali nadále těmito hanebnými zločiny Tvou božskou spravedlnost. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

KŘÍŽOVÁ CESTA MATEK

 ÚVOD

     Pane Ježíši, voláš nás, abychom šli za Tebou. Jako upravujeme před zrcadlem svůj zevnějšek, tak dnes chceme své nitro upravit v zrcadle křížové cesty. Tato křížová cesta nás má naučit, jak máme s Tebou žít, stejně smýšlet jako Ty a zjednat si k tomu Tvou potřebnou pomoc. Mluv k nám, Pane Ježíši, my chceme Tobě naslouchat

I. PÁN JEŽÍŠ ODSOUZEN NA SMRT

 Lektor: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,

  Všichni: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

     Ježíši, z lásky k nám ses dal odsoudit na smrt. Přišla jsem prosit za své děti. Smiluj se nad nimi, dej jim milost kráčet ve Tvých svatých stopách, aby jejich životní pouť jednou nebyla příčinou je­jich odsouzení. Amen. Lektor: Smiluj se nad námi, Ježíši,

Všichni: smiluj se nad námi.

II. PÁN JEŽÍŠ BERE KŘÍŽ NA SVÁ RAMENA            

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,...

Ježíši, vím, že mým dětem posíláš denně kříže. Děkuji Ti za ně, protože bez nich by nebyly spaseny. Ale velmi Tě prosím, při­dej jim k nim odvahu, aby s láskou a ochotou nesly svoje kříže za Tebou. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši,...

  III.   PÁN JEŽÍŠ PADÁ POPRVÉ POD KŘÍŽEM

 Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,...

 Ježíši, když vstávám s myšlenkou na Tebe, myslím i na svoje děti. Každý den přináší s sebou množství pádů a pokušení. Vím, že je těžší vstát než upadnout. Už dopředu Tě prosím, zachytni pád mých dětí, aby nebyl smrtelný pro ně, pro jejich duše, ale odrazo­vým můstkem k větší síle do boje proti pádům. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši... 

 IV.   PÁN JEŽÍŠ SE SETKAL SE SVOU MATKOU

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,...

 Bolestná Matko, chápu Tvoji bolest při setkání s utýraným Ježíšem - Synem a také bolest, že i moje děti byly příčinou Tvých bolestí.

 Ježíši, dovol, aby Tvá milovaná Matka umožnila mým dětem setkání s Tebou při dobré svaté zpovědi a při přijímání Tvého Nejsvětějšího Těla a aby poznaly radost z odpuštění. Amen.

 Smiluj se nad námi, Ježíši,...

 V.   ŠIMON POMÁHÁ PÁNU JEŽÍŠI NÉST KŘÍŽ

 Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,...

Ježíši, jistě jsi už nemohl nést kříž, když jsi s takovou poko­rou přijal Šimonovu pomoc. Můj Ježíši, i moje děti jsou částečkou Tvého tajemného těla. Trpělivým nesením svých křížů pomáhají nést kříž Tvůj.

Prosíme Tě, když naše děti nebudou moci jít v životě dál, po­šli jim na pomoc takové přátele, kteří by je k Tobě ještě více při­poutali. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši,... 

VI.   VERONIKA PODÁVÁ PÁNU JEŽÍŠI ROUŠKU

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,...

Ježíši, jakou smělost a odvahu jsi dal Veronice. Ona se pro­tlačila zástupem vojáků a podala Ti roušku na utření Tvé tváře.

Ježíši, prosím Tě o podobnou milost i pro své děti, aby se k Tobě prodíraly přes všechny překážky, pohrdání, zlobu nebo vý­směch. A do duše jim vtiskni svůj obraz, aby si byly vědomy, že Tobě zcela patří. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši,... 

 VII. PÁN JEŽÍŠ PADÁ PODRUHÉ POD KŘÍŽEM

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,...

Ježíši, už podruhé padáš pod křížem. Už zase chybily moje děti? Opustily Tě? Vstanou ještě? Vidím, že jsi zarmoucený. Já také. Bojím se, jestli vstanou. Ty vstáváš a pozvedáš i druhé. Dě­kuji Ti za to a také za Tvé odpuštění. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši,... 

   VIII.  PÁN JEŽÍŠ NAPOMÍNÁ PLAČÍCÍ ŽENY

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,...

Ježíši, také já pláči. Jsem jedna z těch matek, se kterými ses potkal na své cestě. I pro mne platí Tvoje laskavé napomenutí: „Neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi!"

 Ano, pláču nad tím, jestli jsem něco zameškala při výchově svých dětí. Odpusť mi a dej mi milost vytrvalé modlitby, postu, sebezáporu, abych mohla odčinit a napravit, co jsem sama zavinila. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši,... 

IX.   TŘETÍ PÁD PÁNA JEŽÍŠE POD KŘÍŽEM

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,...

 Nejbolestivější Ježíšův pád. Předtucha těžkého pádu mých dětí. Pane, cesta k Tobě na Golgotu je těžká a namáhavá. Moje děti se jí budou bát a malomyslnět. Když jim nepodáš ruku, vrátí se zpět a ztratí se navždy. Ježíši, úpěnlivě Tě prosím, nezapomeň, že chci na ně vždy pamatovat v každém okamžiku svého života; prosím Tě, abys je zachránil i při nejtěžším pádu. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši,...

  X.   PÁNU JEŽÍŠI SVLÉKAJÍ ŠATY

 Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,...

Ježíši, Ty jsi v kázání na hoře řekl: „Blahoslavení čistého srd­ce, neboť oni uvidí Boha." Co říkáš na dnešní mravnost? Prosím Tě, ušetři moje děti, mládež, mladé rodiny od ztráty čistoty, proti které je dnes veden tak ďábelský útok na každém kroku. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši,... 

 XI. PÁN JEŽÍŠ JE PŘIBÍJEN NA KŘÍŽ

 Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,...

Ježíši, chvěl ses bolestí, když Ti hřeby prorážely Tvé ruce a nohy. Pro tuto strašnou bolest se smiluj nad námi i nad našimi dětmi, aby své ruce skládaly jen k modlitbě k Tobě a ke své každo­denní poctivé práci. Ať jejich nohy kráčejí vždy za Tebou po ces­tách Tvých přikázání. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši,... 

 XII. PÁN JEŽÍŠ UMÍRÁ NA KŘÍŽI

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,...

Ježíši, už je dokonáno. Dokončil jsi svůj úkol. Vykoupil jsi všechny - i moje děti. Přemohl jsi zlobu pekla. Myslím na Tvá slova: „Až budu vyvýšen ze země, potáhnu všechny k sobě." Vrouc­ně Tě prosím: Přitáhni k sobě moje děti tím nejsilnějším poutem Tvé milosrdné lásky, aby odumřely všemu, co by je od Tebe odvá­dělo. Amen.

Smiluj se nad námi, Ježíši,... 

XIII. JEŽÍŠOVO TĚLO SŇATO Z KŘÍŽE

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,...

Jak klidně odpočíváš v náruči své Matky. Také jí se ulevilo, když už Tě nevidí trpět. Prosím Tě, Ježíši, dej mi sílu, abych raději viděla své děti trpět v tomto pozemském životě, než aby za své hříchy musely trpět v životě věčném. Amen.

 Smiluj se nad námi, Ježíši,... 

 XIV. JEŽÍŠOVO TĚLO UKLÁDAJÍ DO HROBU

 Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,...

Ticho, smutek, strach, čekání. I můj život tak plyne, proto­že jsem matka. Minuly však tři dny a největší žal se změnil v největší radost, neboť jsi vstal z hrobu. Můj Ježíši, jsi moje Cesta, Pravda a Život. Jsi má radost a má naděje. Ať je stále se mnou Tvé milosrdenství, a to i tehdy, když se bude zešeřívat nad mým životem. Má duše ať je připravena na Tvé zavolání a konečné účtování. Dovol, abych Ti mohla na věčnosti říct: Díky Tobě, Ježíši, neztratila jsem ani jedno z dětí, které jsi mi dal! Amen.

 Smiluj se nad námi, Ježíši,...

ZÁVĚR

     Pane Ježíši, děkujeme Ti za Tvou velikou lásku, která se nebála smrti kříže, aby nás vykoupila. Ujišťujeme Tě, že se budeme snažit, abychom i my hořeli láskou k Tobě a zůstali Ti věrní po celý svůj život. Amen.

 KŘÍŽOVÁ CESTA - DĚTI – VÝCHOVA

 I. JEŽÍŠ ODSOUZEN NA SMRT

     Pilát odsuzuje Pána Ježíše, i když je přesvědčen o jeho nevi­ně. Odsuzuje ho ze strachu, aby nepřišel o kariéru. Nejednáme i my tak? Kolik nás bylo, kdo zapřel Krista proto, aby nepřišel o místo? Naše děti si nás ne-budou vážit pro postavení nebo peníze, které vyděláme, ale pro náš charakter. Pane, pomoz nám, ať jsme pro děti příkladem spravedlivého a statečného jednání. 

II. JEŽÍŠ PŘIJÍMÁ KŘÍŽ

Přijímá ho dobrovolně. Dokážeme i my vzít na sebe kříž - tíhu starostí, odpovědnosti za výchovu mladých, tíhu neúspěchu a zklamání? Ať vždycky ochotně a s Tvou pomocí, Pane, překonáváme obtíže svého povolání a pomáháme dětem poznávat pravdu.

 III. JEŽÍŠ PADL POD KŘÍŽEM

Pán klesl pod tíhou kříže. Klesáme často i my, ačkoliv náš kříž v po-rovnání s jeho křížem je mnohem lehčí. On nesl hříchy celého světa, my neseme jenom svoje, a přece se nám zdá, že už nemůžeme. Kristus vstal. Vstaneme i my? Pane Ježíši, pomáhej nám vždycky znovu vstát a znovu vzít na sebe kříž utrpení, abychom Ti tak přinášeli oběť za děti, které jsi nám svěřil. 

 IV. SETKÁNÍ S MATKOU

Ježíšova Matka - opravdová křesťanská žena. Dnes, kdy slyšíme stížnosti na chování dětí a mladých, kdy vzrůstají problémy ve výchově, je Maria stále příkladem lásky, obětavosti, tichosti. Maria, Matko, pros za nás a všechny učitele a vychovatele, ať ve­deme děti s trpělivostí, láskou a vytrvalostí. 

 V. ŠIMON POMÁHÁ JEŽÍŠOVI NÉST KŘÍŽ

Šimonova neochota. Při výchově dětí se často setkáváme s jejich neochotou, odmlouváním, nechutí. Kde se to v nich bere? Pane, pomoz nám, ať se děti mohou od nás učit dělat denní práci radostně, s chutí a bez řečí.

VI.    VERONIČINA POMOC

Láska k bližnímu. Jak snadno ji pochopí dítě, když ji vidí uskutečňovanou kolem sebe! Ať naše láska k bližnímu nejsou jen slova, ale ať ji děti poznají z našeho chování. 

VII. JEŽÍŠ PADÁ PODRUHÉ

I my často, vyčerpaní prací, starostmi a obtížemi, ztrácíme odvahu, klesáme na mysli. Zapomínáme, Pane, že jsi pořád s námi, připravený nám pomoci znovu se vzchopit. Posilni naši důvěru, Pane, ať se spolu s dětmi učíme víc na Tebe pamatovat a spoléhat.

 

VIII. JEŽÍŠOVO SETKÁNÍ S PLAČÍCÍMI ŽENAMI

Máme i dnes důvod plakat nad sebou a nad svými dětmi. Kolik rodičů, vychovatelů a učitelů bere svůj těžký a odpovědný úkol příliš lehkomyslně! A pak pláčeme nad dětmi a vidíme vinu v nich! Pane, dej, ať všichni, kdo vychovávají děti, konají svůj úkol svědomitě a s láskou. 

IX.    PÁN PADÁ POTŘETÍ

Zdá se, že Pán Ježíš už kříž neunese. A přece znovu vstává! Kéž i my jsme vytrvalí a vidíme ve výchově dětí úkol, který nám svěřil Bůh. Nauč nás, Pane, pravé lásce, která se nebojí oběti.

X. JEŽÍŠ ZBAVEN ŠATU

Pán Ježíš nepoužívá hrubých slov, nenadává těm, kdo ho zba­vují šatů. Kolik nevhodných řečí musí děti vyslechnout! Jak se proviňujeme, když ve svém okolí trpíme dvojsmyslné, sprosté řeči a chování! Pane, pomoz nám vytvořit i dětem čisté prostředí, ať je nepohoršujeme mluvením a skutky.

  XI. JEŽÍŠ JE PŘIBÍJEN NA KŘÍŽ

 Ježíš trpí stále víc. I děti musí někdy vydržet bolest a utrpení. Záleží na nás, jak je na to připravíme. Pane, dej nám svého Ducha, ať umíme naučit děti snášet bolest a těžkosti. 

XII.    JEŽÍŠ UMÍRÁ NA KŘÍŽI

     Umírá za všechny lidi. V té nejtěžší chvíli zůstává u něho hlouček nejvěrnějších. Ať my a děti, které jsi nám svěřil, Pane, patříme k tomu hloučku, který Tě nezradí a neopustí. 

XIII. JEŽÍŠ NA KLÍNĚ SVÉ MATKY

Mrtvé tělo - zdánlivý konec - temnota, která se brzo promění ve světlo. Snažme se v této postní době dostat se ze tmy hříchu, ke Kristovu světlu. Pomoz nám, Pane, svou milostí, abychom dokázali povstat k novému, lepšímu životu a ukázali tak cestu i našim dětem. 

  XIV. JEŽÍŠ POHŘBEN

Pán Ježíš nás má rád. Proto šel cestou bolesti, proto zemřel. Snažme se pochopit tu lásku. Snažme se pochopit, co to pro nás znamená. Pane, děkujeme Ti za Tvou křížovou cestu, děkujeme Ti za Tvou velikou lásku. Dej nám svou milost, ať ji pochopíme a umí­me ji přiblížit i našim dětem. 

Křížová cesta

napsal Pavel Hamřík 2007

1. Ježíš souzen

Kriste, Kriste – já jsem měl být na Tvém místě!

Moje hříchy soudili - Tebe na smrt poslali.

Děkuji Ti za Tvou lásku s kterou´s ortel přijal,

život za nás obětoval a na smrt se vydal.

Prosím Tě, ať nesoudím nikdy bližní svoje.

Kéž si vždycky uvědomím utrpení Tvoje!

 

2. Ježíš přijímá kříž

Na svých bedrech neseš tíhu dřeva surového,

abych padl – nechceš – vahou hříchu mého.

Hříchy světa všeho neseš v tíze kříže svého.

Pomoz nám, ať dobré skutky ulehčí Tvou tíž,

kéž jsme díky oběti Tvé stále k nebi blíž.

 

3. Ježíš padá pod křížem poprvé

Ježíši, Ty padáš – hned však zase vstáváš

a jdeš dál, dál a blíže utrpení svému.

I já klesám níž a níže. Díky kříži Tvému

však zase vstanu, bych pohladil každou Tvoji ránu.

Krutá bolest, klopýtnutí – tvrdé dřevo, tvrdá zem.

Každé dobra odmítnutí pronáší se v kříži Tvém.

 

4. Ježíš se potkává se svou Matkou

I Ty jsi měl, Kriste, Matku, která milovala

a v Tvém na smrt pouti zmatku slzy proplakala!

Kéž každá krůpěj její slzy, co po tváři se řine,

naše viny očistí již brzy a láska k lidu nepomine.

Ať i my tak milujeme všechny svoje blízké

a díky Matky přímluvě máme nebe jisté.

 

5. Šimon pomáhá nést kříž

Kristus se svým břemenem cestou sotva kráčí,

s tělem katy zmučeném na hlavě bodláčí.

Šimon vystupuje z davu a pomáhá unést kříž.

Kéž umíme sklonit hlavu, vyznat hříchů tíž!

Ulehčit chci také, Pane, utrpení Tvoje,

za Tvou oběť kalvárskou chci nést kříže svoje.

 

6. Veronika podává Ježíšovi roušku

Veronika – duše čistá – Pánu plátno podává.

Díky odvaze své Krista obraz získává.

Dej nám Bože sílu, ať i my Tvůj obraz

a vždy pevnou víru v oběti Tvé odkaz

každý hrdě zastává a se hlásí k Tobě,

víru v Tebe vyznává dnes i v každé době.

 

7. Ježíš padá pod křížem podruhé

Znovu Kriste – podruhé již – padáš k zemi tvrdé,

neseš za nás těžký svůj kříž pro naše srdce hrdé.

Dej mi Pane pokoru, ať i já když klesnu v hříchu

v Tobě najdu oporu, v náruči Tvé, v objetí a tichu

pozvednu svou mysl k nebi a zbavím se světa šedi.

V oběti Tvé z pádu vstanu a uvidím nebes bránu.

 

8. Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem

Odpusť nám Pane slzí faleš, že nepláčeme za Tebe,

ale za lež, za sebelítost, za sebe!

Kéž by byla každá slza moje z vroucí upřímnosti,

že chyba moje způsobila utrpení Tvoje a nese vinu za Tvé – za bolesti.

Nech však Pane do dna vyplakat mou lítost,

aby duše moje byla hodna cítit Tvoji blízkost.

 

9. Ježíš padá pod křížem potřetí

Ty znovu padáš Pane, ležíš ve špíně a prachu.

Mnohá krůpěj krve skane, co musels prožít bolesti a strachu,

když karabáč svištěl vzduchem a řev biřiců - „vstávej“ -

- proniká Tvým sluchem - Pane, prosím - dál svou oběť dávej.

Věřím, že Tvůj třetí pád a opětovné povstání

i mne bude pozvedat po každém mém selhání.

 

10. Ježíš svlečen ze šatů

Ještě toho není dost, teď Tvé tělo obnažili,

vybíjejí svoji zlost, by svou neřest ukojili!

Z hříchů lidstva vytvoření – vy odporní vrazi!

I vy budete souzeni, jako On teď – nazí !!!

Odpusť Kriste provinění, obejmi své děti,

díky Tvému utrpení jsme v Tvém objetí !!!

 

11. Ježíš ukřižován

A již kati přibíjejí na kříž Tvoje Tělo.

Hrozné rány kladiv znějí. Křičet, plakat by se chtělo!

V úděsu si představuji, co jsi pro nás vytrpěl,

ruce k nebi pozdvihuji, prosím Tě bys odpouštěl.

Dej mi Pane sílu, abych pro Tvou víru

i já bolest snášel a vždy v Tobě našel

víru, naději a lásku.

 

12. Ježíš na kříži umírá

„Bože můj, Bože můj! Proč jsi mne opustil?!“

zvolal Pán než duši vypustil.

Ozývá se poslední vzdech

a Maria - Matka nás všech - - - to vidí.

On - první i poslední z lidí

tu mezi nebem a zemí visí,

tak jako zářivá hvězda kdysi

v Betlémském tom kraji nad kolébkou v stáji.

 

13. Ježíš sňat z kříže

Jako začal, tak i skončil svou pozemskou pouť –

- z klína Matky zrozen i teď je tam položen, zbaven kříže pout.

Po Matčině tváři proudy slz se řinou.

Odpusť drahá Maria, že i mojí vinou

oběť Tvůj Syn podstoupil,

aby z hříchů vykoupil            LIDSTVO !!!

 

14. Ježíš položen do hrobu

Hrstka odvážnějších bere Tvoje tělo, Pane

a netuší, co za pár chvil se stane,

když do skály je vkládají.

Zatím ještě zoufají;

            Temný hrob se branou k nebi stal,

            když v něm jsi k věčné slávě vstal !!!

            Dopřej i nám – drahý Pane – v nebi podíl –

            - vždyť k naší spáse jsi se zrodil,

                                                                 umíral

                                                                             i vstal !!!

 

Křížová cesta

     Stalo se to před 1964 lety. Byl Velký pátek Bylo právě dopoledne a v Jeruzalémě byl horký den. Proč však na tuto událost po tolika letech stále ještě vzpomínáme? Ten den se totiž rozhodovalo i o našem věčném životě. Ježíš Kristus znal každého z nás osobně a věděl, že po dvou tisíciletích budeme zde. Věděl také, že to, abychom dosáhli věčný život, nedosáhneme vlastními silami, ale že On nás musí nejprve vykoupit svou smrtí. A protože každého z nás velmi miluje, dobrovolně se rozhodl zemřít za mě, za Petra, Ilonu, za Jirku, za Marušku i za tebe. Umřel i za tebe!
     A tak se nyní vydejme společně s ním na Křížovou cestu. Odložme všechny ostatní myšlenky a starosti a prožijme s ním těchto několik minut. Nezapomeňme vzbudit ve svém srdci lítost nad svými hříchy, protože kdybychom je nezpůsobili, nemusel by Kristus za nás zemřít. 

1. Pán Ježíš je odsouzen

     Kristus si vyvolil 12 učedníků, jeden ho zradil, druhý třikrát zapřel a ostatní od něho v Getsemanské zahradě utekli. Tam ho zajali najatí vojáci a odvedli ho k soudu. Bůh je souzen lidmi!!! Copak je to spravedlivé, copak se Kristus nemohl proti tomu bránit? Mohl, vždyť je všemohoucí, ale možná, že v právě této chvíli si vzpomněl na tebe a z lásky k tobě mlčel a přijal rozsudek, aby tě mohl vykoupit.

     Pane, dej nám milost, abychom Ti vždy zůstali věrní. Dej ať nás Tvůj příklad posiluje ve chvílích, kdy nás ostatní nespravedlivě odsuzují. Dej nám lásku k našim bližním, vždyť i pro ně jsi šel na smrt. 

2. Pán Ježíš přijímá kříž

     Jsou různé druhy smrti. Nejtěžší je umírat dlouho. A právě tento způsob jsi z lásky k nám zvolil. A i každého z nás vybízíš: Vezmi svůj kříž a následuj mě. Už konečně přijmi to, co jsem pro tebe nachystal: své povinnosti. svoje problémy, svoje schopnosti i radosti a nes to vše tak, aby byl Bůh co nejlépe oslaven.

     Pane dej, abychom přijímali každý den a každou okolnost jako Tvůj dar. Ať se nezdráháme přijmou svůj životní úděl. Dej nám trpělivost, se kterou jsi nesl svůj kříž. 

3. Pán Ježíš padá poprvé pod křížem

     Není zrovna příjemné spadnou na zem. Horší je spadnou s nákladem, to je člověk přímo drcen. A když se k tomu ještě přidá nadávání a bití nepřátel, to musí být přímo strašné. Pane děkujeme Ti, že jsi neodhodil kříž a že jsi neutekl z Křížové cesty, ale že jsi z lásky k nám pokračoval.

     Dej nám opravdovou lásku k těm, kteří trpí. Dej ať nikdy druhému nepřidáváme bolest. Dej ať těžkosti dokážeme přijímat klidně a bez nadávání. 

4. Pán Ježíš se potkává s Pannou Marií

     Ti, které jsi před nedávnem učil a uzdravoval, nyní stojí okolo a dívají se na tebe nepřátelsky. Dokonce před Pilátovým palácem křičeli, aby tě dal ukřižovat. Panna Maria to cítí stejně bolestně jako Ty, pane. Toto bolestné setkání Ti dodává posilu a odhodlání obětovat se i za ty, kteří tebou pohrdají.

     Dej, abychom dokázali druhé v jejich těžkostech potěšit. Dej ať se obrátí i ti, kteří tě dosud neznají. Dej, ať se za nás přimlouvá Panna Maria. 

5. Šimon pomáhá nést kříž

     Něco druhého je nést kříž někoho jiného a něco jiného je nést kříž svůj. Často nám schází ochota nabídnout druhému pomoc. A to je chyba. Vždyť právě proto nás stvořil Bůh na zemi víc, abychom si mohli vzájemně pomáhat. Když se o to nesnažíme, zpronevěřujeme se také svému poslání. Otevřeme tedy oči a podívejme se, kdy je naše pomoc potřeba a také ji ochotně nabídněme.

     Pane, dej nám ochotu pomáhat druhým. Dej nám pokoru, abychom dokázali přijímat pomoc druhých. Dej nám odvahu svou pomoc nabídnout. 

6. Veronika otírá Kristovu zkrvavenou tvář

     Pane, dříve než jsi přijal kříž, probděl jsi noc, byl jsi bičován, korunován trním. Tvá tvář je k nepoznání a nikdo s tebou nemá soucit. Veronika ti nabídla roušku, aby sis aspoň osušil tvář. Není to nic významného a asi ti to ani moc nepomohlo, ale určitě Tě to potěšilo. Takto Ti mohlo pomoci mnoho dalších a snad o tom i někteří uvažovali, ale odhodlala se jen jediná, dokázala být první. Od ní by se měl učit i každý křesťan: Být první v konání dobra, Ti ostatní se již připojí.

     Dej nám odvahu dělat dobro jako první. Pomoz, abychom nepřehlíželi maličkosti. Veď nás k obětavé lásce. 

7. Pán Ježíš padá podruhé

     Pane, Ty jsi po tomto pádu vstal. Dáváš nám tak příklad, abychom se nenechali odradit překážkami, které nám ztěžují cestu za tebou.

     Dej nám pevnou vůli, abychom Tě dokázali vždy následovat. Dej nám vytrvalost v konání dobrých skutků. Dej nám naději, že se s tebou na věčnosti setkáme. 

8. Ženy litují Pána Ježíše

     Pane, Ty jsi nepřijal soucit těchto žen, protože jsi viděl, že to nemyslí doopravdy. V jejich soucitu scházela láska. Scházela ochota přijmout Tvé učení a změnit život. I my se jim často podobáme. Máme plno řečí a skutek - utek.

     Dej nám sílu změnit něco ve svém životě. Dej nám vynalézavou lásku, která by nezůstávala pouze u slov. Dej, ať náš soucit druhé neuráží, ale je pro něho povzbuzením a posilou. 

9. Pán Ježíš padá pod křížem potřetí

     Spadnout těsně před cílem je smůla. Ale ty jsi Pane nezůstal ležet, ale šel jsi dál. Kdybychom my odhodili svůj kříž, nejen, že bychom nesplnili své poslání, ale náš kříž by se stal na cestě překážkou, pro ty, kteří jsou za námi a to si přece nemůžeme vzít na zodpovědnost, aby někdo kvůli nám nedošel k cíli.

     Pane, dej nám ochotu nést svůj křiž. Dej, ať ho nikdy neodhazujeme. Dej, ať druhým ukazujeme správnou cestu k Tobě. 

10. Pánu Ježíši berou šaty

     Pane, tobě sebrali všechno. A my jsme neochotní někomu něco půjčit. Jaký je to rozdíl! Křesťan by měl všechno využívat ne k svému osobnímu prospěchu a pohodlí, ale k dobru všech a k šíření Božího království mezi lidmi.

     Pane dej, abychom nikdy nebyli závislí na svém majetku. Dej, ať jsme ochotni půjčit druhým i s rizikem, že se nám to již nevrátí. Dej, ať svého majetku využíváme k šíření Božího království. 

11. Pán Ježíš je přibíjen na kříž

     Pane, před chvílí jsme uvažovali o tom, jak Ti sebrali všechno Tvé vlastnictví. A nyní si necháváš vzít i svou svobodu. My nejsme rádi, když o nás druzí rozhodují, ale sami druhým bereme svobodu rádi. A Ty nám v evangeliu říkáš: Co chcete, aby druzí činili vám, dělejte i vy jim. Příklad jsi nám k tomu dal svým životem i svou křížovou cestou.

     Dej, ať druhým děláme dobro, i když nám to dobrým zatím ještě neoplácejí. Dej, ať nechceme druhé zotročovat, ale ať spíše my sloužíme jim. Ať nehledáme laciné výhody, ale správně plníme své povinnosti. 

12. Pán Ježíš na kříži umírá

     Kristus kvůli mě a kvůli Tobě visel na kříži a bude tam viset až do tří hodin, když zemře. V duchu se nyní postavme pod kříž. Uvědomme si, že Ježíš zde trpí kvůli mým hříchům. V tomto postoji bychom měli být vždy, když se rozhodujeme, zda udělat ten či onen hřích. Celým svým životem bychom měli stát pod křížem a uvědomit si, že pro každý hřích Kristus trpí z lásky ke mně na kříží!!! Budeme mu přidávat bolest?

     Pane, dej nám odvahu začít bojovat se svými hříchy. Dej nám touhu prožít zbytek svého života pod křížem. Dej, abychom Ti byli vděční, že jsi pro nás šel na smrt. 

13 Ježíšovo tělo položeno do klína Panny Marie

     Stále jsme ještě pod křižem. Vidíme, jak Panna Maria pláče nad smrtí svého syna A nyní pohlédla na tebe. V jejím pohledu nejsou výčitky, ani zloba. Je tam jen nevyřčená otázka: Vidíš, co máš na svědomí? Kvůli tvým hříchům zemřel můj syn. A ty si to ani nebereš k srdci a hřešíš klidně dál.

     Pane, dej ať si uvědomíme, jakou bolest působíme také Panně Marii každým hříchem. Naplň nás ochotou jít za tebou. Dej, ať se obrátí i zatvrzelí hříšníci. 

14. Ježíšův pohřeb

     Každý člověk jednou zemře a zemřeme i my. Zatím s tím však moc nepočítáme. Žijeme si, jako by se nás to netýkalo a to je chyba. I nás budou jednou pohřbívat. Pokud budeme žít pro Krista zde na zemi, máme naději, že s ním budeme žít i v nebi. A to přece již stojí za to.

     Pane, dej, ať svůj život prožijeme s Tebou a pro Tebe. Dej nám život věčný. Zvláště Tě chceme prosit o milost pro toho, kdo první z nás zemře.
Závěr: Pane, šli jsme s tebou křížovou cestou a alespoň trochu jsme se snažili poznat velikost Tvé lásky, která Tě vedla k tomu, že ses obětoval za každého z nás. Dej, abychom ti za to byli vždycky vděční a aby Tvé utrpení pro nikoho z nás nebylo zbytečné. 

Křížová cesta - Ježíš a já

l. Pán Ježíš odsouzen na smrt

   Ježíš snáší pokoření, křivdy, výsměch - všechno mlčky, i když je odsouzený na smrt. A já nedovedu mlčet, odmlouvám, bráním se.

     Pane, nauč mě mlčet, když je mi křivděno a ať sám nikomu nekřivdím.

 2. Pán Ježíš na sebe bere kříž

     Ježíš přijímá kříž, sám ho bere. Za mne, za toto město, za tuto vesnici, za tuto farnost, za celý svět. Já se však kříže bojím.

     Pane, dej mi sílu brát svůj kříž jako pokání za sebe, ale i za druhé.

 3. Pán Ježíš padá pod křížem

     Kříž tíží a Ježíš nenaříká. Nestěžuje si. Neuhýbá pronásledování. Já kličkuji a uhýbám všem nepříjemnostem, i těm, které mi přináší můj křesťanský postoj k životu.

     Pane, pomoz mi pochopit, že kříž je nutnou záležitostí v životě křesťana i celé Církve.

 4. Pán Ježíš se setkává se svou Matkou

     Bolestné setkání. Pohledy Matky a Syna se setkávají ve vzájemné povzbuzení. Jak se dívám já?

     Pane, ať můj pohled vždy dokáže povzbudit, když zrovna nemohu udělat víc.

 5. Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

     Šimon se nejdříve zdráhá, ale pod dotekem Kristovy lásky přece pomáhá. A Ježíš, jednorozený Syn Boží si nechává pomoci od člověka. Jak málo mám já pokory, když těžko přijímám i pomoc podávanou s láskou.

     Pane, odpusť mi mou domýšlivost, že na všechno chci stačit sám.

 6. Veronika podává Pánu Ježíši roušku

     Veronika se nebála k tobě přistoupit. Neodvrátila se, viděla potem a krví zalitou tvář a neváhala ti ulehčit. A já často nevidím, odvracím se, lhostejně přejdu.

     Pane, dej, ať mi nikdy nechybí soucit a statečnost!

 7. Pán ježíš padá pod křížem podruhé

    Ježíš znova padá. Moje chybné kroky ztěžují jeho krok. Ještě stále vidím víc chyby druhých než svoje.

     Pane, ať v chybách druhých vidím chyby svoje!

 8. Pán Ježíš potkává jeruzalémské ženy

     Ježíš žádá lásku a ne soustrast. Já, stejně jako ženy z Jeruzaléma, umím spíše naříkat, než milovat.

     Pane, ať se všechny děti dovědí o tvé lásce a ať ji poznají na nás.

 9. Pán Ježíš padá pod křížem potřetí

     Hrubostmi pobízejí Ježíše aby vstal. On jim odpouští a modlí se za ně. Mně je protivné sebemenší pohrdání, urážka, šikanování...

     Pane, prosím tě za naše nepřátele, dej jim svou milost a nám dobrou vůli odpouštět. 

10. Pán Ježíš je zbaven šatu

     O všechno Ježíše obrali, zacházejí s ním hůř než se zločincem a on je stále tichý, odevzdaný, všeho se zříká.

     A já mnohdy toužím po tom, co mít nemusím, domáhám se i toho bez čeho se obejdu.

 11. Pán Ježíš je přibit na kříž

     Ježíše přibíjejí na kříž. Přijímá dobrovolně i tuto zcela lidskou bolest. A já často v nemoci nad bolestí reptám a naříkám.

     Pane, přijmi i moje bolesti jako můj dar, jako mou oběť. 

12. Pán Ježíš na kříži umírá

     Ježíš umírá, lidé se rozešli, skončila podívaná. Zůstává jen pár nejbližších. Patřím i já k těm, kdo jsou stále s Ježíšem?

Pane, dej, ať i já vytrvám v pevné víře, naději a lásce. 

13. Pán Ježíš sňat z kříže

     Maria přijímá odevzdané mrtvé tělo svého Syna. Přijímám i já Boží vůli klidně a s důvěrou?

     Pane, kéž jsem i já ochotný dát svůj svobodný a volný souhlas ke tvé vůli.

 14. Pán Ježíš je pohřben

     Ježíšovo tělo leží v hrobě a čeká na vzkříšení. Věřím ve vzkříšení? Věřím ve věčnost?

     Pane, ať se dovedu zříci všeho, co by mi bránilo na cestě do tvého věčného království. 

Závěr:   Spasiteli, dokončil jsi bolestnou cestu utrpení. Jen krátkou dobu odpočineš v hrobě. Brzy zasvitne velikonoční ráno a Ty slavně vstaneš z mrtvých. Tvá smrt i vzkříšení je nám útěchou. Utvrzuje naši víru, že i nás vzbudíš z hrobu a pozvedneš k sobě do nebe, když půjdeme věrně za Tebou po křížové cestě svého života. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 

Závěr Křížové cesty

Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti za Tvé milosrdenství, které jsi nám na Křížové cestě prokázal. Prosíme, nedopouštěj, aby Tvá krev byla pro nás vylita nadarmo a Tvé umučení pro naše duše zmařeno. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Křížová cesta Ježíše a křížová cesta nenarozených

Složil: Dr. Richard Thalmann, farář ze sv. Gallenu

 1. Krista odsuzují na smrt

Odsouzen jsem k smrti, dřív než jsem se narodil!

Nezplodila mne mě láska, a proto mě nikdo nemiluje.

 

2. Pán Ježíš přijímá na sebe kříž

Na mně je prokletí nechtěného a všichni mě proklínají.

Musím být odstraněn.

 

3. Poprvé padá Pán Ježíš pod křížem

Já jsem jen „případ“ – nejsem člověk, jsem „případ“ nechtěného těhoten-ství, nepříjemný případ, který lze snadno odstranit.

 

4. Pán Ježíš potkává svou svatou Matku

Tvé setkání, Pane, bylo bolestné, ale já nemám matku, aby mě oplakávala. Uzavřen jsem v lůně ženy, která mě má zavraždit.

 

5. Šimon Cyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

Tobě jeden člověk pomáhal nést kříž, mně nikdo nepomůže. Ba dokonce lékař podá ženě narkózu, aby netrpěla, když já budu umírat.

 

6. Veronika podává Pánu Ježíši roušku

Ach, kdyby i mne mohla jedna Veronika potěšit v mé bezmocnosti!

Což nikdo nezná moje i lidské neštěstí?

Proč mlčí zákony? Proč mlčí křesťané?

 

7. Pán Ježíš padá podruhé pod křížem

Dokud jsem takto malý, mohou mě snadno zahubit.

Můj otec počítá, kolik bych ho stál. Má smrt je lacinější, a proto zahynu.

 

8. Pán Ježíš těší Jeruzalémské ženy

Nepomohly Ti, Ježíši, plačící ženy. Nemohly zabránit Tvé smrti.

Na co jsou mi zákony, které moji smrt ještě uzákoňují?

 

9. Pán Ježíš padá potřetí pod křížem

Případ je jasný, musím padnout. Lidské plánování zjistilo:

právě pro mne není místo ani chleba na velké Zemi. Musím zemřít!

 

10. Pána Ježíše zbavují roucha

Tobě při ukřižování vzali oděv, já ještě vůbec nemám oděv, mám jen svou kůži, za kterou mě pevně uchopí!

 

11. Pána Ježíše přibíjí na kříž

Tebe přibili na kříž, mne rozřežou na kusy a všechny ty kusy dobře spo-čítají, aby nedošlo k infekci.

 

12. Pán Ježíš umírá na kříži

Ty umíráš – i já umírám. Ty jsi nevinný – já též.

Vzpomeň si, Pane, i na mne, až přijdeš do království věčného života.

 

13. Pána Ježíše snímají z kříže

Jako mrtvý jsi mohl spočívat v klíně, z kterého jsi zrozen.

Ale já – já jsem jenom prokletí, břemeno, které bude obtěžovat svědomí.

 

14. Pána Ježíše ukládají do hrobu

Ty dostáváš hrob, a já popelnici.

Budu čekat na soudný den a budu muset svědčit proti „rodičům“. 


Závěr Křížové cesty II.

Pane Ježíši, v této modlitbě Křížové cesty jsme se snažili udělat pro Tebe víc místa ve svém srdci. Víme a věříme, že jsi stále s námi a že nás máš rád.
Protože víme, že jsi třetího dne vstal z mrtvých, pomoz nám, ať umíme být stále radostní, a také ochotní a trpěliví. Ať jsme správně hrdí na to, že smíme nosit Tvé jméno. Že jsme KŘESŤANÉ!
KŘÍŽ UŽ NENÍ ZNAMENÍM SMRTI, ALE STAL SE ZNAMENÍM LÁSKY.
Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Přečtěte si na webu P. Kábrta:

http://www.memento.junweb.cz/

 
     

ODKAZY na stránky naší přítelkyně Cezmín

Moje webové stránky
Cezmín:
http://cezmin.wz.cz 
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org  
Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org  
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.ic.cz 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz 
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz  
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.sweb.cz 
[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org