wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

AHOJ!

"Ad HOnorem Jezus!"

V preklade: "Na slávu Ježišovu!"

ČERVEN

 

24. 6. Slavnost narození Jana Křtitele

Jediný světec kromě Panny Marie, jehož tělesné narození se v liturgii slaví.
„Kdo jsi?“ – „Já jsem hlas volajícího na poušti“. Jan byl pouze hlas pro stanovenou dobu: Kristus je Slovo, které bylo na počátku, Slovo věčné.
Ježíš začal mluvit k zástupům o Janovi: „Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli shlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů?… vidět proroka? Ano pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: „Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Amen pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel“. Mt 11,7nn

Bože,
odvrátit se od Tebe, znamená padnout,
obrátit se k Tobě, znamená povstat,
v Tobě zůstávat, znamená mít jistotu,
Tebe opustit, znamená zemřít,
k Tobě se vrátit, znamená probudit se k novému životu,
v Tobě dlít, znamená žít. sv. Augustin

Vlastní bohoslužbou křesťanů je láska.
Joseph Ratzinger

Nejsvětější Srdce JEŽÍŠOVO,SMILUJ SE NAD NÁMI!
„Ctitelům svého Srdce dám všechny milosti potřebné jejich stavu a požehnám všem jejich skutkům.“
Těm, kteří po 9 měsíců každý první pátek přistoupí ke stolu Páně, dám milost, že vytrvají až do konce.“

Když neláskou se chvěje zem,
Je lásky pln, kdo tebou žije.
Přijals mé ruce. Nešetři je.
Veď je kam chceš.
Co chceš, z nich vem.
Vlož do nich, cos jim určil nést,
Ty nejlíp víš, co mají síly.
A jsou-li slabé, nestačí-li,
Pomoz jim zvykat na bolest…

BŮH SE NÁM DÁVÁ – JEŽÍŠ SE MI DARUJE V CHLEBĚ

Církev vzniká a roste tam, kde se slaví Eucharistie. Ježíš působí v církvi skrze Svatého Ducha. Jeho Duch je viditelný a živý na oltáři – oběť kříže je místo, na němž se církev zrodila z otevřené rány v Kristově boku. Slavením eucharistické oběti jsme vtahováni do Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání.
Z oběti eucharistie plyne bohatství sedmi svátostí a našemu životu je darován směr k Bohu a Boží síla.

(Josef Sudbrack)

29. června – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, + r. 67

Došli spravedlnosti pro vyznání pravdy, pro kterou zemřeli. Petr pochází od skály, jako křesťan od Krista. Na Petrovi - na skále, postavil Ježíš víru, kterou Petr vyznal, a na jeho slovech postavil církev, jíž si Petr zasloužil zastupovat. Jako zástupci jednoty církve mu Ježíš řekl: "Tobě dám klíče nebeského království". Petra následoval Pavel, dřívější pronásledovatel, který po setkání s Kristem dal všechny své síly do jeho služeb. Za císaře Nerona byli Petr i Pavel zajati a po 9měsíčním žalářování byl Petr ukřižován hlavou dolů a Pavel ve stejný den sťat. Den posvěcený jejich krví nám chce říci: "Važme si a milujme víru, život, námahy, utrpení, vyznání a kázání."

Apoštolové hlásali s velkou odvahou Boží slovo a spočívala na nich velká milost. Vydávali svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše.
Tento den je pro nás posvěcen utrpením svatých apoštolů Petra a Pavla. Nemluvíme o nějakých neznámých mučednících:
Do celé země vychází jejich hlahol a až na konec světa jejich slova.
TITO MUČEDNÍCI VIDĚLI, CO HLÁSALI, ŽILI PODLE SPRAVEDLNOSTI, VYZNALI PRAVDU A ZEMŘELI ZA NI…
oni dva byli jedno, i když každý trpěl v jiný den. Napřed šel Petr, potom Pavel.
SLAVÍME SVÁTEK POSVĚCENÝ PRO NÁS KRVÍ APOŠTOLŮ:
MILUJME JEJICH VÍRU A ŽIVOT, JEJICH NÁMAHY A UTRPENÍ,
MILUJME TO, CO VYZNÁVALI A HLÁSALI. (z kázání sv. Augustina)

Mučednictví je úkon ctnosti, statečnosti, trpělivosti, lásky a víry, kterým se vyznává víra za cenu vlastního života.

(Sv. Tomáš 2.II.124,4)

Bolest jako lék proti bolesti


Které bolesti léčí bolest? Především duchovně-duševní bolesti: závist, zlost, nenávist, zatrpklost, pocit méněcennosti, urážlivost, žádostivost, rozervanost, úzkosti.
Jak vypadá terapie bolestí? Vychází z toho, že žárlivost, závist, touha po pomstě nejsou původní city; nýbrž první nebo druhé reakce na obávané zranění. Jsou to únikové nebo náhradní pocity.
Rozhodující krok k terapii bolestí spočívá v tom, nechat bolest na sebe sestoupit a reagovat na ni křesťanským způsobem. To léčitelé neradi slyší, protože takové účinky kříže konkurují jejich náhražkám. Tedy: Když ti někdo skočí do řeči, zabolí to!
Nechej tu bolest působit, místo abys druhé okřikoval.
Když něco není podle tvého přání, rozzlobí to!
Přijmi to, místo abys druhé terorizoval.
Když se ti něco nepodaří, je to k vzteku!
Přijmi svou nešikovnost, místo abys obviňoval druhé.
Když tě někdo urazí, bolí to!
Nechej to bolet, místo abys oplácel stejnou mincí.
Když, když, když ..., tisíce situací, ve kterých si můžeš položit otázku:
Neměl bych nyní snést trochu bolesti, místo abych. . . Světlo 14/06

JE NĚCO VELKÉHO V JISTOTĚ SVĚDOMÍ A VE SVOBODĚ DUCHA

(Terezie z Avily)

Protože je církev poslána ke všem, stále putuje. Utáhněme proto pevně opasky a buďme připraveni k tomuto strach nahánějícímu poslání s vědomím, že to nejde bez katolické církve, jejíž duchovní síla dává pokoj a udává směr.
Vždyť k tomu je na světě a proto je na světě uznávána. Ozvěna, kterou její život denně vyvolává, dosvědčuje, že je přes všechno živá v srdcích lidí, i těch, kteří nesouhlasí s jejími pravdami a nepřijímají její poselství. Jan Pavel II.

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Jan 14,6


 

Odkazy na stránky naší přítelkyně Cezmín

Moje webové stránky
Cezmín:
http://cezmin.wz.cz 
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org  
Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org  
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.ic.cz 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz 
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz  
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.sweb.cz 
[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org