wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

AHOJ!

"Ad HOnorem Jezus!"

V preklade: "Na slávu Ježišovu!"

.

ČERVENEC

 

.

3. 7. Tomáš

Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel… nechtěl věřit tomu, co slyšel… Pán přišel znovu, dal se mu dotknout jizev po ranách a tak uzdravil ránu jeho nevěry… To se nestalo náhodou. Na Tomášovi přesvědčil Pán i nás. Více totiž prospěla naší víře nevěra Tomášova než víra věřících učedníků: neboť tím, že se dotkl a uvěřil, naše mysl nechává stranou všechny pochybnosti a utvrzuje se ve víře. /z homilie sv. Řehoře Vel./
Tomáš vyznal: „PÁN MŮJ A BŮH MŮJ!“
Ježíš mu řekl: „Že jsi mne viděl, věříš.
BLAHOSLAVENÍ, KTEŘÍ NEVIDĚLI A UVĚŘILI.“

3. 7. Cyril a Metod

Cyril a metod
spolupatroni Evropy
Oba pocházeli ze Soluně a dříve než přišli pozváni knížetem Rostislavem na Velkou Moravu (863), působili nějaký čas jako misionáři u Chazarů na Krymu. Odtamtud přinesli ostatky sv. papeže Klementa I. nejprve do Konstantinopole, potom je vzali s sebou na Moravu a donesli je až do Říma (867). Aby mohli slavit bohoslužby v řeči lidu, jemuž měli hlásat evangelium, přeložili bohoslužebné knihy a Písmo svaté do slovanského jazyka. Postarali se také o výchovu svých žáků, aby jejich dílo mělo pokračovatele. Jejich svátek se od 14. století slavil u slovanských národů 9. března, v roce 1863 byl přeložen na 5. červenec a roku 1880 rozšířen pro celou církev. Papež Jan Pavel II. je 31. XII. 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy.
Cyril se narodil kolem roku 827 jako nejmladší ze sedmi dětí. Jeho křestní jméno bylo Konstantin. Byl vychován v Konstantinopoli a tam také vyučoval a působil v diplomatických službách u císařského dvora. Pro slovanský jazyk vytvořil staroslověnské písmo. Na Moravě působil celkem 4 až 5 let. V Římě vstoupil do kláštera a přijal jméno Cyril. Zemřel 14. II. 869 a byl pohřben v bazilice sv. Klementa.
Metoděj je rovněž řeholní jméno, původně se jmenoval snad Michal. Nejprve působil ve státní správní službě ve Slovany osídlené části byzantské říše. Kolem roku 840 dal přednost řeholnímu životu. Doprovázel svého mladšího bratra na Velkou Moravu a do Říma. Tam ho papež Hadrián II. vysvětil na kněze (868) a jmenoval ho arcibiskupem pro území Velké Moravy a Panonie (869). Pokračoval v díle, které se svým bratrem započal a pokřtil českého knížete Bořivoje. Zemřel 6. IV. 885 a byl pohřben na velkomoravském Velehradě.

22. 7. -památka Máří Magdaléna
O SVATÉ MAŘÍ MAGDALENĚ

SYN MLUVÍ: Když se Maří Magdalena obrátila, řekli zloduchové: jak ji přivedeme nazpět? Ztratili jsme tučnou kořist. Neboť tolik se omývá vodami slz, že se neopovažujem své zraky na ni upříti. Tak se zakrývá dobrými skutky, že se jí netkne žádná skvrna; je tak vroucí a horlivá ve službě Boží a svatosti, že se jí neodvažujeme přiblížit.
MATKA BOŽÍ MLUVÍ: PONĚVADŽ VE VŠECH ÚDECH URAZILA BOHA, dala mu všechny údy k dostiučinění za urážky. A že smrtelně vystoupila k poctám světa, sestoupila pokorně k pohrdání jím, protože je nesnadno milovat zároveň Boha i svět.
z knihy sv. Brigity Revelationes – Zjevení
V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. (Lukáš 7:37,38)
Ježíš řekl ženě: "Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji!"
(Lukáš 7:50)
Přicházíme rádi do našeho kostela, protože je zde s námi náš Pán, jehož slovo nám nedovoluje pochybovat, že je pravý Bůh a pravý člověk, který nás miluje
láskou, jakou není schopen milovat žádný člověk na světě. Ten, který je vždy pro nás a nikdy proti nám.
Nevím, jak je možné, že jsi pod každým kousíčkem Sv. Hostie přítomen a všichni Tě přijímají…
Co je na tom divného? Jsem přece Syn Boží, jsem všemohoucí. Mrtvé jsem křísil, nemocné slovem uzdravoval, několika chleby nasytil tisíce lidí, sám jsem vstal z mrtvých. Mohu všechno, i toto. Vždyť mám lidi tolik rád.
Chléb, který Bůh dává, přichází z nebe, aby dal světu život. Jan 6.33

Červenec - měsíc nejdražší Krve Kristovy

Přesvatá Krev Kristova… Srdce nejčistší Panny Marie bylo pramenem, odkud tajemným způsobem, působením Ducha svatého, vytryskla. Srdce Páně je zdroj, otevřený na Golgotě, odkud nám bez ustání pramení. Na kříži proudila z pěti ran, z pěti studánek, v církvi ve svátostech jako sedmi praménky se rozlévá na všechny strany, jako oceán posvěcující milosti pokrývá církev, zkrápí a svlažuje i pouště, které jsou mimo církev a činí zemi krásnější, než byl ráj se svými čtyřmi bystřinami. Věřící lid se shromažďuje kolem tohoto pramene, aby se klaněl dobrotě a lásce Spasitele a čerpal z něho vody života. Není milosti – byť sebemenší – za niž bychom neděkovali a která by nebyla zasloužena nejdražší Krví. Každý skutek, každá myšlenka, má-li být záslužná, musí být zkropena Krví Kristovou a čerpat z ní svou nadpřirozenou cenu. A náš život bude jednou v nebesích ustavičné Te Deum vykoupených na poděkování za to, čeho se nám dostalo skrze Krev Ježíše Krista.
Ta Krev, která byla prolita za nás a pro nás... z lásky k nám. Když někdo položí svůj život za milovaného člověka nebo za svého přítele, je to nanejvýš ušlechtilý čin. ALE…
Ježíšova Krev byla prolita za všechny lidi, i za ty, kteří Jeho radostné poselství nikdy nepřijmou! To musela být LÁSKA! Ježíš věděl, že za některé lidi umírá zbytečně, ale přesto šel na Kříž.
Není to dostatečný důvod k díkům za Jeho opravdovou LÁSKU k nám?

 

Slavnost Seslání Ducha svatého

neboli Neděle Svatodušní, Letnice

Aleluja. Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Aleluja.
Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který v nás přebývá. Aleluja.
Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem:
Sešli nám hojnost jeho darů a obnov celý svět svou láskou …
Těšiteli buď náš host, žij nám v srdci pro radost,
daruj šťastný plamen svůj,
bez tebe jsme na zemi ubozí a ztracení,
kořist pro tmu, pro omyl. (z božíhodové liturgie)

Když se o letnicích na apoštoly vylil Duch svatý, ani jeden nezůstal sedět na své židli, aby vychutnával své vnitřní pohnutí, hnalo je to ven z ulic, a to s takovým nadšením, že se lidé ptali co asi pili.

( Louis Evely)

My k církvi nepatříme, my jí jsme.

(Pius XII.)

Přijď Otče chudých, oporo utištěných, světlo pravdy, lásko, která se vylila do našich srdcí. Přicházej denně, stále znovu a více.
Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.
Vichřice a oheň jsou ze všech živlů nejstrašnější a nic, čeho se zmocní, nenechávají na místě a v původním stavu… Kdo věří v Ducha svatého jako tvůrčí činnost Boží a v této víře prosí o příchod tohoto Ducha, musí si být vědom, že tím přivolává božskou výtržnost a že se tím připravuje na to, aby ho Bůh vyrušil v jeho „držení“, v jeho zvycích, také v jeho navyklém způsobu myšlení, jestliže se už nehodí k tomu, aby byly nádobou blahodárného nepokoje a vzrušené pravdy. Kdo se tedy modlí: „Přijď svatý Duchu“, musí být ochoten se modlit „Přijď a vyruš mě tam, kde je to nutné“. W. Stählin

Milovaní! Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží. Ať nikdo z vás netrpí proto, že zavraždil nebo okradl, že někomu ublížil nebo jen, že se míchal do záležitostí druhých lidí. Trpí-li však, že je křesťanem, za to se stydět nemusí: spíše ať Boha velebí, že je křesťanem. 1. Petr 4,13-16

Slavnost Nejsvětejšího Srdce Ježišova

Pátek po druhé neděli po Seslání Ducha svatého
Pán nás miloval věčnou láskou: smiloval se nad námi, a když byl vyvýšen na kříž, táhne nás k svému Srdci. (z liturgie)
Svátek Kristovy lásky, reprezentované Jeho Srdcem. Svátek všeho, co Kristus prožil, vykonal, svátek všech tajemství, jež volila, vykonala Jeho láska.
„Viz to Srdce!“ zvěstuje Kristus Pán sv. Markétě. To říká každému z nás. Viz, rozjímej, uvažuj, chápej, hodnoť lásku svého Boha, uč se lásce, važ si lásky, nezhrdej jí, cvič se v ní, ona jest vlastním a jediným úspěchem dne a života.
„Tak Bůh miloval svět“… praví Spasitel a může ukázat na veledíla své lásky od vtělení přes celý život, až ke Kalvárii, až k seslání Ducha svatého.
Na co ty můžeš ukázat, co z tvého života mluví o lásce – hrdinné, obětavé (o jiné se nemluví). Tak Bůh miloval… to je jen náznak Boží lásky.
A jaké jsou dějiny tvé lásky?… Udělej si diagram. Budou tam vzestupné linie, ale též klesající. Učme se od světských lidí! V Shakespearově Othellovi – Othelova manželka je podezřívána manželem z nevěry. Neprávem… Je to bytost čistá, věrná! Desdemona – tak se jmenuje – říká: „Jestli jsem kdy, ať v myšlenkách, ať skutkem se prohřešila na své lásce k němu, jestli můj zrak a sluch či jiný smysl kdy zalíbení našel v někom jiném, jestli ho nemiluji ze všech sil, nemilovala vždy a milovat ho nebudu vždycky, třeba mne i zavrhl, ať útěcha mne nezná! Nelaskavost je mocná, může mi i život zmařit, leč nikdy umenšit mou lásku!“ (Othello 471). To byla láska stálá, vítězná!
Bože, kdy budeme mít k Tobě takovou lásku? Viz to Srdce! To heslo nás burcuj! Přinuť růst v lásce, abychom na prahu věčnosti mohli též ukázat na své srdce: „Viz, Bože, to mé srdce, které neznalo leč lásku k Tobě a pro Tebe – lásku k bližnímu!“

Josef Hlouch – Minutěnka

Pohlédnu-li duševním zrakem jen na tvou nekonečnost, v níž jsi všechno v každém, oslepí mě to a zavalí mě tma tvé nezměrnosti, těžší než všechny mé pozemské noci.
A tak chci, Bože našeho Pána Ježíše Krista, hledět na jeho lidské srdce a teprve potom vím, že mě máš rád. A mám ještě jednu prosbu: učiň mé srdce jako srdce svého Syna, aby moji bratři – aby aspoň jednou v životě mohl jediný člověk vstoupit touto branou, aby pochopil, že ho miluješ. Dej, ať v jeho srdci najdu tebe.

(Karel Rahner)

Slavnost Nejsvětejší Trojice

Sláva a čest jedinému Bohu: Otci i Synu i Duchu svatému! Děkujeme Ti Bože, klaníme se Tvému jedinému pravému svrchovanému Božství ve třech osobách.
Sláva Otci i Synu i svatému Duchu.
Jestliže někdo vzývá Krista, pak nutně vzývá také Otce, který je Bůh jako Kristus, a svatého Ducha, který je jako Otec i Syn. Jinak to ani není možné. Nic dnes tak nerozděluje duchy jako uznání Trojice.

(Theodor Haecker)

Tajemství nejhlubší, nejmocnější, nejplodnější, základ všech ostatních tajemství. Blažený život, který je formován pevnou vírou v toto tajemství. Ten jest, jak se dnes modlíme, chráněn všech protivenství.
Proč zjevil Kristus Pán toto tajemství? Abychom se mu klaněli, Boha pro ně velebili a jím formovali své duše. Ta tajemství říkají:
Otec – rozšiřuje na nás své otcovství a chce v nás mít adoptované syny, kteří by byli odleskem Jeho podstaty, leskem Jeho slávy.
Syn – touží dát nám milost synovství Božího, skrze naše znovuzrození. Touží v nás mít bratry, sobě co nejpodobnější, aby nás Otec mohl milovat, touže láskou. Otec nás vyvolil v Synu, Otec nás miluje v Synu. Syn byl ideou a vzorem.
Duch Sv. – Láska – jest důvodem, aby Bůh i tvorům dal podíl na svém životě, kráse, blaženosti. To vše si připomínáme, po tom toužíme každým znamením kříže. To nesmí být jako jiné znamení a ta slova jako jiná modlitbička: To má vždy být kratičké zasvěcení se Nejsvětější Trojici v duchu ukřižovaného Božího Syna, znamená to – dát se obejmout Trojjediným Bohem. A každá Sláva Otci… má být pokorná a žhavá tužba po oslavě Boha, snaha sklonit i staleté kmeny a horstva a roztočit světy nebeské ke cti a slávě Boží. Má to být taková bohopocta, aby mohla být připojena k věčnému hymnu chval v nebesích, jejž vzdávají nejčistší nebeští duchové a svatí svým neutuchajícím Sanctus, Sanctus, Sanctus… Josef Hlouch - Minutěnka

Slavnost Těla a Krve Páně

neboli Boží Tělo – čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice
„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“ Jan 6,51
Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.“ Jan 6,53-57

Pohledem láskyplným
hledíš mi do očí a posloucháš
má slova šeptaná
a do hlubin srdce
plníš mě pokojem.

Tvé srdce chce víc.

Tvá láska ale nemá dost
na této výměně
připouštějící rozloučení.
Tvé tělo tajuplně
prorůstá mé
a duše tvoje s mou
stává se jedinou:


Už nejsem ta co kdysi bývala.

Přicházíš a zase jdeš
po tobě ale setba je tu

k budoucí slávě zasetá
ukryta v těle co je prach.

Kdo jí tento chléb,živ bude navěky.
Jan 6,58
Chléb andělský dostáváme,
pokrm na cestu v něm máme,
jídlo Božím dětem dané,
chléb jenž neháže se psům.

Chléb v obrazech zvěstovaný,
jako Izák v oběť daný,
Beránek obětovaný,
mana daná praotcům.

Pastýři náš, chlebe pravý,
smiluj se, vrať duším zdraví,
chraň nás Pane obětavý,
dej nám poznat v světle slávy
věčný život v nebesích.

Všemohoucí, Svrchovaný,
kéž zasedneš k stolu s námi,
kéž jsme, Kriste milovaný, spoludědici nazváni,
účastníky svatých tvých.

25. července – svátek SVATÝ JAKUB starší
SVATÝ JAKUBE, ORODUJ ZA NÁS!
Byl jedním ze 12 apoštolů Kristových, syn galilejského rybáře Zebedea a matky Salómy.
Vedle apoštola Petra byl nejdůvěrnější Kristův učedník. Byl i mezi těmi vyvolenými, které vzal Kristus Pán do zahrady Getsemanské.
Jakub byl povahy prudké. Planul horlivou láskou k Pánu. Šířil Kristovo učení horlivě ve Španělsku a Francii.
Na rozkaz krále Herodesa byl sťat mečem léta Páně 42.

26. července - sv. Jáchym a Anna - rodiče Nejblahoslavenější Panny Marie

Anna pocházela po matce z rodu Davidova. Prožila mládí v čistotě, bázni Boží a na modlitbách. V dospělém věku se zasnoubila s Jáchymem, kterého si lidé velmi vážili. Manželé zachovávali všechna přikázání Boží. Dlouho neměli děti. Jak stárli, tím vroucnější byly jejich modlitby o děti.
Teprve v jejich pozdním věku Bůh jejich modlitby vyslyšel a narodila se jim dceruška. Dali jí jméno Maria. Šťastní rodiče neustávali Bohu děkovat, Otec Jáchym brzy zemřel. Svatá Anna se dožila zasnoubení Panny Marie sv. Josefovi.
Sv. Anna byla Marii až do své smrti vzornou a milující matkou.

Kdo je z Boha, Boží slova slyší

Seděl jsem na břehu řeky a vytáhl jsem z vody krásný, tvrdý oblázek a roztloukl jsem ho. Uvnitř byl úplně suchý.
Tento kámen ležel ve vodě dlouhou dobu, ale přesto do něj voda nepronikla.
Právě tak je tomu s lidmi v Evropě. Po staletí jsou obklopeni křesťanstvím a jsou ponořeni do jeho požehnání, ale křesťanství je neproniklo a nežije v nich, pro tvrdost srdce.

„Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“
Kristus evangelizoval svět 30 let skutky a jen 3 roky slovy.
U něho to bylo 1:10.
Jak je to u nás?

Každý člověk má právo říci Bohu: „Ne!“ Ale nikdo nemá právo bránit druhému, chce-li říci Bohu: „Ano!“

Nepokojné je srdce lidské, dokud nespočine v Tobě, Pane!

 

Odkazy na stránky naší přítelkyně Cezmín

Moje webové stránky
Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Cezmín: http://cezmin.czweb.org  
Svadba: http://svadbask.unas.cz  
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to  
Bylinky: http://bylinky.czweb.org  
Mikinka: http://mikinka.czweb.org  
Bábiky: http://svetbabik.czweb.org 
Čas Vianoc: http://vianocesk.wz.cz  
Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz 
Jánska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz 
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org 
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org  
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz 
Milujem pani P... : http://milujempanip.wz.cz 
Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz  
Horné Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz  
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Svätojánska noc a iné: http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
Obec Horné Chlebany: http://hornechlebany.sweb.cz 
[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org