wz
 
.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

AHOJ!

"Ad HOnorem Jezus!"

V preklade: "Na slávu Ježišovu!"

LEDEN

6. ledna Slavnost zjevení Páně, Tří Králu
… Syn Boží je s námi, … Kašpar, Melichar a ten třetí nabízejí své dary… A my hleďme s nimi na Ježíše Krista, jenž trojnásob zjevil se nám dnes.
Tajemství první toť zjevení králům, kteří mudrci také byli… Den křtu našeho Pána v řece Jordáně je druhé Zjevení…
A třetí tajemství právě je o té svatební hostině v Galileji…
Paul Claudel
Tři moudří klečí před Děťátkem.
My neklečíme: my nemoudří.


Trojí klanění
1. Ve svém nitru.
2. Ve svatostánku.
3. V celém vesmíru – tam všude je Bůh – zvláště v duších bližních, hříšníků, kde Kristus Pán je ukřižován.
Na celém Božím světě já jedno místo mám, kde slastí nadpozemskou vždy v srdci zaplesám.
Tam stánek zbudovati je touhou duše mé.
Před tichým svatostánkem mé místo milené…
A pak nést čelo zjasněné, ozářené jasem a teplem Sanctissima. Takové duše vše posvěcují, zvedají.

Neděle po 6. lednu - Svátek Křtu Páně
… když byl Ježíš pokřtěn v Jordáně, podivuhodnými znameními jsi nám zjevil tajemství jeho
života a poslání:
slyšíme tvůj hlas z nebe a věříme, že Ježíš
je tvé Slovo, které žije mezi námi: v podobě
holubice vidíme sestupovat tvého Ducha a
poznáváme, že Ježíš je tvůj Kristus, tvůj
Služebník, kterého jsi svým Duchem po-
mazal na kněze, proroka a krále, aby chu-
dým zvěstoval evangelium. sváteční preface

Dnes se slaví památka křtu Páně. Lidstvo má být znovu upozorněno na svátost křtu, která je branou ke všem svátostem. I nám se té svátosti dostalo. Máme jít celým životem u vědomí: Jsem pokřtěn, jsem Božím dítětem, jsem Kristův. Jako ratolest narouben na kmen – Kristu a Jeho mystickému tělu přivtělen. Jsem údem Kristovým, bratrem, jednou mám býti Jeho spoludědicem. To, co si Kristus Pán získal svým životem a smrtí, připíše i nám v důsledku Božího synovství. Ježíš je Syn Boží přirozený, věčný – my jsme za syny v čase přijati, ale – a to je ten úžasný div Boží milosti – věčný úděl slávy má nám být společný. Již to vědomí: Jsem Kristův, jsem spoludědic, toto vědomí musí zaplašit všechno bolestné, tísnivé. To vše pomine, ale to nevýslovně blaživé – co mne v důsledku sv. křtu a spojení s Kristem čeká, to nepomine.
Děkuj denně Bohu za milost sv. křtu! Připomeň si ji každým znamením svatého kříže!
To ovšem zavazuje k životu hodnému křesťana. Kristus znamená Pomazaný, posvěcený. Nechť i v tobě to duchovní – božské – posvěcuje, povznáší, a na výši uchovává tvé vlastnosti, povahu, jednání, život!
(Josef Hlouch: Minutěnka /kráceno/)

6. ledna - Zjevení Páně ?
Duch povolává lidi, kteří neustrnuli a jsou schopni po-znávat znamení doby. Kteří se nedají nikým zastrašit a nehledají nic než pravdu. Takoví byli mudrci, kteří se ptali politika, ale marně. Neboť mocní - jako Herodes - se bojí pravdy. Cizinci však pravdu našli a poklonili se dítěti na klíně matky, v němž poznali Tvůrce pokoje světa. K němu je dovedla hvězda, kterou následovali navzdory všem překážkám. Ale hvězda září stále zno-vu. Zda je to skutečná hvězda, nebo hvězdná hodina lidstva, zda burcuje svědomí, nebo touhu národů po pokoji, to není rozhodující. Je však třeba porozumět znamením doby a podle nich jednat.

Neděle po 6. lednu – Svátek Křtu Páně
Toto praví Hospodin:

"Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo.
Na jeho nauku čekají daleké kraje. Já, Hospodin, jsem tě povolal s láskou, vzal jsem tě za ruku, chránil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kteří bydlí ve tmách." Iz 42, 1-4. 6-7
Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a říkal: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?"
Ježíš mu však na to řekl: "Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli." I vyhověl mu.
Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: "To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení." Mt 3, 13-17

18. 1. - Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanu

Matko Boží, pospěš na pomoc, ať nejsme rozchváceni, ať nejsme zničeni, ať se nerozštěpíme…
Svazkem pokoje spoj znesvářené. Spoj protiklady tak rozdílných chtění, záměrů, citů a názorů pevným poutem opravdové a dokonalé lásky. Přijď nám na pomoc! My sami nechceme, ba ani nemůžeme přijít, protože nám brání ctižádost, lakota, marnivost a vášeň. Přijď tedy Ty k nám! Toužíme po jednotě, ale my sami nemůžeme povstat pod tíhou svých hříchů. Přijď na pomoc!

Petr Klarifikátor (po r. 1406)

Otče svatý, zachovej je ve svém jménu: nechť jsou jedno jako my…
,aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – já v nich a ty ve mně: aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne. Jan 17,11n

Křižují se cesty, někdy nevíš kam?
Často tě tak šálí v světě blud a klam.
Aj! Zde vidíš cestu k nebeskému městu.
Patř jen na ten Kříž, Slova z Něho slyš.
Pán je volá s důvěrou, Cesta, Pravda, Život jsou!
Pán je volá s důrazem, Cesta, Pravda, Život jsem!

Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Řím 12,16
Trvali pak v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a na modlitbách. Všichni věřící drželi při sobě a měli vše společné. Denně také trvali jednomyslně v chrámě, lámali chléb po domech a brali pokrm s veselím a prostým srdcem. Skutky apoštolů 2,42,44,46
A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Galatským 5,22-23

31. ledna sv.Jana Boska
Každý okamžik je důležitý. (Don Boskovo heslo)
Za nebeského ochránce pro své křesťanské výchovné dílo si zvolil sv. Františka Saleského (proto název kongregace: salesiáni).
… Naše dokonalost spočívá v tom, že bojujeme proti nedokonalosti:
Je nutné neztrácet odvahu. „Osvoboď mě, Pane,“ modlil se David „od zbabělosti a nestatečnosti!“ (Žalm 54,9) Je pro nás štěstím, že nejsme v tomto boji vždy vítězi, dokud jen chceme bojovat. (František Saleský)

Stačí napomenutí, nevyslovuj žádné pokárání.
Táhnout a vychovávat to je Boží záležitost, nám je však uloženo odstraňovat z cesty to, co brání Boží věci. (Don Bosko)

… nikdy není pravého klidu, leda připustí-li kdo k sobě vírou Krista a spojí nerozdvojitelným poutem lásky jej se sebou a sebe s ním. (J. A. Komenský)
Velký vychovatel mladých, Don Bosko, říkal: „Snadný život je snadná cesta k pádům. Život se nesmí promarnit, musí mít pevný program. Dělejte, co můžete, a Bůh pak udělá, co nemůžete.“
Kdo k němu přicházel, tomu sliboval: práci, chléb a nebe.

DESET MALÝCH KŘESŤANŮ
o Deset malých křesťanů sedávalo pospolu ve sboru, jeden z nich se nelíbil kazatelovi a zůstalo jich devět.
o Devět malých křesťanů chodilo spát velmi pozdě, jeden z nich v neděli dospával a tak zůstalo osm.
o Osm malých křesťanů se vydalo úzkou cestou, ale jeden z nich se vydal zkratkou a zůstalo jich sedm.
o Sedm malých křesťanů mezi sebou štěbetalo jako kuřata, jednomu se nelíbily chvály a zůstalo jich šest.
o Šest malých křesťanů bylo činorodých, ale jeden z nich ztratil zájem a zůstalo jich pět.
o Pět malých křesťanů se blížilo k nebeským branám, ale jeden z nich si potřeboval od-počinout. Dál pokračovali čtyři.
o Čtyři malí křesťané byli pilní jako včeličky, ale city jednoho z nich byly zraněny a tak zůstali tři.
o Tři malí křesťané si nevěděli rady jak dál, jeden z nich se začal věnovat sportovnímu fandění a zůstali dva.
o Dva malí křesťané a to už je naše říkanka u konce, měli natolik různé názory, že zůstal jen jeden.

Ptáte se, co zmůže jeden křesťan sám?

Například:

o Když pozve kamaráda na biblickou skupin-ku, už jsou dva.
o Když každý z nich získá jen jednoho, už jsou čtyři.
o Když čtyři horliví křesťané získají další čtyři, bude jich osm.
o Když osm křesťanů získá během roku další, jako ti předchozí, než se deset malých křes-ťanů ohlédne, mají sílu bratrů a sester, kteří jsou ochotni následovat, modlit se a sloužit, kteří se do běžné modlitebny ani nevejdou. Ta trocha námahy už stojí za to.

(Internetový folklór - Zápas o duši č. 91-leden 2007)

Je to vaše útočiště
Otevírám zlatou bránu svého mateřského Srdce, abych umožnila vstoupit všem mým dětem, vystaveným mnoha nebezpečím, zraněným mnoha bolestmi, vysíleným mnoha bitvami, zraněným mnoha porážkami.
Mé mateřské Srdce se vám stane bezpečným útočištěm.
Pohanská společnost, v níž žijete, zradila svého Boha a postavila si idoly rozkoše a peněz, pýchy a sobectví, zábavy a nečistoty. To znamená pro vás velké nebezpečí a příležitost zradit váš křest a porušit závazky, které jste přijali před Bohem a před Církví.
V mém neposkvrněném Srdci však budete zformováni k dokonalé oslavě Pána.
Je to vaše útočiště, v němž jste chráněni před zlým vlivem tohoto materialistického světa.
V mém neposkvrněném Srdci budete připraveni k odříkání, k umrtvování, k modlitbě a pokání, k chudobě a dokonalé lásce. Tam zakusíte radost z toho, že kráčíte po cestě, kterou vám v duchu svobody určil Ježíš, že odpovídáte na velký dar, který vám udělil.
Moje Srdce je vaše útočiště, které vás chrání před nákazou hříchu nečistoty.
Jak je zlem nasáklé prostředí, ve kterém žijete! Spáchá se hřích, a je ospravedlňován. Neposlušnost Božího zákona je vyvyšována a propagována. Ďábelská moc se všude šíří na jednotlivce i na národy.
Mé neposkvrněné Srdce je vaším útočištěm. Je vám dáno právě pro tuto vaši dobu. Vstupte do něho, moje milované děti, tak půjdete po cestě, která vás dovede k Bohu spásy a pokoje.

(Z knihy Kněžím přemilým synům Panny Marie svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie, 11. června 1994 – Světlo 24/07)


 

Odkazy na www stránky Cezmín

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
Cezmín: http://cezmin.czweb.org
Svadba:
http://svadbask.unas.cz
Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.czweb.org
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org