wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

AHOJ!

"Ad HOnorem Jezus!"

V preklade: "Na slávu Ježišovu!"

.ÚNOR

2. února

HROMNICE

Uvedení Páně do chrámu

TY JSI SVĚTLO K OSVÍCENÍ NÁRODŮ, SLÁVA TVÉHO LIDU Lk 2,32
MÉ OČI VIDĚLY SPÁSU
Lk 2,30
Ano, mé oči vidí tvou spásu. Vidí v tobě spásu člověka a světa,
Ježíši Kriste, narozený v Betlémě. Vykupiteli lidí a světa. Mé oči vidí v tobě spásu. Ty jsi jediná naděje mého života, jako jsi byl nadějí generací Izraele. Pro tebe jsem až dosud žil – a pro tebe chci žít i v budoucnosti. Ty jsi víra, naděje a láska mého srdce, všech mých skutků, mých snah a přání.

(Jan Pavel II.)

9 Hospodin zástupů, On je Král slávy! 9
Před čtyřiceti dny jsme slavili slavnost Narození Páně. Dnes si připomínáme den, kdy Josef a Maria přinesli dítě do chrámu, aby ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy spravedlivý Simeon a prorokyně Anna v něm poznali Mesiáše. Vedeni Duchem Svatým Simeon a Anna s radostí vítají v dítěti toho, který přichází spasit svůj lid. Shromážděni v jednotě Ducha Svatého vyjděme i my vstříc Pánu.

3.2. - Svatý Blažej

Skutečně historicky ověřených fakt ze života sv. Blažeje není mnoho. Víme, že žil v době mezi 3. a 4. stoletím v Sebastě. Byl pravděpodobně lékařem a zároveň i biskupem tohoto města. Nad východními oblastmi říše římské vládl Licinius, který spolu s Konstantinem podepsal Milánský edikt o náboženské svobodě. Licinius se však stal později Konstantinovým protivníkem ze žárlivosti na jeho moc a pro vyjádření svého odporu rozpoutal pronásledování křesťanů. V té době Blažej utekl z města a uchýlil se do horské jeskyně. I tam pokračoval potají v biskupské činnosti.
V úkrytu ho objevilo několik lovců. Přivedli ho do města a tam byl uvězněn. I v žaláři vykonal několik zázraků. U soudu pochopitelně odmítl obětovat pohanským bohům. Proto ho krutě mučili a nakonec byl určen k popravě stětím.
Lidé si vypravovali, že když vedli biskupa Blažeje na smrt, přiblížila se k němu nějaká žena a položila mu k nohám své dítě, které umíralo, protože se dusilo rybí kostí. Sv. Blažej na ně vložil ruce a pomodlil se k Bohu. Dítě se okamžitě přestalo dusit a uzdravilo se.
Tato událost byla příčinou toho, že světec se stal ochráncem všech, kdo trpí nemocemi hrdla. Tuto tradici pak potvrdila církev liturgickým obřadem, který se na památku sv. Blažeje koná – je to tzv. svatoblažejské požehnání.
v. Blažej nás učí pevné a neoblomné víře, která se nedá zviklat ani utrpením. Charakterizuje ho také něžná pozornost vůči potřebám bližních, která se neotupí ani vlastní bolestí. I ve svém největším utrpení pomáhá tomu, kdo to potřebuje.

Myšlenky

Duše, která opravdu dychtí po Boží moudrosti, upřímně si nejprve žádá vejít do plnosti Kříže.

(Sv. Jan od Kříže)

Je prostým úkolem každého být branou k životu a lásce pro druhé.
Každý úsek života je hodnotný a s přibývajícím věkem přibývá zodpovědnosti.
Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. (Píseň 8,7)
Syn osvobozuje, Duch plný život dává a všemoc Otcova v nás Božství vyvolává.

(Angelus Silesius)

Probíhá-li naše činnost podle Boží vůle, je z ní bohoslužba – ať děláme cokoliv.

(Michael Hozartzuk)

Kde je hřích, tam je rozrůzněnost. Kde je ctnost, tam je vzájemnost, jež působí, že všichni věřící jsou jedno srdce a jedna duše.

(Origenes)

Člověk, který si umí něco odříci, jde královskou cestou k hlubšímu poznání sebe sama.
Bez podpory milosti sice učenost prochází ušima, ale do srdce nikdy nepronikne.

(sv. Izidor)

Umět čekat na správný čas se člověk učí celý život.
Těžko bude snášet sám sebe ten, kdo nesnese žádnou bolest z lásky.
„Nezapomeň, že jsi navždy zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal,“ jak pravila liška Malému princi.
Život je tak citlivá skutečnost, že se jím nedá projít beze stop.

Dobré časy

Často si naříkáme na zlé časy. Ale časy jsou jen tehdy zlé, když lidé jsou zlí.
Dobré časy nespadnou z nebe.
Dobré časy si můžeme udělat sami, ale ne penězi a technikou,
nýbrž srdcem a dobrotou.
Jen dobří lidé dělají dobré časy: když se projevuje dobrá vůle,
když mlčí násilí.
Když blahobyt je rozdělen všem, když se lidé snášejí,
když je zde místo pro květinu
a čas pro laskavé slovo.
Říká se, že čas jsou peníze, peníze nerv života,
hnůj, na kterém vše roste.
To však je lež.
Možná největší lež dvacátého století.
Není divu, že tolik lidí sedí v bahně u konce s nervy.
Nenalézají žádnou radost.
Shánějí se po penězích, aby si koupili štěstí.
Chtějí stále více peněz
A nikdy neví, kdy jich mají dost.
Ničí se v neúprosném kolotoči
„čas jsou peníze“.
Vypni stroj, zastav hodiny. Naplň čas láskou! Žij!

11. února - Panna Maria Lurdská

Roku 1858 se v jeskyni Massabielle u Lurd Bernardetě Soubirusové zjevovala po dobu 15 dnů Panna Maria a při posledním setkání se představila jako Neposkvrněné početí. Její zjevení je výzvou k obrácení, k pokání, k modlitbám za hříšníky. Maria chce jediné, abychom konali to, co chce její Syn. Ježíš říká: "Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás." Ve své lásce k nám a za naši spásu šel do krajnosti. Na první místo máme dávat zá-chranu duší, to se neobejde bez lásky a ta je naší spásou, neboť Bůh je Láska a žít v lásce znamená žít v Bohu.

Ó, prohlub srdce své jak údolí, mé dítě;
Bůh proudit bude jím, až zcela naplní tě.
Ctíš Marii? Nuž, já chci dodat jen,
že ona vpravdě jest královnou královen.

11.2. Panny Marie Lurdské
Světový den nemocných
„Neslibuji ti, že budeš šťastná na tomto světě,
ale na onom.“
„Pokání – Pokání – Pokání! Modlete se za hříšníky!“
„Já jsem Neposkvrněné Početí“
Mariina slova Bernadetě při zjeveních, Lurdy 1858
Slyš, jaký to nad řekou jásot a ples,
to zpívají hory tam, skála i les: Ave, ave, ave Maria
ave, ave, ave Maria píseň lurdských poutníků
Modlit se, znamená přemýšlet nad slovy, která vyslovujeme. Maria v Litmanové 1991
Obrátíš-li se k Ní s důvěrou, svatá Panna Maria, Matka milostí, poskytne útěchu tvému srdci, když ucítíš, že je z masa. Josemaría Escrivá-CESTA

Střípky k povzbuzení i zamyšlení

Těm, kdo milují Boha, se tedy přikazuje, aby se z konce světa radovali a veselili, protože se brzy shledají s tím, kterého milují, zatímco hyne ten, jejž nemilovali.

(sv. Řehoř Veliký)

Všechno nemusím vyřešit já; naštěstí je tu Někdo s větším rozhledem.
Štěstí je cílem lidského života. Pozná je však ten, komu jde více o štěstí druhých než o to vlastní.
Světlo je jako naděje, kterou máme ve svém srdci.
Kdo je dobře zakořeněn, nemusí se bát ani mrazivých dnů.
Umění modlitby je prosté pro každého, kdo uvěřil v Boží lásku.
Nechceme-li ztratit životní směr, je třeba se nedívat jen pod vlastní nohy.
Šťastný je člověk, který se může rozvíjet ve slunci lásky.
Mít nepřetržitě na horizontu vnitřního zraku Kalvárii, nemohl bych se nestat svatým.

(Paul Girouette)

I pomíjivé skutečnosti mají svou hodnotu a krásu.
S jakou samozřejmostí užíváme v životě věcí, které nám připravili druzí!
Ta největší moudrost života již byla zjevena. Je třeba ji trpělivě žít.
Mít jasný smysl života může mít pouze ten, kdo objevil jeho zdroj a cíl.
Každý z nás žije ze světla těch, kteří se rozdávají nebo úplně vydali.

 

 

Odkazy na www stránky Cezmín

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org
Svadba:
http://svadbask.unas.cz
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.czweb.org
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org