wz


 

 

„Kouzelné zrcadlo“ aneb

"Jak jsem se stal Dědou Mrázem"

Právě před padesáti roky jsem byl požádán tehdejším ředitelem Státního statku v Lanškrouně, zda bych mohl se stát pro děti zaměstnanců Dědou Mrázem. Oni asi tušili, že jsem v uplynulých letech v naši obci přinášel místním dětem s vážností a v převlečení Svatého Mikuláše spolu s andělem i čertem dárky, tak jak se to tradovalo.
Soudružky na ředitelství a z osobního oddělení pro mne nechali ušít červenou čepici s bílým lemováním, tehdy propagovaného Dědy Mráze, a obstarali potřebný kožich. Několik dní před svátkem svatého Mikuláše jsem mohl ve své pracovní době si připravovat potřebné technické věci, které jsem našemu vedení navrhnul. Napadlo mě, aby se děti pobavili, a nějakým novým způsobem poznali všude hlásaného Dědu Mráze, když tenkrát byla i někde zakázána tradice Svatého Mikuláše.Vymyslel jsem nový způsob, jak s dětmi si popovídat o jejich nedostatcích ve výchově, poslušnosti k rodičům, k pilnosti v učení ve škole a o jiných nedostatcích, nebo dokonce i poděkovat těm poslušným dětem. Vymyslel jsem něco, a dal tomu jméno „Kouzelné zrcadlo“, které bude při setkání dětí na různých farmách Státního statku samo odpovídat na moje otázky na jednotlivá jména dětí, na které se budu tázat. Ve všech obcích kde byli zaměstnanci státního statku, a kde měli své děti, tam se předpokládalo že je navštíví Děda Mráz a dětem zaměstnanců přinese dárky. Ať to bylo v Žichlinku, tehdy na Laudoně, dnes v Mezilesí, v Čenkovicích, v Albechticích či Ostrově a v Horní Dobrouči. Tam jsem si nechal udělat jmenovitý seznam dětí a samozřejmě každého školáka uvést jeho povahu, špatné chování, ať ve třídě nebo k rodičům, nebo i naopak pochvalu za dobré chování.
Napsal jsem si přesný seznam dětí a na každé dítě konkrétní napomenutí v jeho chybách či pochvalu. V přesném pořadí jsem ať pokárání nebo pochvalu, jsem pak nahrával na tehdy první dostupný cívkový magnetofon. Aby hlasy z „kouzelného“ zrcadla měli působivý zvuk, tak jsem to natáčel v prázdném sále hospůdky v Horní Dobrouči, aby dětem se to jevilo jako odpovědi z kouzelného dalekého světa.

Potom v den návštěvy ve všech obcích - v hospodářskych budovách Státnich statků (dnes farmách), kam mě vozili autem soudružky úřednice, a kde jsem předem do určených vesnic připojoval magnetofon, aby nebyl spatřen. Po výstupu z auta, kam mě dopravovalo podnikové auto, pověsil jsem si na záda velikou proutěnou krusnu a do ní mě soudružky (z osobního oddělení Státního statku v Lanškrouně), uložili to kouzelné zrcadlo. To mě zhotovil pan Kristl truhlář z Dolní Dobrouče, zaměstnanec státního statku, pěkně jej zasklil, namaloval veliký rámec asi 50x40 centimetrů, do kterého jsem namontoval blikající barevná světýlka a reproduktor, který bude na moje otázky shromážděným dětem odpovídat.


http://deti.vira.cz/clanky/Svaty-Mikulas-za-dvermi.html

Všude jsem měl pod stolem, kde budou v jednotlivých vesnicích soustředěny děti, předem zamontován vypínač pro zapnutí uschovaného magnetofonu, a také zásuvku pro připojení kouzelného zrcadla. Děti se v jednotlivých farmách soustředili, většinou ve veliké kanceláři, nebo i v tamní hospůdce.
Po příchodu ve vytopené místnosti plné čekajících dětí jsem sundal proutěnou krusnu, nesenou na zádech pomocí popruhů, položil na připravený stůl, a začal jsem děti vítat básničkou, kterou jsem si k tomuto účelu sám složil.
Těch padesát let života se mě mnohá slova z paměti vytratila, přesto jsem ze své paměti našel několik nezapomenutých slok. Nevím jakými slovy jsem děti oslovoval, ale vím, že v tom byla tato rýmovaná slova:

Děti víte že jsem Děda Mráz,
loni jsem Vám slíbil-jsem tu zas.
Nasedl jsem do rakety,
obletěl jsem půl planety.

Má raketa rychle letí,
navštívil jsem mnoho dětí.
Bombaj Moska Albrechtice,
už z toho mám zmrzlé líce.

Koho by to napadlo,
že mám sebou zrcadlo.
Ten čas s vámi utíká,
proto nosím budíka,
a tak dále….

Vzpomínám že ještě ten večer jsem odejel do Dolní Dobrouče k paní Anince Simonové, kde jsem se rychle přestrojil do mikulášského připraveného oblečení, kde už na mě čekal anděl – to byla tehdy její sousedka mladá dívka Olga Sejkorová, a odcházeli jsme v doprovodu čerta do mnoha rodin v obci.

Podařilo se mě ještě najít fotku původní pozvánky, které se věšely na vrata tehdejších hospodářství.

Domnívám se, že jsem tehdy na přání soudruha ředitele tato oznámení dostal příkazem zhotovit ve své pracovní době. Moje zaměstnání bylo elektroúdržbář zemědělských zařízení na hospodářských dvorech. Na fotografii je původní magnetofon MGK 10, na který jsem zaznamenával „odpovědi kouzelného zrcadla“, které odpovídalo překvapeným dětem na jejich provinění, a také některým na jejich pochvalu.
Nedávno jsem byl překvapen, když jsem po jednom chirurgickém zákroku v nemocnici v Ústí nad Orlicí odcházel a jedna ze sestřiček která mě obvazovala, volá na mě, že si mě pamatuje kdy já před asi padesáti lety ji na farmě Žichlinek podával dárek a z „Kouzelnéno zrcadla“ se ozvala slova pochvaly na její jméno.

(Jan špinler)

Svatý Mikuláš z Myry

Svatý Mikuláš z Myry (cca 280/286 Patara – 6. prosince 345/352 Myra) byl biskup v Myře v Lykii.
Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Jde o jednoho z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství, ve východních církvích je druhým nejuctívanějším svatým vůbec (po Panně Marii).
V západní liturgické tradici jeho svátek připadá na 6. prosinec a oslava tohoto svátku je spojena s rozdáváním dárků dětem (obvykle v předvečer 5. prosince). Byl inspirací pro vytvoření mýtické postavy Santa Clause, která de facto vznikla zkomolením jeho jména, dodáním dalších atributů.
Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů. Je též patronem států (Rusko, Lotrinsko) a měst (Amsterdam, Bari, Barranquilla atd.).

Mikuláš se narodil ve městě Patara v římské provincii Asii do křesťanské řecké rodiny. Běžně se počítá, že se tak stalo mezi lety 280/286, ale udávají se i dřívější termíny, z nichž nejzazší mluví o roku 250. Z toho, že se stal patronem rybářů a námořníků, bývalo odvozováno, že by mohl být původně povoláním rybář či námořník, pravděpodobnější ale je, že se jeho rodina zabývala obchodem s rybami. Byl velmi zbožný a po smrti otce měl dědictví rozdat chudým. Někteří z toho odvozují, že v té době byl už váženým knězem či biskupem. Obecně se předpokládá, že se stal biskupem (či nejvýznamnějším knězem) v Myře (nyní Demre v Turecku) kolem roku 300 a to ve velmi mladém věku.
Během Galeriova a Maximinova pronásledování křesťanů byl patrně vězněn. Během rozkvětu křesťanských komunit za Licinia již byl zcela jistě biskupem Myry a to patrně velmi oblíbeným a rozsáhle činným v oblasti dobročinnosti. Byl též velmi zapáleným obhájcem víry a bojovníkem proti ariánství a pohanství. Je mu připisováno zničení několika pohanských chrámů.
Zároveň se též patrně zasazoval o spravedlivý přístup k cizincům a dohlížel na spravedlivý chod soudů. Nejspíše moudře, neboť se stal známým též jako ochránce nespravedlivě obviněných.
Zúčastnil se Prvního nikajského koncilu, kde se tvrdě postavil proti přívržencům ariánství.
Mikuláš z Myry zemřel patrně 6. prosince (podle některých historiků jde možná o fabulaci mající podložit umístění jeho svátku na tento den, aby nahradil pohanský svátek zrození Diany, římské bohyně lovu) v rozmezí let 345–352. Pohřben byl původně v Myře, avšak v 11. století, když se Byzantská říše potácela pod útoky četných nájezdníků, stala se Malá Asie součástí islámského světa. Pád Mikulášova hrobu do rukou muslimů vyburcoval italské námořníky, kteří v roce 1087 Myru přepadli a ostatky odvezli do Bari (prázdný sarkofág stojí v Demre dodnes). Kryptu s Mikulášovými ostatky posvětil roku 1089 papež Urban II.

Jako všichni světci z jeho doby nebyl sv. Mikuláš z Myry nikdy oficiálně prohlášen svatým, jeho uctívání se prostě stalo součástí víry širokých vrstev a zvolna se šířila, k její největší expanzi dochází od 8. století v Rusku, jehož je patronem. Postupně se jeho kult šířil i do dalších slovanských zemí a od 10. století do Evropy, zvláště Německa, Francie a Anglie. Za svatého ho uznávají všechny křesťanské církve, které úctu ke svatým praktikují, u pravoslavných jde o nejuctívanějšího světce (pomineme-li Pannu Marii), velmi oblíben je též v Nizozemí, Německu a USA.


Russian icon Instaplanet Saint Nicholas
Pověsti z Vysočiny

Legenda o šlechtici a jeho třech dcerách

Jde o jednu z nejstarších legend o sv. Mikulášovi, která se dochovala ve vícero podobách. Podle nejextrémnější verze zchudlý šlechtic poslal své tři dcery do veřejného domu, aby si vydělaly na věno. Mikuláš jim podle legendy hodil oknem po jednom sáčku se zlaťáky, takže mohly ukončit svou činnost a vdát se. Proto také často vidíme Mikuláše zobrazeného se třemi měšci (pruty, chleby, kameny, jablky – protože legendu si každý upravuje po svém).

Umírněnější a poměrně rozšířenější verze podávají celou záležitost tak, že zchudlá rodina uvízla v dluzích a vše směřovalo k tomu, že otec skončí ve vězení pro dlužníky a dcery budou prodány a odvlečeny do veřejných domů (resp. tam bez prostředků a věna nakonec stejně skončí). K čemuž však nedošlo díky zásahu sv.Mikuláše, v jehož popisu se obě verze shodují. Rodina tak unikla z dluhů a zbylo i na věno.
Vzhledem k této legendě (a její „extrémní“ variantě) je světec též označován jako patron prostitutek, jsou tím však myšleny především bývalé prostitutky, či sexuální otrokyně. Na stejné legendě je též založena tradice mikulášské nadílky.


Sv. Mikuláš zastavuje popravu podle Repina.
 

Legenda o třech dětech

Podle této legendy sv. Mikuláš vzkřísil tři malé děti, které zlý hostinský zavraždil a uložil nasolené do sudů. Někteří ji označují za zveličení založené na Mikulášově přezkoumávání rozsudků smrti a zachraňování nespravedlivě odsouzených před popravou, kdy se ze záchrany před popravou postupně stalo vzkříšení.

 

Víra
Pohádky
Šternberk


Odkazy
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
Svadba: http://svadbask.unas.cz
Cezmín: http://cezmin.czweb.org
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Čas Vianoc: http://vianocesk.wz.cz
Mikinka: http://mikinka.czweb.org
Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Jánska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.czweb.org
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
Obec Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

by Cezmín Slovakia 2012 http://seniorka.szm.com