wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

AHOJ!

"Ad HOnorem Jezus!"

V preklade: "Na slávu Ježišovu!"

LISTOPAD

ADVENT 1

Na prahu nového církevního roku nás sv. Pavel napomíná: Bratři, už nastala hodina, abyste procitli ze spánku! Řím 13, 11 nn

Advent je jako církev. Musíme se probudit k nové svatosti. Apoštol nám ukazuje ovoce adventu:
„ODLOŽME SKUTKY TMY A OBLEČME SE VE ZBROJ SVĚTLA… OBLEČTE SE V PÁNA JEŽÍŠE KRISTA“. Jsou-li naše duše ospalé a ochablé v horlivosti v Pánově službě – TOTO JE CHVÍLE PROBUDIT SE K NOVÉMU ŽIVOTU, „svléct“ velkomyslně své ubohé slabosti, abychom se „oblékli v Ježíše Krista“, to je v Jeho svatost. Pán nám jde vstříc svou milostí. Nekonečné milosrdenství se sklání nad námi.

(P. Gabriel od sv. Magdaleny)

Advent – čekání na příchod. Kdo tu vlastně na koho čeká? Čekají lidé na Boha, Nebo Bůh na lidi? Obojí; neboť jde o čekání na Vykupitele. Gabriel Marcel
Pro mnohé je Bůh ona bytost, která jim dovoluje dál spát; On je uklidňující Slovo zprošťující od každého hledání. Pro jiné je Bůh bytost, která je vytrhuje „z líného klidu“, do něhož, jak říká Pascal, byl svět zabrán před příchodem Kristovým. Henri de Lubac
Vůči darům spásy a největšímu z nich – a to je sám Pán – je člověk vždy tím, který čeká. Heinrich Bacht
HLEDEJTE HOSPODINA, KDYŽ JE MOŽNÉ HO NAJÍT. VZÝVEJTE HO, KDYŽ JE BLÍZKO! ALELUJA!
Věčné Slovo se stalo člověkem a ukázalo nám novou cestu života…
Pokorně Ho prosme:
PANE PŘIJĎ A DEJ NÁM SVOU SPÁSU.
Pane, v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme,
- PŘIJĎ a ukaž nám, že jsme z Tvého rodu.
Ty nejsi daleko od nikoho z nás,
- UKAŽ SE co nejdříve všem hledajícím
Otče chudých a Těšiteli zarmoucených,
- DEJ SVOBODU zajatcům a smutným radost.
Ty nenávidíš smrt a miluješ život,
- VYSVOBOĎ od věčné smrti všechny zemřelé.
… přítomnost Tvého Syna přicházejícího mezi
nás ať nám dá novou odvahu a sílu a chrání nás…(/z liturgie)

ADVENT 2

Na konci cesty není cesta, nýbrž cíl.
Na konci zimy není zima, nýbrž jaro.
Na konci noci není noc, ale svítání.
Na konci adventu není advent,
nýbrž Narození Páně.
Na konci smrti není smrt, nýbrž život.
Současný shon vytvořil jakousi trvalou nespokojenost: čím více máš, tím víc bys chtěl. A kvůli tomu člověk mnohdy nepoznává, kam chce dojít, nemá nějaký přesný a definitivní účel, ale jen tak bezcílně bloumá sem a tam.
Jako každý rok nám slavnost Narození Páně opět ukazuje, že naše cesta adventem i životem má cíl. Všechny lidské bytosti jsou totiž povolány, aby se staly Božími dětmi, aby žily naplněný život ve společenství s Bohem. (Zpracováno podle Josefa Koláčka, www.radiovaticana.cz)
Stesk
Když slavíme advent,
podílíme se na podvědomém
stesku lidstva po setkání s Bohem.
Bůh je nám stále nablízku,
přichází do naší temnoty.
Připomínáme si,
že Bůh před dvěma tisíci lety
vstoupil do našeho světa
skrze Ježíše Krista.
Myslíme na to,
jak dnes stále přichází mezi nás,
do života každého člověka,
a očekáváme jeho slavné zjevení na konci času.
(Podle A. Pereiry)
Vězeňská cela je docela dobré přirovnání pro adventní situaci.
Člověk doufá a dělá to, či ono, ale dveře jsou jeho vlastní vinou
zavřeny a mohou být otevřeny jenom zvenku. (Podle D. Bonhoeffera)
Ti, kdo doufají v Boha, nabývají sil, jak orli dostávají křídla, neumdlí, jdou bez únavy. (srv. Iz 40, 31)
Adventní výzva
V adventní době zaznívají silné výzvy k pokání a obrácení. Pokání podle Božího slova ale neznamená obrátit se jen k sobě samému, ke svým slabostem, chybám a hříchům. Pokání v první řadě znamená obrátit se k Bohu. Zdroj života totiž není v nás samých. Zdroj naplněného života je v Bohu! A tento zdroj se nám v Ježíši Kristu přiblížil na dosah.

ADVENT 3

Nejtišší doba v roce, tak nazýváme advent.

Proč asi?

V adventě nám evangelia sdělují, že Jan Křtitel a do-konce i Ježíš odešli na poušť, aby byli s Bohem sami, aby slyšeli Boží hlas. Boží hlas je velmi tichý. Kdo ho chce slyšet, musí se naučit být potichu. Na poušti je ticho.
Zvu tě, abys se mnou navštívil poušť. Nepotřebuješ při tom ani cesto-vat do cizí země. I u nás jsou místa, která jsou jako poušť.
Izrael čeká na Vykupitele

Římská nadvláda

V době, kdy se narodil Ježíš, byl Izrael obsa-zen Římany. Římský císař a jeho místodržitel rozhodovali o všech důležitých věcech - určovali třeba, kdo bude odsouzen a kdo propuštěn na svo-bodu. Pro římské vedení bylo důle-žité, aby byl v ze-mi klid a pořádek. Ten prosazovali všemi prostředky, i násilím. Hlavní ale bylo, aby zís-kali co možná nejvíce peněz, takže neustále zvyšovali daně.

Celníci

Daně ale neplynuly jen do ka-pes římských vládců. Část území si totiž mohli pronajmout i židov-ští celníci a pak vybírali daně mís-to císaře. Ročně mu sice museli zaplatit určitou částku, ale na svém území si pak mohli vybírat tak vysoké daně, jak chtěli. Často určili dokonce vyšší daně, než cí-sař. Proto měli celní-ci pověst zlodějů a podvodníků…

Touha po Vykupiteli

Izraelský národ, ke kterému patřili i Maria a Josef, toužil po svém osvobození od Římanů a celní-ků, od násilí a neú-nosných daní. Proto se Izraelité neustále modlili za příchod Mesiáše a Vykupitele. Byli si jisti, že jim Bůh sešle člověka, který je zbaví všeho zlého. Pak už nebude vládnout nespravedlnost a bezpráví, lidé budou konečně moci žít v klidu a míru…

6. prosince památka Sv. Mikuláš

Životopis
Sv. Mikuláš se narodil kolem roku 270 v pobřežním městě Patara v dnešním jižním Turecku. Rodiče byli bohatí, ale brzy zemřeli. Mikuláš zdědil veškerý majetek. Nemyslel na sebe, ale rozdával almužny chudým a nemocným. V městě byl jeden zchudlý šlechtic, který měl starost, kde sežene věno pro své tři dcery. Mikuláš se to dozvěděl a tajně v noci oknem vhodil měšec peněz. Toto udělal ještě dvakrát, pro každou z dcer šlechtice. Brzy byl Mikuláš odhalen a aby se vyhnul chvále, odešel do Palestiny - místa života Ježíše Krista. Po čase se vrátil do vlasti. Cestou se zastavil ve městě Myře, kde byl právě biskupský sněm a rozhodovalo se o tom, kdo bude novým biskupem. Mikuláše přijali mezi budoucí kandidáty. Když dlouho rokovali a nemohli se shodnout na konkrétním kandidátovi, dali podmínku: kdo druhého dne z kandidátů přijde první do kostela, stane se biskupem. Takto se stal biskupem náš Mikuláš a i nadále se věnoval o zmírnění hmotné i duchovní bídy.
Zemřel kolem roku 350.

Heslo z encyklopedie náboženství
Mikuláš, biskup

Jeden z nejoblíbenějších a nejvíce uctívaných křesťanských světců; tato legendární postava se spojuje se jménem biskupa z Lykie, který působil asi v první polovině 4. stol. v Myře. Zprvu uctívali Mikuláše jako světce jen v Myře. Kult se pak rozšířil od 6. stol. do celé byzantské říše, od 9. stol. je prokazatelný v Itálii, od 10. stol. v Německu a od 11. stol. také ve Francii a Anglii. Ostatky sv. Mikuláše se uctívají od r. 1087 v Bari; spojení kultu
s obdarováváním dětí 6. prosince lze prokázat od 13. stol.
Převzato z Encyklopedie náboženství, vydalo Karmelitánské nakladatelství

Označení "SVATÝ" ukazuje na jeho dobře prožitý život, naplněný dobrem. Již před naším letopočtem se nazývalo svatým to, co náleželo Bohu nebo připomínalo jeho vlastnosti. /Nejvyšší dobro/
Neznamená to, že se svatý za svého života stále modlil, nebo byl stále v kostele, ale prožil dobře svůj život, usiloval konat druhým dobro,a i když byl hříšný, litoval svých nedobrých skutků a odstraňoval pravidelně zlo ze svého srdce.
Svatý - je vzorem pro všechny v konání dobra, ve vztahu k druhému člověku. Každý z lidí je povolán ke svatosti = k dokonalému naplnění života dobrem a využití všech svých schopností. Např.: sv. Anežka, sv. Zdislava, obě se obětovaly pro druhé skrze oběť a službu těm nejubožejším.
Sv. MIKULÁŠ: je nám všem vzorem v konání dobrých skutků, měl dobré srdce - k druhým byl milosrdný - milé srdce.
Tuto jeho velikou vlastnost si připomínáme tím, že přichází "člověk" v přestrojení a dává dárky. V minulosti si děti dávaly ponožky za okno, aby v nich něco ráno našly jako dar od "Mikuláše". Postavy anděla a čerta jsou pokusem o ztvárnění Dobra a Zla ve světě i v životě každého z nás.

8. prosince - Panna Maria, počatá bez poskvrny hříchu dědičného

ZDRÁVAS MARIA, MILOSTI PLNÁ, PÁN S TEBOU. (Lk 1,28)
V Božích očích jsi celá krásná, nejdokonalejší a nejsvětější ze všech tvorů.
Tvé nitro není zatemněno ani stínem poskvrny; marně zuřilo peklo pro tvou čistotu. Procházelas hříchy a morální bídou a zanechalas ve světě zářivou stopu nedotčené, podivuhodné krásy. V skrytu neslas nedotknutelnou Boží svatyni lásky.
Maria, čekáme na den, kdy budem patřit v tomto světle na Tvou tvář. Chceme s vírou rozjímat o Tvé kráse a naplnit náš pozemský zrak Tvým leskem.

(Jean Galot)

Maria nás učí, abychom stáli v úvazku k pozemským věcem, a přece byli neseni Bohem, v žáru, který není z této země, který však nechává v plné platnosti zodpovědnost za všechno pozemské. To je pravý řád a pravá pokora, která koneckonců není ničím jiným nežli pravdivým, nezaslepeným viděním sebe, věcí a Boha.
A toto pravdivé vidění požaduje od nás opravdové konání: adventní práci. Pahrbky mají být srovnány a dolíky vyplněny! Žádné změkčilé nebo povrchní nadšení nemá při tom zastírat nebo smazávat obrysy věcí a pak budem muset vidět svou vlastní prázdnotu tvorů – že sami ze sebe nejsme nic.
Pak procitne a vztyčí se v nás ta veliká, jediná touha po Bohu, touha Izraele po Vykupiteli: Přijď, ó přijď Emmanueli, po Tobě touží Tvůj Izrael… vidíme všechny národy světa jak útočí na nebe, naříkajíce: V hříchu a bídě úpíme, úpíme k Tobě v nebesích. Tu najednou slunce prorazí mraky. Jásavě to zazní vítězným: Vesel se, vesel se Izraeli… Ale ještě není den radosti. Čtyři tisíce let čekali národové na Vykupitele…
Ale pak, když nastane ona Noc, která nám přinese ten nejzářivější den, pak zazpíváme v jásavém vytržení, ve sladkém jásotu! Naší radosti ale dodá vítězné moci teprve to, že jsme před tím střízlivě konali svou práci. Teprve potom má naše vánoční radost ten pravý zvuk, když jsme před tím konali adventní práci.

(Maria Gutberlet (51. Archy, St. Říše)

Nikdo nemiluje opravdu druhého, necítí-li k němu určitou úctu.

(J. H. Newman)

24.12. - Vánoční svatvečer, Štědrý den

Zdvihněte hlavu, zítra bude zničena nepravost země, přiblížilo se vykoupení.
Naplnil se čas, kdy měla Panna Maria porodit prvorozeného Syna.
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech – šťastný je lid, který dovede oslavovat, chodí v záři Tvé tváře.
Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se;
z života čistého, z rodu královského nám, nám, narodil se.
Betlém: Josef, Maria, BOHOČLOVĚK. Hle noc, která nemá sobě rovné, v níž pekelné mocnosti supí strachem, poněvadž cítí přicházet vítr porážky. A ten vítr vane od křídel Andělů, zvěstujících neslýchané Příští. „Syn je narozen,“ zpívá svatý Efrém, „světlo zazářilo, temnoty světla se rozprchly, vesmír je osvícen; ať vzdá chválu Dítěti, které jej osvěcuje. Narodil se z lůna Panenského a temnoty prchly před jeho pohledem. Temnoty bludu jsou rozptýleny, jeho přítomností celý vesmír je ozářen: AŤ CELÝ SVĚT HO OSLAVUJE.“

(H. Colleye)

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. (Lk 2,16)
Místo do Betléma pospěšme k oltáři a na kolena padněme s pastýři…
Víra má nejenom smysl, ale přinesla na svět i radost.

(Paul Claudel)

28. 12. – sv. Neviňátek betlémských

HERODES! POZOR! HERODES!
Ďábel se směje – je to jeho svátek
Herodes! Herodů bylo vždycky dost
ďáblovi jsou jen pro radost
Herodes? DNES UŽ JICH NENÍ POTŘEBA –
Herodes! Běda! Herodes!
K Betlému Tvého mateřství
nezrazen mudrci se přišel poklonit Herodes sám…
Pastýři výčitek stráž noční držící
a hle černý anděl zvěstuje jim:
NEBOJTE SE! NENARODÍ SE VÁM DNES PLENKAMI OVINUTÉ
POTRAT SE ZDAŘIL….. JEŽÍŠI KRISTE!!!

(z kazety J.M.C.: Maria-postava víry)

Vánoce pozezie
(Odkaz vánoc)

Zas nastává čas vánoční,
ta doba nejmilejších svátků,
proč předchází jim pokaždé
dny plné shonu, stresu, zmatků?
Vždyť jsou to svátky pokoje
i lásky, radosti a štěstí,
tak by to alespoň mělo být
už od dob té pradávné zvěsti.
Zkusme se ztišit v ruchu
každodenním,
dát přednost klidu a pokoji,
či postát chvíli u jesliček,
v nichž leží Dítko na chvojí!
Otevřme dokořán své srdce,
ať může do něj vstoupit láska,
radost, pohoda, něha, cit;
pocity vzácné jak zlatá nit,
jež zvonky štěstí rozechvívá
tak něžně, že až srdce zpívá.
Ten zázrak dokáže kouzlo Vánoc,
znovu v nás probouzí zvláštní cit
a způsobí tu velkou změnu,
že i srdce plné ledu
znovu začne teple bít.
Z pocitu vřelosti roztaje chlad
a alespoň v tomto čase
má člověk člověka víc rád.
Dokonce i zapomene na své starosti
a tíže
a nakloněn dobrým skutkům
člověk člověku je blíže.

A v tom je pravý odkaz Vánoc:
oživit znovu v paměti čas,
kdy na svět přišla Láska věčná
schopná přinášet oběti,
tak nezištná a nekonečná.
Pokud nás vánoce dojímají,
pak dokazujem sami sobě,
že nejsme zcela bez citu
ani v té dnešní trochu drsné době.
A dokud tento odkaz Vánoc
budeme uznávat a ctít,
pak snáze k sobě najdem cestu
a bude se nám lépe žít!
 

30. 12. – svátek Svaté rodiny Nazaretské

Prosíme: na přímluvu panenské Bohorodičky a svatého Josefa upevňuj svou láskou naše rodiny a naplňuj je svým pokojem.

(z modlitby nad dary)

Mé děti, nastala poslední hodina. Slyšeli jste, že
přichází antikrist /1. Jan 2,18/. Antikrist je protiklad,
odpůrce toho, který se narodil v betlémské noci. Odpor
vůči Slovu, které se stalo tělem. Odpor vůči Kristu.
…Ačkoli stále zjišťujeme, že ono zlo ohrožuje
člověka, jeho život, jeho důstojnost, jeho svědomí,
přece chceme děkovat. Děkujeme, že slovo se
stalo tělem a přebývalo mezi námi. Děkujeme,
protože s ním přišla plnost milosti a pravdy do
světa.

(Jan Pavel II.)

Za dlouhých večerů a ještě delších nocí
nenarození chodí na návštěvu k úsměvům smutných nerodičů
Sníh padá padá sníh na ženu hrob
Spi nezrozené spi mé děťátko nematky umřely všechny pohádky
v kolébkách houpá vítr sníh Kupte si mladá paní smích
Mrtvá jsou dětská plakáníčka Černý sníh: (J.J.: Návštěvy II.)

Hle Rok zcela nový, jenž povstal,
a milióny svých očí kol dokola k pólu zved,
k Tvému trůnu, ó Maria,
Hvězdo mořská, na nebi uprostřed
BŮH, počátek, v němž všechno začíná,
cíl, do něhož vše ústí,
přítomnost, která všechno nese./Paul Claudel/
dej, ať poznáváme, že ta, která nám zrodila původce života, stále se za nás u Něho přimlouvá.
AŤ TVŮJ SYN, JEHOŽ NAROZENÍ Z PANNY MARIE SE STALO POČÁTKEM NAŠEHO VYKOUPENÍ, DOVRŠÍ V NÁS TVÉ DÍLO SPÁSY.

(z liturgie)

Bratři! Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, aby vykoupil lidi. Tak jsme byli přijati za syny. A proto, že jsme synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá „Abba Otče!“ Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha.
/Galatským 4,4-7/
Nepromarněte tento čas a vždycky za všechno děkujte!

Přání do Nového roku

Abys zůstal ušetřen každého utrpení – to ti nepřeji;
ani to aby tvá další cesta byla samá růže,
a aby po tvé tváři neskanula žádná slza,
bys nezakusil nikdy žádnou bolest –
ne, nic z toho ti do nového roku nepřeji.
Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje,
bolest a úzkost tě dovedou do společenství s Marií
a Dítětem
a jejich úsměv tě naplní důvěrou a útěchou.

Mé přání tobě zní spíš takto:
Kéž bys byl vděčný a povždy uchovával ve svém srdci
drahocennou vzpomínku na dobré věci svého života;
abys vždy statečně obstál ve své zkoušce,
když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou,
když vrchol, k němuž nutno vystoupit,
se zdá nedosažitelný a světlo naděje mizí v tmách;
aby Boží dary v tobě rostly,
a celý rok ti pomáhaly vnášet radost, sílu
v duše těch, k nimž tě pojí láska;
abys vždy měl přítele, jenž je opravdový
a je hoden tvého přátelství, jenž ti dodá důvěry,
když ti síly slábnou a nedostává se ti světla;
abys vytrval vždy v bouřích a dosáhl tak výšin;
aby v radosti i bolesti provázel tě stále
láskyplný úsměv vtěleného Slova
a aby tě s Pánem pojila vždy vroucí láska,
jak On si to s touhou přeje – kvůli tobě.
Irské novoroční přání
Vánoční Otčenáš

OTČE NÁŠ, JENŽ JSI NA NEBESÍCH,
Tvým Synem je Ježíš, který je naším bratrem.
Ty jsi tedy naším Otcem.
POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ !
O vánocích jsi řekl, jaké máš jméno: Láska.
PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ !
O vánocích jsi ukázal, jak máme mezi sebou jednat: s láskou.
BUĎ VŮLE TVÁ JAKO V NEBI, TAK I NA ZEMI !
O vánocích jsi učinil to, co chceš i od nás:
projevil jsi nám lásku a řekl jsi nám, co máme dělat my:
navzájem si projevovat lásku.
CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES !
Naším každodenním chlebem je Tvá láska.
Z Tvé lásky žijeme. Tvá láska je chlebem pro všechny lidi.
Mnoho lidí dostává tento chléb naším prostřednictvím.
A ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY,
JAKO I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM VINÍKŮM !
O vánocích jsi nám umožnil říci:
„Narodil se nám Spasitel!“ Děkujeme Ti za to.
A NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ !
O vánocích jsi na nás zvolal:
„Zvěstuji vám velikou radost!“ Děkujeme Ti za to.
ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO !
O vánocích jsi nám dokázal:
„Světlo svítí ve tmě!“ Děkujeme Ti za to.
NEBOŤ TVÉ JE KRÁLOVSTVÍ I MOC I SLÁVA NAVĚKY VĚKŮ !
Tvá je čest a sláva a pokoj v nebi i na zemi,
neboť máš ve všech lidech svoje zalíbení.
AMEN.

Ježíšku milený č. 169 (CMK)

1) Ježíšku milený v Hostii svaté,
sestup již v srdce mé, zbožností jaté!
Žádoucí duše má Tobě se klaní:
/: o lásku prosí Tě, o smilování. :/

2) Svatým svým příchodem duši mou posvěť,
v srdci mém světlo své milosti rozsvěť!
Posiluj vůli mou, abych Ti sloužil,
/: zlého se varoval, po dobrém toužil. :/

3) Dej, ať smím život svůj zasvětit Tobě,
stůj při mně v dobré i v každé zlé době!
Všecku svou důvěru, do Tebe skládám,
/: nikdy mě neopusť, pokorně žádám. :/

Bože Otče na nebi
1) Bože Otče na nebi, p. Kytner
každý tvor Tě velebí,
/: celá země zpívá si, žes ji stvořil do krásy. :/

2) A ten náš svět, Bože, chraň, Petr
drž nad ním svou mocnou dlaň,
/: i nade mnou, který v něm chci zůstat Tvým dítětem.:/

3) = 1 o tón výše, společně
4) = 2 společně


 

Odkazy na www stránky Cezmín

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org
Svadba:
http://svadbask.unas.cz
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Veľkonočné sviatky:
http://velkanoc.czweb.org
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Svätojánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org