wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

.

AHOJ!

"Ad HOnorem Jezus!"

V preklade: "Na slávu Ježišovu!"

SRPEN

6. srpen - Proměnění Páně

NA HOŘE PROMĚNĚNÍ ODHALIL JEŽÍŠ SVOU SKRYTOU SLÁVU Chvalozpěv dne
… byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jak slunce a jeho oděv zbělel jak sníh… (Mt 17,2)

Obraťme se ke Stvořiteli; jak to u vytržení řekl Petr: Pane, je dobře, že jsme tady. Opravdu je dobře tady, že jsme s Ježíšem, a dobré je zůstat s ním navěky. Vždyť, co přináší víc štěstí než být u Boha, být mu připodobněn, být ve světle? Kdokoli z nás, má-li v srdci Boha a je proměněn v jeho božskou podobu, určitě zvolá: Dobře, že jsme tady, kde je vše proniknuto světlem, kde vládne radost, blaženost a štěstí, kde srdce naplňuje jas, pokoj a slast…

(z kázání biskupa Anastázia Sinajského)


JAK CHCEME DOSÁHNOUT KRISTA, KDYŽ HO NENÁSLEDUJEME?

(sv. František Saleský)

Všechna tajemství života Páně mají za účel kromě oslavy Boží – naše proměnění z člověka pozemského v člověka nebeského – v Krista! Duchovní život znamená vytvoření života Kristova v nás. Čím lépe se zpytujeme, tím více poznáváme, kolik ještě toho pozemského smýšlení a cítění a jednání je v nás. A tu musíme tím směrem zaměřit všechnu duchovní snahu. Hlavní a nejmocnější chvíle pro tu proměnu jest po sv. přijímání, kdy se sám Ježíš v nás ujímá díla naší proměny. Starejme se, abychom se Mu vždy dali k dispozici – do rukou, aby na nás pracoval, proměňoval, Sobě připodobňoval. A přispějme k tomu svým sebezapřením přes celý den.
Každým úkonem sebezapření roste v nás Kristus – člověk Boží… a tím větší si chystáme slavnou proměnu v den soudný. A volejme často v duchu k Svatostánku: „Ježíši, proměň mne!“ Všechna ta volání budou čekat na zítřejší sv. přijímání a přispějí k jeho mocnému účinku – k našemu proměnění.

(Mons. Josef Hlouch – Minutěnka)

14. srpna sv. Maxmilián Kolbe, kněz a mučedník + r. 1941


Křestním jménem Rajmund, studoval na gymnáziu u minoritů ve Lvově. Vstoupil do jejich noviciátu a přijal jméno Maxmilián. Byl poslán na filosofická studia do Říma, kde ještě jako klerik založil v říjnu r. 1917 "Milici Neposkvrně-né" na obranu víry. Po vysvěcení se vrátil do Polska a horlivě se věnoval apoštolátu využíva-je tisku. Byl jako misionář v Japonsku a po ná-vratu do Polska byl za německé okupace r. 1941 zatčen a vězněn v koncentračním táboře Osvětim. Tam se dobrovolně nabídl k výměně za otce rodiny určeného k smrti hladem. Jako vězeň č. 16670 obětoval svůj život nejen za bližního, ale i ke cti Neposkvrněné, aby k ní duše zahořely láskou.

15. srpna Nanebevzetí Panny Marie

Sladké je jméno Matky, která je vyvýšena nad všechny, aby všichni skrze ni byli pozdvi-ženi k Bohu. Její srdce touží přinášet Nejsv. Trojici naše modlitby a i nepatrné skutky lásky, aby za ně mohlo přinést na svět nejcennější mi-losti, které nelze získat lidskými zásluhami. Pa-matujme na to a oslavujíce její vstup do nebes-ké slávy korunovaný tělesným nanebevzetím nestůjme s prázdnýma rukama. Nabízejíce své modlitby za svět, za město, v němž žijeme, za duše svých bližních, volejme:
"Ó Královno bez hříchu prvotního počatá, celá krásná, čistá, svatá a Neposkvrněná Boží Rodičko Maria, oroduj za nás a za všechny, kteří k Tobě ještě cestu nenašli!"

22. srpna Panny Marie Královny
POJĎME KLAŇME SE KRISTU NAŠEMU PÁNU, ON UČINIL SVOU MATKU NAŠÍ KRÁLOVNOU. antifona

Maria jediná stojí nade všemi,
zůstávajíc v plnosti slávy
nezměnitelná…
Na zemi stojíc, nebe se dotýká,
proniká až do nejvyššího nebe
a vidíme ji usedat na trůn po
Synově pravici.
…Pamatuj proto na nás, kteří se
topíme v hlubokém bahně,
a podej nám svou pravici,
abychom mohli
povstat s Tebou…

TÁHNI NÁS ZA SEBOU
KRÁLOVNO
MILOSRDENSTVÍ
DO NEBESKÉ VLASTI
KE SVÉMU TRŮNU
A VEĎ NÁS AŽ DO RADOSTI VĚČNÉ.

(z homilie praž. arcib. Jana z Jenštejna)

Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť, kdo druhého miluje, splnil zákon. Římanům 13,8
Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Matouš 18,20
Dokonale věřit může teprve ten, kdo dokonale miluje, protože středem jeho života, jeho postojů a činů není již on sám, nýbrž Ježíš.

(Romano Guardini)

Každá ústa, která někoho potěší jsou ústa Kristova.

(G. Benn)

28. 8. – Sv. Augustin

Biskup a církevní učitel 4. a 5. století. Narodil se v Tagaste v Numidii, otec Patricius byl pohan, matka Monika křesťanka.
Studoval v Kartágu, r. 385 přesídlil do Říma a o rok později jako učitel řečnictví do Milána. Mládí prožil lehkomyslně, což velmi trápilo jeho zbožnou matku Moniku. V Miláně došlo k jeho obrácení, které popisuje ve svém „Vyznání“. Dlel tehdy na zahradě a z blízkého domu slyšel hlas zpívající píseň, jejíž každá sloka končila slovy: „vezmi a čti!“
Napadlo ho, že je to snad pokyn shůry a jeho zrak padl na knihu listů sv. Pavla. Byl pokřtěn milánským biskupem sv. Ambrožem, stal se knězem a potom biskupem v severoafrickém městě Hippo. Sv. Augustin byl vynikající teolog, nejvýznamější ze čtyř západních církevních otců.

Nepokojné je srdce lidské, dokud nespočine v Tobě, Pane!

(Sv. Augustin)

BEZ DUCHA SVATÉHO JE BŮH VZDÁLENÝ
Kristus zůstává v minulosti
z evangelia je mrtvá litera
z církve pouhý spolek
z autority forma vlády
z misií propaganda
z liturgie magie
z křesťanského života otrocká morálka
Ignatius, metropolita z Lattakie

Výroky o Bohu
Věřit, že život na zemi vznikl náhodou, znamená věřit, že slovník vznikl explosí nějaké tiskárny.

(Edwin Couklin, americký biolog (1863-1957)

Existence Boží je tak jasná, že tomu, kdo ji popírá, odmítám přiznat zdravý rozum.

(Marcus Tullius Cicero, římský filosof a politik)

Nevěříme v Boha, i když je to absurdní.

(Vítězslav Gardavský, český marxistický filosof)

Nikdo nepopírá Boha než ten, kdo má zájem na tom, aby neexistoval.

(sv. Augustin)

 V ů l e B o ž í
Jedné lože lásky ustlals mi oblázky vůle svojí.
Rýhami a svity zšlehány jsou, zryty znamenány.
V ran mých krev se vsají,ve krutém jich taji rozkoš najdu.
Za chvalozpěv díků smrt mám na jazyku přetajemnou.

Odkazy na stránky naší přítelkyně Cezmín

Webové stránky naší přítelkyně Cezmín
Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Cezmín: http://cezmin.czweb.org  
Svadba: http://svadbask.unas.cz  
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to  
Bylinky: http://bylinky.czweb.org  
Mikinka: http://mikinka.czweb.org   
Bábiky: http://svetbabik.czweb.org 
Čas Vianoc: http://vianocesk.wz.cz  
Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz 
Jánska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz 
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org 
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org  
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz 
Milujem pani P... : http://milujempanip.wz.cz 
Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz  
Horné Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz  
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz 
Svätojánska noc a iné: http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]  
 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design a webmaster: Anežka Vražbová H.Chlebany Slovensko Web.: http://cezmin.czweb.org